Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Fraudeverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFraudeverordening
CiteertitelFraudeverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-2004nieuwe regeling

05-07-2004

Hattem huis aan huis, 13-07-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Fraudeverordening

No.: 35d

Onderwerp:

Fraudeverordening 2004

---------------------------------

 

De raad der gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 juni 2004, no. 35;

 

overwegende dat met betrekking tot bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, in het kader van het financieel beheer regels gesteld dienen te worden, die in een verordening worden neergelegd;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de "Fraudeverordening" 2004.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Hattem

 • b.

  de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

 • c.

  bijstand: de bijstand zoals genoemd onder artikel 5 onder b van de Wet werk en bijstand;

 • d.

  alleenstaande: de persoon genoemd in artikel 4 onder a van de Wet werk en bij-stand;

 • e.

  alleenstaande ouder: de persoon genoemd in artikel 4 onder b van de Wet werk en bijstand;

 • f.

  gezin: de personen genoemd in artikel 4 onder c van de Wet werk en bijstand;

 • g.

  recidive: het binnen een periode van 5 jaar wederom verwijtbaar niet nakomen, of niet volledig nakomen van de inlichtingenplicht;

 • h.

  benadelingbedrag: het nettobedrag aan bijstand dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

 • i.

  inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17 lid 1, 2 en 4 van de Wet werk en bijstand en de artikelen 28 lid 2 en 29 lid 1 van de Wet structuur uitvoe-ringsorganisatie werk en inkomen (SUWI);

 • j.

  afstemmingsverordening: de verordening gebaseerd op artikel 8 lid 1 onder b van de Wet werk en bijstand

 • k.

  fraude: het verwijtbaar, ten onrechte of tot een te hoog bedrag ontvangen van een bijstandsuitkering als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen dan wel het ten onrechte in het geheel niet verstrekken van inlichtingen.

Artikel 2. Terugvordering

 • 1.

  Terugvordering van bijstand voor zover deze ten onrechte of tot een te hoog be-drag is verleend als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de inlichtin-genplicht genoemd in artikel 1 onder i van deze verordening door de personen genoemd in artikel 1 onder d, e en f van deze verordening, gebeurt met inacht-neming van de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Terugvordering van ten onrechte of tot een te hoog verleend bedrag aan bijstand vindt altijd plaats.

Artikel 3. De wijze van terugvorderen

 • 1.

  Indien het benadelingbedrag gedurende het lopende kalenderjaar niet of niet vol-ledig kan worden ingevorderd, wordt het resterende deel, met toepassing van ar-tikel 58 lid 4 Wet werk en bijstand, na afloop van voornoemd kalenderjaar, ver-hoogd met de verschuldigde loonbelasting, de premies volksverzekeringen als-mede de ziekenfondspremie.

 • 2.

  In geval van terugvordering bij verwijtbaar gedrag van betrokkene, worden administratie- en invorderingskosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Aangifte

Indien het benadelingbedrag de € 6.000,= overschrijdt wordt door of namens het col-lege Proces-verbaal opgemaakt en aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 5. Verantwoording College

 • 1.

  De raad bepaalt jaarlijks de onderwerpen waarover het college dient te rapporteren.

 • 2.

  In ieder geval rapporteert het college aan de raad over:

  • a

   het aantal gevallen waarin is vastgesteld dat bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

  • b

   de verschillende vormen van fraude die zijn geconstateerd en de frequentie ervan;

  • c

   of, en zo ja in hoeveel gevallen tot terugvordering is besloten onderscheidenlijk in hoeveel gevallen, met redenen omkleed, is afgezien van terugvordering;

  • d

   of, en zo ja in hoeveel gevallen is ingevorderd en tot welk bedrag;

  • e

   in hoeveel gevallen toepassing is gegeven aan het gestelde in artikel 6 van deze verordening;

  • f

   in hoeveel gevallen aangifte heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Uitzonderingssituaties

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, ten gunste van de uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Van terugvordering kan worden afgezien in geval sprake is van dringende redenen, dit ter beoordeling van het college.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 8. De inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 2004 in werking.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Fraudeverordening 2004.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, ge-houden op 5 juli 2004.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.

jul35d/gclr