Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Verordening Cliëntenparticipatie WWB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie WWB
CiteertitelVerordening Cliëntenplatform WWB
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005nieuwe regeling

22-11-2004

Dijkpoorter, 28-04-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie WWB

No.: 53

Onderwerp:

Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen

-------------------------------------------------------------------

 

De raad der gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 12 november 2004, no. 53;

 

gelet op artikel 47 van de Wet Werk en Bijstand;

 

b e s l u i t :

 

in te stemmen met de volgende

 

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WWB

Artikel 1 (Begripsbepalingen)

 • 1.

  wet: de Wet Werk en Bijstand.

 • 2.

  de gemeente: de gemeente Hattem.

 • 3.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem.

 • 4.

  belanghebbenden: personen die een uitkering ingevolge de wet ontvangen, alsmede personen die een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Anw ontvangen, niet-uitkeringsgerechtigden, voor wiens arbeidsinschakeling het college verantwoordelijk is, en personen die gesubsidieerde arbeid verrichten.

 • 5.

  maatschappelijke organisaties: instellingen die direct of indirect deel uitmaken van het dagelijkse leven van de bij de cliëntenparticipatie betrokken personen.

Artikel 2 (Instellen en in stand houden cliëntenplatform)

Het college bevordert het instellen en in stand houden van het cliëntenplatform.

Artikel 3 (Leden van het cliëntenplatform)

 • 1.

  Het cliëntenplatform bestaat uit belanghebbenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

 • 2.

  Het cliëntenplatform bestaat uit 5 personen.

 • 3.

  Het college streeft naar een gelijke verdeling tussen het aantal belanghebbenden en het aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in het cliëntenplatform.

 • 4.

  Een door het college aangewezen beleidsmedewerker Welzijn van de gemeente zit de reguliere vergaderingen voor.

 • 5.

  De beleidsmedewerker Welzijn is geen lid van het cliëntenplatform.

Artikel 4 (Benoeming van de leden)

 • 1.

  Het college benoemt de leden van het cliëntenplatform.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden is drie jaar.

 • 3.

  De leden zijn herbenoembaar.

 • 4.

  Nieuwe leden van het cliëntenplatform worden benoemd door het college op voordracht van het cliëntenplatform.

 • 5.

  Het cliëntenplatform is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden.

Artikel 5 (Beëindiging van het lidmaatschap)

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 1 van deze verordening, eindigt het lidmaatschap van het cliëntenplatform automatisch aan het eind van de zittingstermijn, indien het lid geen belanghebbende meer is.

 • 2.

  Het lidmaatschap van het cliëntenplatform eindigt indien het lid aftreedt.

 • 3.

  Het lidmaatschap van het cliëntenplatform eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, tweede lid is verlopen.

 • 4.

  In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, blijft het lid de functie vervullen totdat in de vacature is voorzien, met een maximale termijn van zes maanden.

 • 5.

  Het cliëntenplatform is verantwoordelijk voor een tijdige voordracht van nieuwe leden van het cliëntenplatform.

Artikel 6 (Periodiciteit van de vergaderingen)

 • 1.

  De reguliere vergaderingen van het cliëntenplatform vinden éénmaal per kwartaal plaats op een tijdstip en plaats te bepalen door de voorzitter van het cliëntenplatform.

 • 2.

  Op verzoek van een meerderheid van de leden van het cliëntenplatform, kan er tussentijds een vergadering plaatsvinden.

 • 3.

  Een vergadering als bedoeld in het eerste lid wordt minimaal 4 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

 • 4.

  Een vergadering als bedoeld in het tweede lid wordt minimaal 2 weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.

Artikel 7 (Faciliteiten)

 • 1.

  Aan het cliëntenplatform wordt jaarlijks een budget toegekend.

 • 2.

  Deze subsidie wordt vastgesteld op € 500,00 per jaar.

 • 3.

  Onkosten, gemaakt door de leden van het cliëntenplatform ten behoeve van de werkzaamheden voor het cliëntenplatform, komen ten laste aan de in het eerste lid genoemde budget.

Artikel 8 (Ambtelijk secretaris)

 • 1

  Het cliëntenplatform wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 2

  De ambtelijk secretaris draagt in ieder geval zorg voor:

  • a

   uitnodiging voor de vergadering conform artikel 6, derde en vierde lid,

  • b

   vaststelling van de agenda overeenkomstig de aangedragen voorstellen conform artikel 9,

  • c

   verzending van de agenda,

  • d

   informatievoorziening ten behoeve van de leden en de voorzitter van het cliëntenplatform, en

  • e

   reservering van de vergaderruimte, indien de vergadering in het gemeentehuis plaatsvindt.

Artikel 9 (Agendering)

 • 1.

  De leden van het cliëntenplatform, alsmede de voorzitter en de wethouder sociale zaken, kunnen tot twee weken voor de termijnen als bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, onderwerpen op de agenda voor de vergadering plaatsen.

 • 2.

  Indiening geschiedt schriftelijk bij de ambtelijke secretaris van het cliëntenplatform.

Artikel 10 (Adviezen cliëntenplatform)

 • 1

  De adviezen van het cliëntenplatform aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van het cliëntenplatform.

 • 2

  Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

 • 3

  Het cliëntenplatform kan het college adviseren met betrekking tot de uitvoering van de wet, voorgenomen beleid en wijzigingen van bestaand beleid.

Artikel 11 (Slotbepaling)

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12 (Inwerkingtreding)

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

Artikel 13 (Citeertitel)

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Cliëntenplatform WWB’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, gehouden op 22 november 2004.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.