Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Brandbeveiligingsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Brandbeveiligingsverordening (2010)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 Wet Veiligheidsregio's en Bouwbesluit 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2012Nieuwe regeling

19-04-2012

Halderbergse Bode van 25 april 2012

-
07-10-201001-04-2012Nieuwe regeling, eerste invoer

30-09-2010

Onbekend

Halderbergse Bode van 6 oktober 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012;

 

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en het Bouwbesluit 2012;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Brandbeveiligingsverordening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiks-vergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

  • b.

   aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig, of in het kader van verzorging, nachtverblijf zal worden verschaft;

  • c.

   aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen, dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorschriften verbinden met inachtneming van de artikelen 4 en 5.

 • 3.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorschriften verbinden en gestelde voorschriften wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3. (Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39 van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b, van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Overtreding

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag, vermeld in artikel 34, vierde lid, onder 1e, van de Arbeidsomstandighedenwet. 

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de Brandbeveiligingsverordening, zoals vastgesteld op 30 september 2010, en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening 2010 is ingediend, waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de Brandbeveiligingsverordening 2010 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 19 april 2012,

de griffier, A. Koenen

de voorzitter, G.A.A.J. Janssen