Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Gemeente Hattem – Verordening woonforensenbelasting 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Hattem – Verordening woonforensenbelasting 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe verordening

18-12-2017

gmb-2017-229665

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Hattem – Verordening woonforensenbelasting 2018

De raad der gemeente Hattem;

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 14 november 2017, no 201708040;

 

Gelet op artikelen 223 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2018.

Artikel 1 Belastingplicht en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam woonforensenbelasting wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Hattem hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft wordt naar omstandigheden beoordeeld.

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

 

Artikel 3 Maatstaf van de heffing

De belasting wordt geheven per woning.

 

Artikel 4 Belastingtarief

De belasting bedraagt per woning € 840,20.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven:

 • a.

  van degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft;

 • b.

  ter zake van verblijf waarvoor toeristenbelasting is verschuldigd.

 

Artikel 7 Wijze van belastingheffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden voldaan in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de woonforensenbelasting.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van woonforensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De verordening woonforensenbelasting 2017 van 12 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening woonforensenbelasting 2018".

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 december 2017.

De griffier,

De burgemeester,