Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving
CiteertitelSubsidieregeling Muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-106137

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: de Subsidieregeling Muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020

b. Leerlingen: amateurs die beeldende kunst en/of muziekonderwijs volgen, op 1 augustus van het cursusjaar ouder zijn dan zes jaar en jonger zijn dan achttien jaar en op die datum ingeschreven staan in de basisadministratie van de gemeente Halderberge;

c. Cursusjaar: de periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

d. Muziekonderwijs: instrumentaal of vocaal onderwijs gevolgd in de gemeente Halderberge (voor zover daar binnen de gemeente onderwijsmogelijkheden voor zijn) of buiten de gemeente Halderberge (voor zover daar binnen de gemeente Halderberge geen onderwijsmogelijkheden zijn) bij een gediplomeerde muziekdocent;

e. Beeldende kunstonderwijs: onderwijs in beeldende kunstvormen zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren en audiovisuele vormgeving zoals fotografie, film en animatie gevolgd in de gemeente Halderberge (voor zover daar binnen de gemeente onderwijsmogelijkheden voor zijn) of buiten de gemeente Halderberge (voor zover daar binnen de gemeente Halderberge geen onderwijsmogelijkheden zijn) bij een gediplomeerde docent;

f. Individueel onderwijs: onderwijs gevolgd in een groep van maximaal vier leerlingen;

g. Gediplomeerde docent: een docent in het bezit van een vakdiploma conservatorium voor het instrument waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en/of in het bezit van een eerstegraads bevoegdheid beeldende kunst en vormgeving voor de vorm van beeldende kunst waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is de kennismaking van kinderen met muziek en cultuur te stimuleren door een bijdrage in de kosten voor muzieklessen en beeldende kunstonderwijs te verstrekken.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. het volgen van individueel beeldende kunst- of muziekonderwijs;

b. per leerling per cursusjaar kan een subsidie worden toegekend voor het volgen van onderwijs voor ten hoogste één discipline;

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De kosten van het onderwijs dat wordt gegeven door een onderwijsinstelling, zijnde een basisschool, school voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 5 Doelgroep

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de ouder(s) of verzorger(s) van leerlingen.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders subsidie verstrekken aan organisaties die onderwijs aanbieden aan meerdere leerlingen en voor al hun leerlingen gezamenlijk subsidie aanvragen namens de ouder(s) en/of verzorger(s). Die organisaties geven dan een korting ter hoogte van de subsidie op de individuele leskosten.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Voor zover nog niet bij de gemeente Halderberge bekend, voegt de aanvrager de volgende gegevens betreffende de docent bij het aanvraagformulier:

a. een kopie van het vakdiploma voor de discipline waarin onderwijs wordt gegeven;

b. het Kamer van Koophandel nummer;

c. een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan twee maanden.

3. In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag op grond van deze uitvoeringsregeling voor een bepaald cursusjaar uiterlijk op 31 december na afloop van het betreffende cursusjaar te zijn ontvangen.

4. De aanvraag wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de leerling.

5. Bij de aanvraag wordt een kopie van de factuur zijn gevoegd.

6. In afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening besluit het college op de aanvraag uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

7. Het college verleent subsidie op grond van deze regeling eenmalig per cursusjaar.

8. Na de definitieve vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald.

9. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Subsidie kan alleen worden verstrekt voor de kosten van de docent die de muziek- of beeldende kunstlessen verzorgt.

2. Een individuele subsidie is op grond van deze regeling niet hoger dan 50% van de totale leskosten voor het betreffende cursusjaar met aftrek van niet-subsidiabele kosten

3. Een individuele subsidie is op grond van deze regeling nooit hoger dan € 200,00.

4. Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van een kopie van de originele factuur voor het onderwijs.

 

Artikel 9 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling zijn:

a. kosten van de aanschaf dan wel huur van materiaal, instrumentarium of een instrument

b. huisvestingskosten en reiskosten van de docent;

c. reiskosten van de leerling om naar de lessen te gaan.

 

Artikel 10 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor 2021 is, onder voorbehoud van vaststelling door de raad:

€ 49.000.

3. Het college behandelt een aanvraag voor een subsidie, als deze volledig is, op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 11 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De lessen dienen te worden verzorgd door een gediplomeerde docent. Hij dient in het bezit te zijn van:

a. een vakdiploma voor de discipline waarin onderwijs wordt gegeven;

b. een Kamer van Koophandel-nummer;

c. een actuele Verklaring Omtrent Gedrag.

3. De lessen dienen zoveel mogelijk gevolgd te worden in de gemeente Halderberge. Indien er binnen de gemeente Halderberge geen onderwijsmogelijkheden zijn, kan worden uitgeweken naar een docent buiten de gemeente Halderberge.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

1. De ‘Uitvoeringsregeling beeldende kunst en muziekonderwijs Halderberge’ wordt ingetrokken.

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021

3. De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris , de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot