Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-201901-01-20201e wijziging verordening Afvalstoffenheffing Halderberge 2019

27-06-2019

gmb-2019-174638

20-12-201816-07-2019nieuwe regeling

13-12-2018

Gemeenteblad Halderberge, 19 december 2018, nummer 272766

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019

De raad van de gemeente Halderberge;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

grondstoffencentrum: het grondstoffencentrum van SAVER N.V. gelegen aan de Vaartkant 3 te Roosendaal

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit.

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Vrijstelling

Vanbelastingplichtigen door wie blijkens schriftelijke verklaring van huisarts of medisch specialist of kopie van een afleverbon/factuur/recept als gevolg van een stoma, thuisdialyse, chronische wondverzorging of incontinentie extra afvalstoffen worden aangeboden, worden jaarlijks 50% vrijgesteld met een maximum van:

 • a.

  10 ledigingen van de restafval container;

  • b.

   60 ledigingen aan de ondergrondse afvalcontainer.

    

    

   Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

   • 1.

    De belasting wordt geheven naar de grondslagen genoemd in lid 2 van dit artikel en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

   • 2.

    De grondslagen van de belasting zijn:

   • a.

    een vast bedrag per perceel;

   • b.

    het aantal ledigingen en inworpen van de periodiek ingezamelde afvalstoffen per perceel;

   • c.

    het op afroep inzamelen of achterlaten op de grondstoffencentrum of andere incidentele dienstverlening als bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel

     

     

    Artikel 6 Belastingjaar

    Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

     

     

    Artikel 7 Wijze van heffing

    •  

   • 1.

    De belasting bedoeld in artikel 5, lid 2, letter a en b, de hoofdstukken 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

   • 2.

    De belasting bedoeld in artikel 5, lid 2, letter c, hoofdstukken 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving.

    Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

   •  

    Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

    • 1.

     De belasting als bedoeld in artikel 5, lid 2, letter a is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

    • 2.

     Indien de belastingplicht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

    • 3.

     Indien de belastingplicht, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

    • 4.

     Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

    • 5.

     De belasting als bedoeld in artikel 5, lid 2, letter b, is verschuldigd na afloop van het belastingjaar of eerder indien de belastingplicht binnen de gemeente wordt beëindigd in de loop van het belastingjaar.

    • 6.

     De belasting als bedoeld in artikel 5, lid 2, letter c, is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

    • 7.

     Voor de bij wege van aanslag geheven belasting geldt dat belastingbedragen van minder dan € 5,00 niet worden geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

   •  

   • Artikel 9 Termijnen van betaling

     

    • 1.

     In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

    • 2.

     In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van alle op één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 10.000, dat dit bedrag en een bestuurlijke boete op dit aanslagbiljet moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

    • 3.

     In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 100,00 of meer, doch niet meer dan € 10.000,00 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnbedragen, waarvan de eerste vervalt op de 28e dag van elke maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

    • 4.

     De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan geldt de betaaltermijn als bedoeld in het eerste lid.

    • 5.

     In afwijking van de voorgaande leden moet de kennisgeving als bedoeld in artikel 7, tweede lid, worden betaald:

     - ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de

       kennisgeving;

     - ingeval de kennisgeving mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving

    • 6.

     De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

   •  

   • Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur

    Het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

     

    Artikel 11 Kwijtschelding

    Bij de invordering van de belasting kan kwijtschelding worden verleend van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, onderdeel 1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel en voor de belasting in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel tot een maximum van 50% van de op grond van hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel verschuldigde belasting.

     

    Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

     

   • De 'Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2018’, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   • Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

   • De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

    • Hoofdstuk 1 Tarieven vast bedrag afvalstoffenheffing

      

     1.1

     De belasting als bedoeld in artikel 5, lid 2 onder a, bedraagt per perceel, per jaar

     € 160,80

      

     1.2

     De belasting in onderdeel 1.1 wordt voor een extra restafvalcontainer verhoogd met een belastingbedrag per container, per jaar

     € 100,00

      

      

      

      

      

      

     Hoofdstuk 2 Tarieven hoeveelheid periodiek ingezamelde afvalstoffenheffing

      

     2.1

     De belasting als bedoeld in artikel 5, lid 2 onder b, bedraagt per perceel:

      

     2.1.1

     per lediging van een 240 liter restafvalcontainer

     €  8,20

     2.1.2

     per lediging van een 140 liter restafvalcontainer

     €   4,78

     2.1.3

     per inworp in een ondergrondse afvalcontainer

     €   1,37

      

      

      

     Hoofdstuk 3 Tarieven grof huishoudelijk afval

      

     3.1

     Het tarief voor het op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval (maximaal 2 m³) bedraagt:

      

     3.1.1

     per aanvraag:

     € 10,00

     3.1.2

     Het onder 3.1.1 genoemde bedrag wordt verhoogd:

      

      

     • -

      voor het ophalen van grof huishoudelijk afval (restafval, zijnde geen bouw- of sloopafval) per m³ of gedeelte daarvan met

     € 15,00

      

     • -

      voor het ophalen van snoeihout per m³ of gedeelte daarvan met

     € 5,00

      

     • -

      voor het ophalen van puin, bouw- of sloopafval per m³ of gedeelte daarvan met

     € 40,00

     3.2.

     Indien het grof huishoudelijk afval binnen 3 werkdagen na de melding door Saver opgehaald moet worden, worden extra voorrijkosten gerekend. De kosten hiervan bedragen

     € 25,00

      

      

      

     Hoofdstuk 4 Tarieven grondstoffencentrum

      

     4.1

     Voor het gescheiden achterlaten op het grondstoffencentrum van in ieder geval tuinafval, A-hout (onbehandeld) B-hout (geverfd-gelakt-verlijmd), C-hout (geïmpregneerd), metaal, papier en karton, puin, grond, graszoden en plaggen, autobanden zonder velg, verpakkingsglas, textiel, klein chemisch afval, harde kunststoffen, kunststofverpakkingsafval en drankkartons, tempex, tapijt en vloerbedekking, gasbeton en gips, dakgrind, matrassen, vlakglas, asbest (in speciaal daarvoor aan te schaffen doorzichtige zakken), kringloopgoederen en wit- en bruingoed is geen belasting verschuldigd.

      

     4.2

     Voor het achterlaten op het grondstoffencentrum van andere stoffen dan die genoemd zijn in het vorige lid bedraagt het tarief per 2 kilogram of gedeelte daarvan, met een minimum van 2 kilogram

     € 0,48

      

      

      

      

      

      

     Behorende bij het raadsbesluit van 13 december 2018.

     De griffier van de gemeente Halderberge,

   •