Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Armoedebestrijding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Armoedebestrijding
CiteertitelSubsidieregeling Armoedebestrijding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105905

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Armoedebestrijding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen: de Subsidieregeling Armoedebestrijding.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020.

b. Minimuminkomen: een inkomen ter hoogte van de inkomensnorm die wordt gehanteerd om in aanmerking te komen voor de regeling maatschappelijke participatie.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat alle inwoners van de gemeente Halderberge kunnen meedoen in de samenleving zonder dat de hoogte van hun inkomen hiervoor een belemmering vormt.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een subsidie voor de duur van twee jaar kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. verstrekken van voedselpakketten via een voedselbank;

b. bieden van financiële ondersteuning aan gezinnen met een laag inkomen in de kosten van onderwijs en vrije tijdsbesteding van hun minderjarige kinderen, als aanvulling op eventuele bijdragen uit het gemeentelijk participatiefonds;

c. bieden van incidentele ondersteuning aan inwoners die te maken hebben met stille armoede en uit een financiële noodsituatie geholpen moeten worden;

d. bieden van hulp bij klussen en begeleid vervoer voor kwetsbare inwoners om het zelfstandig wonen mede mogelijk te maken.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

1. het organiseren van vrijetijdsaanbod;

2. het financieren van soortgelijke activiteiten georganiseerd door andere organisaties of particuliere initiatieven.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of het college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Subsidie wordt aangevraagd voor de duur van twee jaar voor de periode 2021-2022.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

8. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor 2021 - 2022 is als volgt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad:

a. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid a € 20.000, per jaar is dit € 10.000;

b. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid b € 40.000, per jaar is dit € 20.000;

c. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid c € 20.000, per jaar is dit € 10.000;

d. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid d € 6.000, per jaar is dit € 3.000;

3. Voor meerjarig beschikte subsidies wordt na het eerste subsidiejaar indexering toegepast.

4. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks vastgesteld in de Zomernota, welke onderdeel is van de Planning en Controlcyclus van het betreffende begrotingsjaar.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening van toepassing is.

2. De subsidieontvanger :

a. voert de activiteiten uit overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

b. draagt zorg voor lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Armoedebestrijding.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

De secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot