Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2017
CiteertitelVerordening woonforensenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

intrekking oude verordening per -1-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018 intrekking oude verordening

12-12-2016

GVOP, 30-12-2016

2016/46-X

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2017

No: 46-X

Onderwerp:

Verordening woonforensenbelasting 2017

--------------------------------------------------------

 

De Raad der gemeente Hattem,

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 15 november 2016, no 201609540;

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN FORENSENBELASTING 2017.

Artikel 1 Belastingplicht en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam woonforensenbelasting wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Hattem hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft wordt naar omstandigheden beoordeeld.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven per woning

Artikel 4 Belastingtarief

De belasting bedraagt per woning € 827,80.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven:

 • a.

  van degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft;

 • b.

  ter zake van verblijf waarvoor toeristenbelasting is verschuldigd.

Artikel 7 Wijze van belastingheffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden voldaan in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

Artikel 9 Nadere regels door het college van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van woonforensenbelasting.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de woonforensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De verordening woonforensenbelasting 2016 van 14 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  De ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Woonforensenbelasting 2017".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, gehouden op 12 december 2016.

 

De raad voornoemd,

 

 

, voorzitter.

 

 

 

, griffier.