Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Notitie Proces Integrale Jeugdgezondheidszorg Kennemerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNotitie Proces Integrale Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
CiteertitelNotitie Proces Integrale Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2008Nieuwe regeling

19-02-2008

Onbekend

385193

Tekst van de regeling

Intitulé

Notitie Proces Integrale Jeugdgezondheidszorg Kennemerland

 

 

Notitie Proces Integrale Jeugdgezondheidszorg Kennemerland

In deze notitie wordt ingegaan op de ontwikkelingen in Kennemerland ten aanzien van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

1. Organisatie en uitvoering jeugdgezondheidszorg Kennemerland

Op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) - en het daarop gebaseerde Besluit Jeugdgezondheidszorg - zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. In Kennemerland is de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar als volgt georganiseerd:

 

¨Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. - behorend tot Zorgbalans en de VIVA! Zorggroep - voert in de regio Kennemerland (m.u.v. de gemeente Haarlemmermeer) de activiteiten uit die zijn opgenomen in het Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (onderdeel van de Wcpv) en ontvangt daarvoor van de betreffende gemeenten een subsidie. Dit geldt voor alle gemeenten in Kennemerland namelijk Heemstede, Haarlem, Bloemendaal, Bennebroek, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk.

 

¨Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar

De Veiligheidsregio Kennemerland/GGD (verder te noemen "GGD" ) voert voor de gemeenten in Kennemerland, met de activiteiten van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar uit op grond van een gemeenschappelijke regeling. Vanaf 1 januari 2008 voert de GGD voor de gemeente Haarlemmermeer tevens de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uit.

 

Tot 1 januari 2008 was de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V., in vergelijking met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD, qua omvang de grootste organisatie. Door de toetreding van de gemeente Haarlemmermeer tot de GGD Kennemerland, is de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD qua omvang nagenoeg gelijk aan die van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V.

 

2. Intentie GGD

Voor de GGD was in het voorjaar van 2007 de voorgenomen toetreding van de gemeente Haarlemmermeer tot de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland aanleiding om de wijze waarop de jeugdgezondheidszorg in Zuid- en Midden- Kennemerland is georganiseerd ter discussie te stellen in het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid (waarvan de GGD het secretariaat voert en de agenda bepaalt). Het was hierbij de intentie van de GGD om - als vorm van integrale jeugdgezondheidszorg - de jeugdgezondheidszorg in Kennemerland geheel onder te brengen bij de HDK/GGD Kennemerland. Dit gelijk aan de wijze waarop de jeugdgezondheidszorg tot 1 januari 2008 voor de gemeente Haarlemmermeer geregeld was bij de GGD Amstelland de Meerlanden.

 

3. Integrale jeugdgezondheidszorg

De term "integrale jeugdgezondheidszorg" is voor meerdere uitleg vatbaar. Gelet hierop is het van belang om, als zijstap, kort in te gaan op het verschil tussen verticale integratie en horizontale integratie van de jeugdgezondheidszorg.

 

¨ Verticale integratie

Verticale integratie is gericht op de continuïteit in de preventieve zorg voor de jeugdige van 0 tot 19 jaar op het gebied van lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. De intentie van de GGD raakt het vraagstuk van de verticale integratie. Anders gezegd, bij deze integratie staat de aansluiting van de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar op de jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar centraal. De verticale integratie kan in theorie vorm gegeven worden door:

 

 • -

  goede samenwerking tussen de verschillende instellingen die zich bezig houden met de jeugdgezondheidszorg. Voor deze vorm is door de meerderheid (21) van de regio’s in Nederland gekozen: de jeugdgezondheidszorg 0-4 is in handen van een thuiszorgorganisatie, de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar wordt uitgevoerd door de GGD. 

 • -

  de uitvoering in handen te leggen van één organisatie via:

  • a.

   overname van de activiteiten van de thuiszorgorganisatie (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar) door  de GGD (dit is het geval in 3 regio’s);  

  • b.

   overname van de GGD-activiteiten (jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar) door de thuiszorgorganisatie. Voor deze organisatievorm is in geen enkele regio gekozen.

  • c.

   een combinatie van a en b: de GGD voert voor de hele regio de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar uit en voor een deel van de regio de 0-4 jarigenzorg. Dit is het geval in 3 regio's. Dit is o.a. in onze regio het geval sinds de toetreding van de gemeente Haarlemmermeer.

 • -

  het organisatorisch en bestuurlijk samengaan van de afzonderlijke eenheden tot een nieuwe en zelfstandige Jeugdgezondheidszorgorganisatie. In een enkele regio wordt dit momenteel onderzocht.

 

¨ Horizontale integratie

Naast de verticale integratie is voor de uitvoering van zowel de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar als voor de jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar belangrijk hoe de horizontale integratie is vormgegeven. Hieronder wordt de afstemming met alle lokale en regionale voorzieningen die bij de ontwikkeling van de jeugdige een rol spelen verstaan. Hierbij kan worden gedacht aan onderwijs, vrijetijdsbesteding, sport, medische en psychosociale zorg, welzijn en werk. Het gaat om afstemming die erop gericht is om tijdig signalen op te kunnen vangen van jeugdigen die risico’s lopen, zodat zij optimale steun of hulp krijgen. Landelijk wordt de horizontale integratie door het rijk gestimuleerd door het realiseren van Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten.

 

4. Portefeuillehoudersoverleg Jeugd e.a.

De integratie van de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen was niet alleen onderwerp op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid, ook op het portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Onderwijs, Welzijn, Zorg en WMO Zuid-Kennemerland (onder voorzitterschap van de gemeente Haarlem) en het portefeuillehouderscontact Zorg Midden-Kennemerland is het geagendeerd.

 

De intentie van de GGD om te komen tot één organisatie voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is als gevolg hiervan in het voorjaar van 2007 voor het portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Onderwijs, Welzijn, Zorg en Wmo Zuid-Kennemerland aanleiding geweest om een ambtelijke reactie te vragen, waarin ingegaan wordt op de wijze waarop de jeugdgezondheidszorg in Zuid- en Midden-Kennemerland is georganiseerd, de diverse mogelijkheden waarop de jeugdgezondheidszorg georganiseerd kan worden en de eventuele wenselijkheid om in deze regio’s te komen tot één uitvoeringsorganisatie voor de jeugdgezondheidszorg. Het portefeuillehouderscontact Zorg Midden-Kennemerland heeft zich aangesloten bij dit verzoek. De gevraagde ambtelijke reactie is in april 2007 aangeboden. Uw college heeft op 29 juni 2007 kennis genomen van deze notitie (notitie “Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, Zuid- en Midden Kennemerland”). Zowel de commissie Samenleving als de commissie Middelen is hierover geïnformeerd (C-stuk). De notitie treft u hierbij aan.

 

5. Task Force JGZ

Zoals aangegeven in de notitie van april 2007 wordt de wens in de regio Kennemerland om te komen tot één organisatie voor de uitvoering van de gehele jeugdgezondheidszorg onderschreven door onderzoeksresultaten. De landelijke Task Force JGZ heeft geconcludeerd dat de kans op succesvolle integratie het grootst is als de jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door één organisatie. Dat kan zoals al gezegd de GGD zijn, de thuiszorgorganisatie of een nieuwe JGZ-organisatie. De Task Force onderschrijft het streven naar een kwalitatief hoogwaardige - door één organisatie - uitgevoerde integrale jeugdgezondheidszorg, die zich kenmerkt door een naadloze overgang van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar naar de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (verticale integratie) én een goede verbinding met het lokale gezondheidsbeleid, de jeugdzorg en het gemeentelijke jeugdbeleid (horizontale integratie).

 

* De Task Force Jeugdgezondheidszorg is op 1 juni 2003 ingesteld door de convenantpartijen in de jeugdgezondheidszorg: het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en GGD Nederland. Opdracht: de weg effenen voor een soepele invoering van het basispakket Integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Op 1 juni 2004 is deze opdracht met een jaar verlengd. Op 1 juni 2005 beëindigde de Task Force zijn werkzaamheden. De eindrapportage van de Task Force is gepubliceerd in november 2005.

 

¨ Procesvoorwaarden voor een succesvolle integratie

De Task Force JGZ wijst op het belang van een zorgvuldig proces om te komen tot een integrale JGZ en benadrukt hierbij de regierol hierbij van gemeenten; van belang is dat de gemeente de regie neemt over het integratie proces.

 

Uit onderzoek is gebleken dat indien de gemeenten hun regierol overdragen aan één van de andere betrokken (te regisseren) partijen dit tot gevolg zal hebben dat de verhoudingen tussen partijen worden vertroebeld. Indien de gemeenten de regie nemen, wordt voorkomen dat één van de betrokken organisatie in een dubbelrol komt, te weten die van uitvoerder en van regisseur. Als dit niet wordt voorkomen, kan de samenwerking met de andere uitvoerder hier ernstig onder lijden. Dit terwijl een voorwaarde voor een succesvolle integratie is: een positie van gelijkwaardigheid tussen de betrokken partijen.

 

6. Conferentie Integrale Jeugdgezondheidszorg

Op 8 september 2007 is op verzoek van de betrokken portefeuillehouders een conferentie over de (integratie) van de jeugdgezondheidszorg georganiseerd voor de medewerkers van de betreffende instellingen, bestuurders en ambtenaren. Vanuit de portefeuillehouders is hierbij onderstreept dat deze conferentie door beide betrokken partijen in gezamenlijkheid georganiseerd diende te worden. Een door de GGD aangestelde externe adviseur heeft de conferentie mede helpen organiseren. Beide organisaties hebben zich tijdens deze conferentie gepresenteerd en nadere informatie over hun werkzaamheden gegeven. Duidelijk is geworden dat op uitvoerend niveau sprake is van een constructieve samenwerking tussen beide organisaties. Tevens kan worden geconcludeerd er zowel bij de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. als bij de GGD draagvlak is om te komen tot één organisatie die de integrale jeugdgezondheidszorg uitvoert. En dat dit in goede samenwerking moet plaatsvinden. Er was echter geen overeenstemming over het antwoord op de vraag welke organisatievorm het meest geschikt is om de geïntegreerde jeugdgezondheidszorg uit te voeren. Dit noopt al met al tot nader onderzoek. Tevens was er verschil van mening over het proces dat tot integratie zou moeten leiden. De GGD gaf aan dat de integratie zo snel mogelijk vorm zou moeten krijgen, de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. benadrukte het belang van een zorgvuldige integratie. Volgens laatstgenoemde instelling zou de energie op dit moment gericht moeten worden op de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin. In deze centra moeten beide organisaties immers nader gaan samenwerken: de (integratie)vorm kan vervolgens de inhoud volgen.

 

De conclusie van de conferentie was dat ook in de regio Kennemerland wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige - door één organisatie - uitgevoerde integrale jeugdgezondheidszorg, die zich kenmerkt door een naadloze overgang van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar naar de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (verticale integratie) én een goede verbinding met het lokale gezondheidsbeleid, de jeugdzorg en het gemeentelijke jeugdbeleid (horizontale integratie).

 

7.Vervolgstappen na de gehouden conferentie

Na de op 8 september 2007 gehouden conferentie heeft de directie van de GGD de eerder genoemde externe adviseur in overleg laten treden met de afzonderlijke portefeuillehouders van de betrokken gemeenten. Dit om te onderzoeken of er draagvlak was voor het ondertekenen van een intentieverklaring voor het onderbrengen van de JGZ 0-4 bij de GGD én voor de beëindiging van de subsidiëring van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. per 2009.

 

Reactie portefeuillehouder Volksgezondheid

Intentieverklaring

De portefeuillehouder Volksgezondheid heeft in dit overleg met genoemde externe adviseur d.d. 7 november 2007 benadrukt dat zij van mening is dat het consensus bij beide betrokken organisaties het uitgangspunt dient te zijn om te komen tot een integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Via samenwerking kan vervolgens in 2008 door beide partijen een plan van aanpak worden opgesteld, waarin is opgenomen:

 • ¨

  het bieden van een overzicht van de verschillende mogelijkheden qua organisatievorm, inclusief een overzicht van de kosten die hiermee per organisatievorm gemoeid zijn (frictiekosten en uitvoeringskosten);

 • ¨

  de wijze van borging/verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de producten;

 • ¨

  de personele consequenties;

 • ¨

  een realistische, zorgvuldige planning.

  Op grond van de uitkomsten hiervan kan pas worden overgegaan tot de mogelijke opstelling van een intentieverklaring. Op deze wijze kunnen colleges c.q. de raden gefundeerd hierover een besluit kunnen nemen.

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het aan de besturen van elke individuele gemeente is om - zo nodig - een besluit te nemen over de wijziging in de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.

 

Subsidiebeëindiging Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. jaar per 2009

De portefeuillehouder Volksgezondheid heeft aangegeven dat op dit moment nog geheel onduidelijk is op welke wijze de integrale jeugdgezondheidszorg nader vorm gegeven zal gaan worden. Gelet hierop is beëindiging van de subsidiëring van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 niet aan de orde. Dit nog los van het feit dat de gemeente op grond van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn voor de afbouw van de subsidie (3 a 4 jaar) in acht dient te nemen.

 

8.Standpunt portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid

Portefeuillehoudersoverleg november 2007

Het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid heeft op 7 november 2007 – mede gehoord de ervaringen van de extern adviseur - aan de GGD verzocht om in nauwe samenwerking met Jeugdgezondheidszorg Kennemerland te komen tot een integrale JGZ 0-19, waarbij de intentie is dat deze wordt uitgevoerd door één enkele organisatie. Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:

 • ¨

  Wat zijn de organisatorische opties voor een integrale JGZ in de nieuwe regio Kennemerland?

 • ¨

  Wat zijn de financiële en personele gevolgen van deze opties?

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de ontwikkelingen in de Centra voor Jeugd en Gezin.

 

Het portefeuillehouderoverleg Volksgezondheid heeft zich positief uitgesproken over de zogenaamde ‘Werkafspraken Integrale Jeugdgezondheidszorg’. Deze bestaan uit:

 • 1.

  Uitspreken intentie Integrale Jeugdgezondheidszorg

 • 2.

  Instelling en opdracht stuurgroep Integrale Jeugdgezondheidszorg

 • 3.

  Termijnen (streefdatum 1 januari 2010)

 

De portefeuillehouder Volksgezondheid heeft aangegeven, na overleg met de portefeuillehouder Jeugd, schriftelijk te zullen reageren. Bij brief d.d. 30 november 2007 aan de leden van het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid, is gereageerd op de werkafspraken waaronder het uitspreken van de intentie voor een integrale jeugdgezondheidszorg. Het uitspreken van een intentie is pas aan de orde nadat de gevolgen (o.a. financieel en personeel) in beeld zijn.

De reactie zoals die is gegeven aan de extern adviseur (zie hierboven onder 7) is herhaald. Aanvullend is opgemerkt dat in dit proces de zorgvuldigheid belangrijker is dan de snelheid. Tenslotte is de verwachting uitgesproken dat in 2008 voortvarend gestart kan worden met de beoogde samenwerking/integratie tussen de beide instellingen voor jeugdgezondheidszorg in de op te zetten Centra voor Jeugd en Gezin.

De brief is als bijlage bijgevoegd.

 

Portefeuillehoudersoverleg december 2007

In de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid op 14 december 2007 heeft de directeur van de GGD een voorstel gedaan voor de samenstelling van de stuurgroep. In het portefeuillehoudersoverleg is besloten om de stuurgroep, conform het voorstel, als volgt samen te stellen: de portefeuillehouders Volksgezondheid van de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Velsen en Heemskerk, aangevuld met de bestuurder van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. en de directeur van de GGD deel uit van de Stuurgroep. De portefeuillehouder Volksgezondheid van de gemeente Haarlemmermeer is als adviseur toegevoegd.

 

In deze vergadering heeft de GGD, in het verlengde van punt 3 van de werkafspraken, de gemeenten geadviseerd een brief te sturen aan de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. inhoudende het voornemen om de subsidie te beëindigen uiterlijk per 1 januari 2010. Voor zover bekend heeft één van de gemeenten (Zandvoort) ook daadwerkelijk een brief met een dergelijke strekking verzonden.

 

9. Verzoek Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V.

Op 4 januari 2008 heeft de directeur van de GGD de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. geïnformeerd over de benoeming van de leden van de stuurgroep. Bij deze brief is een concept planningsnotitie integrale JGZ gevoegd.

Op 16 januari 2008 is van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. een brief ontvangen waarin gereageerd wordt op het proces zoals dat na de conferentie van september 2007 is verlopen. Zoals uit de brief blijkt kan deze zich niet vinden in de concept planningsnotitie. De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. maakt zich in dit verband zorgen over het proces waarin gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid niet aanwezig lijkt te zijn.

 

Navraag leert dat het management van de GGD en het management van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. in december 2007 in gezamenlijkheid een planningsnotitie hebben opgesteld. De directie van de GGD stelt dat het management van de beide instellingen de planningsnotitie heeft teruggetrokken waarna de GGD zelf een concept planningsnotitie op heeft laten stellen. Het management van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. geeft aan de geschetste gang van zaken niet te herkennen.

Zoals blijkt uit de brief van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. kan zij zich noch in de inhoud noch in het proces dat aan de concept planningsnotitie vooraf is gegaan, vinden. Met name dit laatste, in combinatie met de eerdere ervaringen in het proces om te komen tot integratie van de jeugdgezondheidszorg, was voor de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. de aanleiding voor de brief van 15 januari 2008 en de daarin opgenomen opmerkingen betreffende de zorgvuldigheid van het proces op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid.

Voorts was de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. onaangenaam verrast door het initiatief van de GGD naar de gemeenten om deze er toe te bewegen om al in deze fase van het proces een vooraankondiging te doen van de mogelijke beëindiging van de subsidie.

 

De brief sluit af met de volgende alinea:

‘De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland hecht zeer aan het slagen van het integratietraject. Zoals al is aangegeven is het gezamenlijk doorlopen van een zorgvuldig proces op basis van gelijkwaardigheid van de beide betrokken organisaties een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van deze integratie. De stappen die nu zijn gezet, voldoen niet aan deze voorwaarde. Om een positieve wending te geven aan het proces vraag ik u de opdracht voor het integratietraject onder regie van de gemeenten bij beide organisaties neer te leggen en niet langer eenzijdig bij de GGD.’

 

10. Reactie op verzoek Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V.

Regierol gemeenten

De rol van de gemeenten in het proces om te komen tot organisatiewijziging, die van regisseur, dient in het proces uitdrukkelijk naar voren te komen. In de eerder genoemde notitie is reeds aangegeven dat agendering van dit onderwerp in het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid, gelet op de rol van de GGD bij dit overleg, hier niet bij aansluit. Dit is onderkend door de betrokken portefeuillehouders en heeft ertoe geleid dat de overlegvorm als wordt gewijzigd:

 • ¨

  Er komt een (breed) overleg Volksgezondheid onder voorzitterschap van de gemeente Haarlemmermeer. Ambtelijk vooroverleg vindt plaats met de medewerkers volksgezondheid van de betreffende gemeenten. Agendering is een gemeentelijke aangelegenheid. In voorkomende gevallen zijn de directeur van de GGD en de manager/bestuurder van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. hierbij aanwezig. Hiermee wordt uitgegaan van een gelijkwaardige insteek richting beide organisaties. Voorzover onderwerpen ook het jeugdbeleid raken (zoals de integratie van de JGZ) wordt tevens aan het overleg deelgenomen door de portefeuillehouders Jeugd van de betrokken gemeenten.

 • ¨

  Hiernaast komt er een portefeuillehoudersoverleg GGD onder voorzitterschap van de gemeente Haarlem. De GGD voert hiervan het secretariaat en zit tevens het ambtelijk vooroverleg voor. Uitsluitend de onderwerpen die de GGD betreffen komen in dit overleg hier aan de orde.

 

Voor de eerstvolgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid wordt de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. uitgenodigd. Tevens wordt voor dat overleg de brief van de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. geagendeerd.

 

De stuurgroep

Ten aanzien van de het functioneren van de stuurgroep zijn nadere afspraken gemaakt. De portefeuillehouder van de gemeente Bloemendaal die is vertegenwoordigd in de stuurgroep zal, voorafgaand aan een vergadering van de stuurgroep, overleg hebben met de portefeuillehouders van de gemeenten Bennebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede.

Ten aanzien van de rol van de portefeuillehouder Volksgezondheid van de gemeente Haarlemmermeer in de stuurgroep is afgesproken dat de rol van deze portefeuillehouder in de stuurgroep een andere is, namelijk die van adviseur, en deze geen stem heeft in de stuurgroep.

 

Voor wat betreft de ondersteuning van de Stuurgroep zullen in het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg nadere afspraken worden gemaakt. Insteek van de portefeuillehouder Volksgezondheid is om de te vormen ‘ondersteuningsgroep’ in ieder geval te laten bestaan uit een ambtelijke vertegenwoordiging uit de gemeenten in Kennemerland én een onafhankelijke (externe) adviseur.

 

11. Samenvattend

Met de besluiten tot wijziging van het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid, de afstemming met de niet in de Stuurgroep zitting hebbende portefeuillehouders, en de nog te nemen besluiten over het functioneren van de Stuurgroep, inclusief de ondersteuning van de Stuurgroep, geven de gemeenten invulling aan de regierol en ontstaat een situatie waarin de beide betrokken organisaties, GGD en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V., op basis van gelijkwaardigheid kunnen participeren in het proces om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg.

 

Heemstede, 14 februari 2007.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 19 februari 2008.