Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Gedragscode integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Halderberge
CiteertitelGedragscode integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 41c, tweede lid, en 69, tweede lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2018nieuwe regeling

21-06-2018

Gemeenteblad Halderberge 4 juli 2018, nummer 142383

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2018;

gelet op artikel 41c, tweede lid, en 69, tweede lid, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  de Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 mei 2014, in te trekken;

 • 2.

  de Gedragscode integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Halderberge vast te stellen.

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Deze gedragscode geldt voor de burgemeester en voor de wethouders, maar richt zich ook tot de bestuursorganen.

Artikel 1.2

De gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 2. Voorkomen van belangenverstrengeling

Artikel 2.1.1
 • 1.

  De burgemeester levert de gemeentesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten worden, bij aanvang van het ambt. Als gaande het lidmaatschap een nieuwe nevenfunctie aanvaard wordt of de omstandigheden met betrekking tot een bestaande nevenfunctie wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de gemeentesecretaris.

 • 2.

  De informatie betreft in ieder geval:

  • a.

   de omschrijving van de nevenfunctie;

  • b.

   de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;

  • c.

   of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;

  • d.

   of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is; en

  • e.

   indien bezoldigd wat de inkomsten daaruit zijn.

 • 3.

  De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 2.1.2

1.De wethouder levert de gemeentesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het ambt. Als gaande de uitoefening van het ambt een nieuwe nevenfunctie aanvaard wordt of de omstandigheden met betrekking tot bestaande nevenfuncties wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de gemeentesecretaris.

De informatie betreft in ieder geval:

 • a.

  de omschrijving van de nevenfunctie;

 • b.

  de organisatie voor wie de nevenfunctie wordt verricht;

 • c.

  of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;

 • d.

  of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is; en

 • e.

  indien bezoldigd – voor zover deze openbaar gemaakt moeten worden - wat de inkomsten daaruit zijn.

  • 2.

   De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 2.2
 • 1.

  De burgemeester en de wethouders handelen in de uitoefening van hun ambt niet zodanig dat zij vooruitlopen op een functie na aftreden.

 • 2.

  De wethouder bespreekt het voornemen tot tussentijdse aanvaarding van een functie na aftreden, met de burgemeester.

Artikel 2.3
 • 1.

  Het college sluit oud-burgemeester(s) en oud-wethouders gedurende een jaar na aftreden uit van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente.

 • 2.

  De uitsluiting geldt niet bij aanvaarding van een dienstbetrekking bij de gemeente waar men burgemeester, onderscheidenlijk wethouder was. Voor werving, selectie en indiensttreding bij de gemeente zijn de voor het ambtelijk personeel geldende regels ter zake van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen een burgemeester of een wethouder niet eerder dan een jaar na aftreden voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurslid van een verbonden partij.

 • 2.

  Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Paragraaf 3. Informatie

Artikel 3.1

De burgemeester respectievelijk de wethouder zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.

Artikel 3.2

De burgemeester respectievelijk de wethouder maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie.

Paragraaf 4. Omgang met geschenken en uitnodigingen

Artikel 4.1
 • 1.

  De burgemeester respectievelijk de wethouder accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid kan de burgemeester respectievelijk de wethouder incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste €50 vertegenwoordigen behouden.

 • 3.

  Geschenken die de burgemeester respectievelijk de wethouder uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan €50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de gemeente.

 • 4.

  De gemeentesecretaris legt een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan €50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

 • 5.

  Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

Artikel 4.2
 • 1.

  De burgemeester respectievelijk de wethouder accepteert geen lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald of georganiseerd worden, tenzij dat behoort tot de uitoefening van de functie en de aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel.

 • 2.

  Bij twijfel legt de burgemeester respectievelijk de wethouder de uitnodiging ter bespreking voor aan het college.

Artikel 4.3
 • 1.

  Invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente legt de burgemeester, respectievelijk de wethouder, vooraf ter bespreking voor aan het college.

 • 2.

  De burgemeester onderscheidenlijk de wethouder, maakt de excursies en evenementen die hij heeft aanvaard openbaar binnen één week nadat de excursie, onderscheidenlijk het evenement heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.

 • 3.

  De informatie is via internet beschikbaar.

 • 4.

  De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt binnen één week na terugkeer in Nederland opgenomen in het register, bedoeld in artikel 5.3, tweede lid.

Paragraaf 5. Gebruik van voorzieningen van de gemeente

Artikel 5.1
 • 1.

  Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteren heldere procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.

 • 2.

  De burgemeester en de wethouder verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens de in het kader van het eerste lid vastgestelde regels en procedures.

Artikel 5.2
 • 1.

  De burgemeester, respectievelijk de wethouder, meldt het voornemen tot een buitenlandse dienstreis of een uitnodiging daartoe aan het college. Zij of hij verschaft daarbij informatie over het doel en de duur van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap dat meereist, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 2.

  De burgemeester, onderscheidenlijk de wethouder meldt daarbij tevens als zij of hij voornemens is om de buitenlandse reis voor privédoeleinden te verlengen. De extra kosten van de verlenging komen daarbij volledig voor eigen rekening.

 • 3.

  Het college betrekt alle aspecten in de besluitvorming en informeert de gemeenteraad zo spoedig mogelijk over het genomen besluit.

Artikel 5.3
 • 1.

  De burgemeester respectievelijk een wethouder legt verantwoording af over afgelegde buitenlandse dienstreizen. Zij of hij maakt in ieder geval openbaar wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse dienstreis is geweest en wat daarvan de kosten waren voor de gemeente.

 • 2.

  De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 5.4

Voor de toepassing van de artikelen 5.2 en 5.3 wordt onder buitenlandse dienstreis niet verstaan een dienstreis naar een Europese instelling of een dienstreis naar een buurgemeente in het buitenland.

Artikel 5.5

De burgemeester respectievelijk een wethouder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

Artikel 5.6

Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeente ten eigen bate of ten bate van derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

Paragraaf 6. Uitvoering gedragscode

Artikel 6.1

De gemeenteraad bevordert de eenduidige interpretatie van de gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daarin.

Artikel 6.2
 • 1.

  Op voorstel van de burgemeester maakt de gemeenteraad in ieder geval afspraken over:

  • a.

   de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder;

  • b.

   de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit;

  • c.

   de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitschending van een politieke ambtsdrager van de gemeente.

  • d.

   de afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.

Artikel 6.3
 • 1.

  De Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 mei 2014, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze gedragscode treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  Deze gedragscode wordt aangehaald als: gedragscode integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Halderberge.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 21 juni 2018,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder