Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Instellingsbesluit cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelInstellingsbesluit cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2010nieuwe regeling

25-01-2010

Dijkpoorter, 17-02-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening

De Raad van de gemeente Hattem, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, van 8 december 2009, nummer 05;

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WSW 2010.

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WSW

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a

  Cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop het dagelijks bestuur Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wsw-beleid.

 • b

  Cliëntenraad Wsw: door het dagelijks bestuur erkende en in het gemeenschappelijk openbaar lichaam actief zijnde cliëntenraad sociale werkvoorziening.

 • c

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zwolle en omgeving.

 • d

  Gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zwolle en omgeving.

 • e

  Gemeentelijk Wsw-beleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van de Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig.

 • f

  Wsw-gerechtigden: ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun wettelijke vertegenwoordigers, te weten:

  • Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst;

  • Wsw-geïndiceerden, zijnde werknemer bij SW-bedrijf;

  • Wsw-geïndiceerden, zijnde werknemer bij een reguliere werkgever;

  • Mentoren, curatoren, bewindvoerders en voogden van de Wsw-geïndiceerden.

Artikel 2. Doelstelling

De cliëntenraad Wsw heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging de colleges van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling te adviseren over alle aangelegenheden van gemeentelijke beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 3. Taken

 • 1

  In het kader van cliëntenparticipatie Wsw vragen het dagelijks bestuur en de colleges van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling aan de Clientenraad Wsw om advies. De Cliëntenraad Wsw kan ook uit eigen beweging advies uitbrengen aan deze colleges of het dagelijks bestuur.

 • 2

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw kunnen de adviezen worden verstrekt en gevraagd over onder andere de volgende beleidsterreinen:

  • a

   voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid;

  • b

   verordening Persoonsgebonden budget;

  • c

   verordening en beheer van de wachtlijst.

 • 3

  In het geval het college van een deelnemer afwijkt van het advies van de Cliëntenraad Wsw, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Cliëntenraad Wsw is afgeweken.

 • 4

  Het college zorgt voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de Cliëntenraad Wsw met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de Cliëntenraad Wsw behoren.

 • 5

  Tussen een afvaardiging van de colleges en de Cliëntenraad Wsw vindt ten minste één keer per jaar een overleg plaats.

Artikel 4. Instelling

Het algemeen bestuur stelt, op voordracht van het dagelijks bestuur, een adviescommissie in onder de naam Cliëntenraad Wsw.

Artikel 5. Samenstelling

 • 1

  De Cliëntenraad Wsw bestaat uit een oneven aantal leden met een maximum van vijftien leden.

 • 2

  De Cliëntenraad Wsw is samengesteld uit Wsw-gerechtigden.

 • 3

  De voorzitter, niet zijnde lid, van de Cliëntenraad Wsw:

  • a

   fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;

  • b

   heeft een adviserende stem in de Cliëntenraad Wsw.

 • 4

  De voorzitter wordt voorgedragen door de Cliëntenraad Wsw en benoemd door het college van de

 • 5

  Gemeente Zwolle. De voorzitter kan niet zijn een persoon die:

  • a

   lid is van het college of van de gemeenteraad;

  • b

   werkzaam is onder verantwoordelijkheid van college of gemeenteraad;

  • c

   werkzaam is bij WEZO of een ander uitvoerend SW-bedrijf.

 • 6

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel

 • 7

  ruggespraak met hun achterban.

Artikel 6. Vergadering

 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw stelt een reglement van orde op.

 • 2.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad Wsw zijn openbaar. De Cliëntenraad Wsw kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 3.

  De Cliëntenraad Wsw vergadert op gewone werkdagen na 17.00 uur.

 • 4.

  De Cliëntenraad Wsw vergadert minimaal 1 keer en maximaal 10 keer per jaar.

Artikel 7. Besluitvorming

 • 1.

  De Cliëntenraad Wsw kan beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

 • 3.

  Bij de vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet geldig te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 • 4.

  Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen dan wel onthoudingen groter is dan het totale aantal stemmen dat voor en tegen het voorstel is uitgebracht.

 • 5.

  Bij staking van stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter nader te bepalen tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 6.

  Minderheidsstandpunten worden op verzoek toegevoegd aan de besluitenlijst c.q. het advies.

Artikel 8. Faciliteiten

 • 1.

  De GR draagt kosteloos zorg voor noodzakelijke faciliteiten aan de Cliëntenraad Wsw zodanig dat de Cliëntenraad Wsw naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de Cliëntenraad Wsw ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering een vergoeding van hun voordragende gemeente gelijk aan het bedrag dat jaarlijks per circulaire voor commissieleden wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en staat vermeld onder klasse 3.

Artikel 9. Wijziging en/of intrekking

Wijziging en/of intrekking van dit besluit vindt niet plaats dan nadat de Cliëntenraad Wsw daarover is gehoord.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van de GR na overleg met de colleges.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ´Instellingsbesluit Cliëntenraad Wsw`.

 • 3.

  Dit besluit treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2010.

 • 4.

  De verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008 wordt per gelijke datum ingetrokken.

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van het de raad der gemeente Hattem, gehouden op 25 januari 2010.

   

  De raad voornoemd,

   

  , voorzitter

   

  , griffier

Toelichting instellingsbesluit Cliëntenraad Wsw

Artikelsgewijs

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna niet toegelicht.

Artikel 1. Begrippen

Onder aanhef en sub f staan de wettelijke vertegenwoordigers “mentor(s), curatoren, bewindvoerders en voogden”. De Wsw-gerechtigde zal in juridische zin meestal geen voogd hebben. Voor meerderjarige personen biedt het burgerlijk wetboek de mogelijkheid van belangenbehartiging door mentorschap, beschermingsbewindvoering of curatorschap. Mentorschap is bedoeld voor bescherming van de betrokkene op het persoonlijke vlak. Een beschermingsbewindvoerder op het financiële vlak en een curator op beide vlakken. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Mentorschap komt vooral voor bij verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Mentorschap wordt ingesteld door de kantonrechter, betrokkenen kunnen hiervoor een verzoek indienen. Het mentorschap wordt niet openbaar gemaakt en er wordt geen centraal register bijgehouden. Mentorschap kan door meerdere personen tegelijk worden vervuld, ook is het mogelijk dat naast het mentorschap bewind wordt ingesteld.

Artikel 2. Doelstelling

Vanwege de gezamenlijke, regionale uitvoering gekozen is voor een gezamenlijke, regionale Cliëntenraad Wsw die een college of de colleges adviseert over beleid op het terrein van de sociale werkvoorziening. Daar waar noodzakelijk zal de Gemeente Zwolle als “penvoerder” optreden voor de gezamenlijke gemeenten, bijvoorbeeld art 5 voor het benoemen van de leden of art 6 voor het vertegenwoordigen van de gemeenten bij de cliëntenraad.

Artikel 3. Taken

Leden 1 en 2. De aspecten van het beleid waarbij de Cliëntenraad Wsw wordt betrokken zijn onder andere visie van de colleges over zoveel mogelijk regulier en passend te werken, verordening PGB, wachtlijstbeheer en de vaststelling of uitvoering van het beleid in zijn algemeenheid. De Cliëntenraad Wsw adviseert niet over de uitvoering van wettelijke voorschriften waar bij de uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is bijvoorbeeld het terrein van arbeidsvoorwaarden. Ook individuele klachten behoren niet tot de taak van de cliëntenraad Wsw.

Lid 4. Indien de Cliëntenraad Wsw verzoekt om de informatie elektronisch (op diskette of via e-mail) aan te leveren dan zullen zij indien redelijkerwijs mogelijk aan dit verzoek voldoen. Dit geldt tevens voor verzoeken om de informatie in braille of in grootletterschrift aan te leveren.

Artikel 4. Instelling

Geen toelichting

Artikel 5. Samenstelling

Lid 1. Gezien de grote van het aantal SW-gerechtigden binnen de GR lijkt een oneven aantal leden met een maximum van vijftien leden een redelijke bezetting.

Lid 2. De deelnemende GR gemeenten zijn de gemeente Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland, Zwolle. De samenstelling vindt zoveel mogelijk plaats naar rato van Wsw-gerechtigden.

Artikel 6. Vergaderingen

Geen toelichting

Artikel 7. Besluitvorming

Geen toelichting

Artikel 8. Faciliteiten

Lid 1. Hierbij moet worden gedacht aan geschikte vergaderruimte, mogelijkheden tot kopiëren, verzending van stukken en dergelijke.

Lid 2. De klasse indeling is gebaseerd op inwoners aantallen van gemeenten. Om het vergoedingsbedrag per lid identiek te houden, wordt gekozen om voor ieder lid klasse 3 vast te stellen, ongeacht de gemeente die hij/zij vertegenwoordigd. De vergoedingen voor andere raden binnen gemeenten verschillen soms per raad en in ieder geval per gemeente.

Artikel 9. Wijziging en/of intrekking

Geen toelichting

Artikel 11. Slotbepalingen

Geen toelichting