Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009
CiteertitelVerordening marktgelden 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel marktgelden 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-200804-01-2010nieuwe regeling

11-11-2008

Gemeenteblad, 2008, nr. 28

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2008,

nr. JDAM-RVS1020

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de

VERORDENING MARKTGELDEN 2009

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam van marktgeld wordt in deze gemeente een recht geheven voor het innemen van de stand- of staanplaats ten behoeve van het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten en andere openbare plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die voor de in artikel 1 bedoelde doeleinden van de stand- of staanplaats gebruik maakt.

Artikel 3 Grondslag

De grondslag waarnaar het marktgeld wordt geheven is de lengte van de stand- of staanplaats.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt tijdens de jaarlijks te houden voorjaarsmarkt € 5,75 per strekkende meter of gedeelte daarvan met een minimum van € 17,50.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in het eerste lid wordt niet geheven van diegene die, voorafgaand aan de jaarmarkt, reeds gedurende drie aaneengesloten maanden op de weekmarkt heeft gestaan.

 • 3a.

  De belastingtarieven voor de weekmarkten in Dedemsvaart zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 3b.

  De belastingtarieven voor de weekmarkten in Hardenberg vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 4 lid 1 en het recht per marktdag als bedoeld in artikel 4 lid 3 worden geheven door middel van een kwitantienota.

 • 2.

  Het recht bij abonnement als bedoeld in artikel 4 lid 3 wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Ontheffing

Indien van een stand- of staanplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald, door omstandigheden buiten de wil van de belanghebbende geen gebruik is gemaakt dan wel gedurende een kortere tijd gebruik is gemaakt dan waarvoor het abonnement geldig was, wordt restitutie van het teveel betaalde marktgeld verleend met dien verstande dat over de dagen gedurende welke de stand- of staanplaats wel is gebruikt, marktgeld wordt geheven naar het tarief per marktdag als vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 7 Termijnen

 • 1.

  Het recht dat wordt geheven door middel van een kwitantienota dient te worden betaald op de dag waarop van de stand- of staanplaats gebruik wordt gemaakt.

 • 2.

  Het recht dat wordt geheven bij wege van aanslag moet worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2008 van 13 november 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als"Verordening marktgelden 2009”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Hardenberg van 11 november 2008.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier.