Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing
CiteertitelVerordening rioolheffing Halderberge 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening rioolheffing 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 228a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

13-12-2012

Halderbergse Bode van 19 december 2013

Onbekend
01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

03-11-2011

Halderbergse Bode van 8 februari 2012

Onbekend
30-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

04-11-2010

Halderbergse Bode van 22 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Halderberge;           

 

gelezen het voorstel van het college van  burgemeester en wethouders 13 november 2012, nr. 261826;

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

  

                                                                  BESLUIT:

vast te stellen de:

                                                                                                               VERORDENING OP DE HEFFING EN                                              INVORDERING VAN  RIOOLHEFFING

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode voorafgaand aan het belastingjaar, waarop de afrekening van Brabant Water betrekking heeft

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

 • e.

  grootverbruik: wanneer de hoeveelheid afgenomen of opgepompt water volgens opgave van Brabant Water NV meer bedraagt dan 500m3.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot de rioolheffing  wordt:

  • 1.

   als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • 2.

   gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

  • 3.

   gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • 4.

   het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1.

  Per perceel wordt een vast bedrag aan belasting geheven.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1, wordt de belasting verhoogd voor het aantal kubieke meters water dat vanaf 501 kubieke meters water vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters  water dat in de laatste aan het einde van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de periode waarop de nota van het waterleverend bedrijf betrekking heeft niet gelijk is aan het kalenderjaar wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 5.

  De op voet van het derde lid berekende hoeveelheid water wordt, voor zover de hoeveelheid geloosd water ten minste 3.000 m3 danwel ten minste 20% lager is dan de som van de hoeveelheden toegevoerd of opgepompt water, verminderd met de door de belastingplichtige aan te tonen hoeveelheid water die niet via de gemeentelijke riolering is afgevoerd.

 • 6.

  Wanneer de watertoevoer in de loop van een verbruiksjaar aanvangt of eindigt en indien de watertoevoer plaatsvindt via één centrale watermeter ten behoeve van meerdere zelfstandige gebruikers, wordt het aantal kubieke meters water op verbruiksjaarbasis vastgesteld.

 • 7.

  Indien voor een eigendom op grond van voorgaande bepalingen geen hoeveelheid afvalwater bepaald kan worden, wordt deze gesteld op het gemiddelde van een vergelijkbaar eigendom binnen de gemeente voor het betreffende belastingjaar.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  Het vast recht als bedoeld in artikel 5, lid 1, bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een perceel dat in hoofdzaak tot woning dient en door een eenpersoonshuishouding wordt gebruikt                          €   139,40

  • b.

   voor een perceel dat in hoofdzaak tot woning dient en door een meerpersoonshuishouden wordt gebruikt                        €   185,80

  • c.

   een perceel dat niet in hoofdzaak tot woning dient           €   185,80

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid, onder a en b,  zijn de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens omtrent het huishouden aan het begin van het kalenderjaar of aan het begin van de belastingplicht leidend, tenzij anders blijkt.

 • 3.

  Het tarief als bedoeld in artikel 5, lid 2, bedraagt voor elke vanuit het perceel afgevoerde hoeveelheid afvalwater van 500 m3 of gedeelte daarvan:                                                   €     92,90

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven

Artikel 9 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 5, eerste lid,  is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in artikel 5, eerste lid,  verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in artikel 5, eerste lid, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

 • 5.

  Belastingbedragen tot € 10 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 6.

  De belasting als bedoeld in artikel 5, lid 3 wordt niet geheven van agrarische bedrijven

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  Het bedrag inzake een bestuurlijke boete is invorderbaar in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van alle op één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 10.000 dat dit bedrag en een bestuurlijke boete op dit aanslagbiljet moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 100 of meer doch niet meer dan € 10.000 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de 28e dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 5.

  De in het vierde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan geldt de betaaltermijn als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  In afwijking van de voorgaande leden moet een voorlopige aanslag waarvan het aanslagbiljet een dagtekening heeft die ligt in het jaar waarover deze is vastgesteld worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden van het belastingjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal betalingstermijnen steeds minimaal twee telt. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 7.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 13 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rioolheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor heffingen ten aanzien van een waterverbruik van 501 m3 of meer.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening rioolheffing 2012', vastgesteld bij raadsbesluit van 3 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening rioolheffing Halderberge 2013’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 13december 2012,

 

de griffier,                                                      de voorzitter,

 

 

 

A. Koenen                                                      G.A.A.J. Janssen