Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Wegsleepregeling Hattem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepregeling Hattem
CiteertitelWegsleepregeling Hattem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

intrekking oudere regeling per 29-12-2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 149 en 156
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit 05-07-2001 houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (besluit wegslepen van voertuigen)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201529-12-2017intrekking oudere regeling

11-05-2015

GVOP, 11-11-2015

2015/nr. 21

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepregeling Hattem

No.: 21

Onderwerp:

Wegsleepregeling Hattem

-----------------------------------

 

De raad van de gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het College, no. 201502818, d.d. 24 maart 2015;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 en 156 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen);

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Wegsleepverordening Hattem

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994.

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet.

 • d.

  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het RVV 1990, echter tot en met 3.500 kilogram.

 • e.

  motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet.

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

 • g.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2: Aanwijzingen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet, worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Hattem voor zover die behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3: Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Autoberging Leerentveld, Carl Benzstraat 11, 8013 NH Zwolle, tenzij de omstandigheden een andere bewaarplaats verlangen.

 • 2.

  Het college stelt de openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats vast.

Artikel 4: Tarieven overbrengen en bewaren

 • 1)

  De kosten van het uitrijden en overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a)

   € 63,62 basistarief (kosten uitrijden firma), alsmede

  • b)

   € 61,24 kosten van het overbrengen.

 • 2)

  De kosten van het bewaren en uitgeven van een voertuig bedragen:

  • a)

   € 37,28 voor het eerste etmaal of een gedeelte ervan;

  • b)

   € 14,59 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5: Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1,3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Restbepalingen

1. Het college kan in verband met de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

2. Deze verordening treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

3. De verordening kan worden aangehaald als “Wegsleepverordening Hattem”.

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 12 mei 2015.

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Hattem

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden op 11 mei 2015.

 

De raad van de gemeente Hattem,

 

de griffier, de voorzitter,