Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Regeling instelling commissie voor de rekenkamerfunctie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling instelling commissie voor de rekenkamerfunctie
CiteertitelRegeling instelling commissie voor de rekenkamerfunctie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van de Verordening op de rekenkamercommissie (vastgesteld door raad op 5 juli 2010).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-201006-07-2010nieuwe regeling

08-12-2008

Dijkpoorter, 28-04-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling instelling commissie voor de rekenkamerfunctie

No.: 46

Onderwerp:

Instelling commissie voor de rekenkamerfunctie

---------------------------------------------------------------

 

De Raad der gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 17 november 2008, no. 46;

 

gelet op artikel 81 en verder van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 • I.

  in te stellen een Commissie voor de rekenkamerfunctie;

 • II.

  daarvoor de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1.  

Er is een Commissie voor de rekenkamerfunctie.

Artikel 2.  

 • 1.

  De commissie heeft als taak het onderzoeken van en het adviseren van de raad over de gemeenterekeningen.

 • 2.

  De raad kan andere taken aan de commissie opdragen.

Artikel 3.  

 • 1.

  De commissie bestaat uit één lid per fractie, te benoemen door de raad.

 • 2.

  Elke fractie in de raad draagt uit haar midden een lid en zo mogelijk een plaatsvervangend lid voor.

 • 3.

  De raad benoemt uit de leden van de commissie een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4.  

De raadsgriffier is griffier van de commissie.

Artikel 5.  

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar.

 • 2.

  De commissie kan in door haar te bepalen gevallen besluiten dat (een gedeelte van) een vergadering niet openbaar is. Het bepaalde in de Gemeentewet omtrent niet openbare vergaderingen van de raad is voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Op de orde van de vergaderingen van de commissie is voorts voorzover mogelijk het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.  

In die gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist de commissie, op

voorstel van de voorzitter.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Hattem,

gehouden op 8 december 2008.

 

De Raad voornoemd,

 

, voorzitter.

, griffier.