Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening Mobiliteitsfonds 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Mobiliteitsfonds 2017
CiteertitelVerordening Mobiliteitsfonds Halderberge 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147, eerste lid en artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2017nieuwe regeling

20-04-2017

Gemeenteblad Halderberge 2017, nummer 70731

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Mobiliteitsfonds 2017

De raad van de gemeente Halderberge;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017;

gelet op artikel 147, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Mobiliteitsfonds 2017

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Mobiliteitsfonds: een gemeentelijke financiële rekening voor nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen waarvan de besteding wordt aangewend om het openbare parkeren in brede zin te accommoderen en verbeteren.

Mobiliteit: het geheel van verplaatsingen van personen en voertuigen, evenals het parkeren van voertuigen.

College: Het college van Burgemeester en Wethouders

Parkeereis: het aantal parkeerplaatsen dat op grond van de geldende parkeernormen moet worden gerealiseerd op eigen terrein.

Compensatieregeling: het verlenen van een ontheffing voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein volgens de parkeernorm, door een bijdrage te doen aan het Mobiliteitsfonds.

Parkeerplaats op eigen terrein: een parkeerplaats binnen het private deel van een plangebied of een parkeerplaats in een gemeenschappelijke centrale parkeervoorziening.

Artikel 2. Mobiliteitsfonds

 • 1.

  Door de gemeente Halderberge wordt een rekening geadministreerd onder de naam "Mobiliteitsfonds".

 • 2.

  Het 'Mobiliteitsfonds' heeft tot doel het parkeren in brede zin te accommoderen en de bereikbaarheid van de gemeente te vergroten. Indien in plannen niet voldaan kan worden aan de door de gemeente opgelegde parkeereis, kan het college onder voorwaarden ontheffing van de parkeereis verlenen. Als aan deze ontheffing een financiële verplichting is verbonden vloeien de gelden in het mobiliteitsfonds. Het saldo wordt aangewend voor het verbeteren van de openbare parkeersituatie wat mede kan bestaan uit flankerende mobiliteitsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie en de bereikbaarheid in de gemeente Halderberge.

Artikel 3. Toepassingsbereik mobiliteitsfonds

Het 'Mobiliteitsfonds Halderberge' geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Halderberge.

Artikel 4. Beheer van het mobiliteitsfonds

 • 1.

  Het college is belast met het beheer van het mobiliteitsfonds.

 • 2.

  Het college stelt vast welke mogelijke activiteiten zullen worden gedekt uit het fonds en legt daarbij een duidelijke koppeling met de dan geldende collegeprioriteiten.

 • 3.

  Het college verzorgt in dit verband de uitkering van gelden ten behoeve van de in deze verordening opgenomen doelen en concretisering daarvan in hetUitvoeringsbesluit.

  4.Het college legt jaarlijks via de reguliere beleidscyclus aan de gemeenteraad verantwoording af over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het mobiliteitsfonds.

Artikel 5. Inkomsten van het mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • 1.

  Gelden welke zijn betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis.

 • 2.

  Overige gelden die bij besluit van de college en/of raad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het mobiliteitsfonds.

 • 3.

  Rente-inkomsten over de onder sub 1 en 2 van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 6. Hoogte bijdrage aan mobiliteitsfonds

 • 1.

  Voor het bepalen van de parkeereis wordt de Kadernota Parkeren 2017-2021 gebruikt, daaruit volgt het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het mobiliteitsfonds noodzakelijk is.

 • 2.

  In bijlage 1 van deze verordening zijn de tarieven voor de stortingen in het mobiliteitsfonds opgenomen.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de jaarlijkse indexering van de tarieven.

 

 

Artikel 7 Verplichtingen

 

 • 1.

  De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon verplicht zich door ondertekenen van een privaatrechtelijke overeenkomst om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 6 van deze verordening, te storten in het mobiliteitsfonds.

 • 2.

  De gemeente Halderberge gaat, na ontvangst van het te storten bedrag, over tot verlening van de omgevingsvergunning.

 • 3.

  De gemeente Halderberge accepteert de gelden voor de compensatie van parkeerplaatsen en verplicht zich, binnen een periode van 5 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van de ontheffingverlening, de gelden in te zetten voor:

  • a.

   de realisatie van parkeervoorzieningen in het openbare gebied.

  • b.

   flankerende mobiliteitsmaatregelen.

 • 4.

  Indien de gelden binnen een periode van 5 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van de ontheffingverlening, niet zijn ingezet overeenkomstig het voorgaande lid, verplicht de gemeente Halderberge zich deze gelden terug te betalen inclusief wettelijke rente.

Artikel 8. Besteding van de gelden

 • 1.

  Gelden van het mobiliteitsfonds zijn bestemd voor:

  • a.

   Uitgaven voor het realiseren van parkeerplaatsen in het kader van de compensatieregeling.

  • b.

   Incidentele uitgaven kunnen worden gedaan voor maatregelen die tot doel hebben de bereikbaarheid van Halderberge te verbeteren, het autogebruik te beperken of reguleren, maar ook activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer waaraan het gemeentebestuur prioriteit geeft.

 • 2.

  Gelden kunnen in ieder geval niet ingezet worden:

  • a.

   ten behoeve van een negatieve grondexploitatie.

  • b.

   om een private parkeervoorziening te financieren.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 20 april 2017.

Artikel 10. Wijzigen of opheffen van het mobiliteitsfonds

 • 1.

  Alleen de gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het mobiliteitsfonds en de daarvan uitmakende onderdelen.

 • 2.

  De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan indien alle verplichtingen uit de met particulieren gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

 • 3.

  Indien artikel 10, lid 2 niet aan de orde is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van het college.

 • 4.

  Indien na afwikkeling van de met particulieren gesloten overeenkomsten nog saldo resteert, wordt dit overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente.

Artikel 11. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Mobiliteitsfonds Halderberge 2017

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 20 april 2017,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder

Bijlage 1

Compensatiebedragen mobiliteitsfonds

Situatie

Compensatiebedrag, prijspeil 2017

CENTRUM OUDENBOSCH

 

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is mogelijk.

€ 5.000,- per parkeerplaats

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is niet mogelijk, inzet op flankerend beleid.

€ 5.000,- per parkeerplaats

OVERIGE GEBIEDEN

 

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is mogelijk.

€ 5.000,- per parkeerplaats

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein, compensatie parkeerplaatsen in openbare ruimte is niet mogelijk, inzet op flankerend beleid.

€ 5.000,- per parkeerplaats