Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Heemstede 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Heemstede 2012
CiteertitelGewijzigde verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede 2012.

De datum van inwerkingtreding wijkt af van het bepaalde in artikel 6.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1, sub d en lid 2
 4. Wet werk en bijstand, art. 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201201-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

29-11-2012

De Heemsteder, 5 december 2012

587689

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Heemstede 2012

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 8, lid 1, sub d en lid 2, sub b juncto artikel 36 van de Wet werk en bijstand (Wwb);

gezien het advies van de Commissie Samenleving;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Heemstede 2012

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de gemeente: de gemeente Heemstede;

 • c.

  wet: de Wet werk en bijstand;

 • d.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • e.

  WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000;

 • f.

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

 • g.

  referteperiode: een onafgebroken periode van 60 maanden voorafgaand aan depeildatum;

 • h.

  peildatum: datum waarop in enig jaar de referteperiode is bereikt.

Artikel 2. Voorwaarden en doelgroepen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 36 van de wet, komt in aanmerking voor langdurigheidstoeslag, de belanghebbende die gedurende de referteperiode aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet;

 • 2.

  Belanghebbende is ten minste 21 jaar of ouder, maar heeft nog niet de Aow-gerechtigde leeftijd bereikt;

 • 3.

  Bestaat een deel van de referteperiode uit verblijf in detentie, dan wordt de referteperiode verlengd met de periode dat in detentie is verbleven;

 • 4.

  Bij gehuwden geldt het in het tweede lid genoemde leeftijdscriterium én de voorwaarde van geen uitzicht op inkomensverbetering voor beide echtgenoten;

 • 5.

  Geen recht op langdurigheidstoeslag hebben personen:

  • a.

   die een opleiding volgen als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgen als genoemd in de WSF 2000;

  • b.

   aan wie op grond van de wet- en regelgeving een maatregel in de zin van artikel 9 van de Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ Heemstede 2012 zijn opgelegd;

  • c.

   . die op de peildatum en in de 12 maanden daaraan voorafgaand geen zelfstandig wonende inwoner van de gemeente zijn.

Artikel 3. Hoogte van de toeslag

 • 1.

  Langdurigheidstoeslag bedraagt voor een:

  • a.

   gehuwden: 38 procent van de geldende bijstandsnorm op 1 januari van het jaar van de geldende peildatum;

  • b.

   alleenstaande ouder: 38 procent van de geldende bijstandsnorm op 1 januari van het jaar van de geldende peildatum;

  • c.

   alleenstaande: 38 procent van de geldende bijstandsnorm op 1 januari van het jaar van de geldende peildatum.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt langdurigheidstoeslag voor de belanghebbende die gehuwd is met een persoon die van het recht op langdurigheidstoeslag is uitgesloten op grond van artikel 11 of artikel 13 van de wet, het bedrag dat voor een alleenstaande of alleenstaande ouder geldt.

Artikel 4. Onvoorziene gevallen

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5 Intrekking oude verordening

De Verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Overgangsrecht

 • 1.

  Ligt de peildatum op of ná 1 januari 2012, dan geldt het recht zoals opgenomen in de wet en deze verordening;

 • 2.

  Ligt de peildatum vóór 1 januari 2012, dan is het recht van vóór 1 januari 2012 van toepassing.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, is deze verordening vanaf 1 januari 2013 van toepassing op de belanghebbende op wie artikel 78 lid w van de Wet werk en bijstand tot 1 januari 2013 wordt toegepast. Tot 1 januari 2013 gelden de bepalingen uit de Verordening Langdurigeheidstoeslag Heemstede 2012.

Artikel 7. De inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Gewijzigde verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede 2012.

Vastgesteld door de raad op 29 november 2012.

Toelichting bij de Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag Heemstede 2012

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

 • -

  De belanghebbende moet 21 jaar of ouder, maar nog niet de Aow gerechtigde leeftijd hebben bereikt;

 • -

  Langdurig een laag inkomen hebben;

 • -

  Geen in aanmerking te nemen vermogen hebben, en

 • -

  Geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Het is aan de gemeenteraad opgedragen om in een verordening te bepalen wat onder ‘langdurig een laag inkomen’ moet worden verstaan. Bovendien kan uit de parlementaire wetsgeschiedenis worden afgeleid dat die verordeningsplicht ook geldt voor het ‘geen uitzicht hebben op inkomensverbetering’.

 

Door de gewijzigde betekenis van de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’, ‘gehuwden’ en ‘gezin’ door het intrekken van de huishoudinkomenstoets moet de verordening worden herzien.

 

De doelstelling van langdurigheidstoeslag blijft onveranderd, te weten het op aanvraag bieden van financiële ondersteuning wanneer men langdurig op een laag inkomen is aangewezen en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

 

Artikelsgewijze toelichting

In onderstaande toelichting wordt ingegaan op een aantal artikelen.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

h.peildatum, de datum van het beschikken over een verblijfsdocument wordt gezien als peildatum als bedoeld in dit artikel. Het moment dat men –aantoonbaar- in Nederland verblijft (verblijf AZC) mag meegeteld worden voor de referteperiode ook al had men op dat moment nog geen verblijfsvergunning

 

Artikel 2. Voorwaarden en doelgroepen

Artikel 2, eerste lid

In dit artikel wordt invulling gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen. De referteperiode blijft 60 maanden zoals dat ook al onder de oude regeling voor langdurigheidstoeslag het geval was. Onder laag inkomen wordt verstaan een netto maandinkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

Artikel 2, vierde lid

Wanneer bij gehuwden één van beide echtgenoten voldoet aan het leeftijdscriterium wordt langdurigheidstoeslag verstrekt naar de norm voor een alleenstaande (ouder)

Artikel 2, vijfde lid

De doelgroep is in beginsel iedereen die aan de criteria van de verordening voldoet. Er worden echter bepaalde groepen uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag. Het gaat om groepen die in beginsel wel aan de voorwaarden voldoen, maar waarvan kan worden vastgesteld dat een recht op langdurigheidstoeslag niet overeen zou komen met de aard en de doelstelling ervan. Het gaat om de volgende groepen:

Sub a. Studenten zijn uitgesloten omdat zij per definitie een arbeidsmarktperspectief en zicht op inkomensverbetering hebben.

Om te voorkomen dat iemand die een avondstudie doet, wordt uitgesloten, is bepalend of de student in de referteperiode studiefinanciering heeft genoten.

Sub c . Inwoners van de gemeente, die niet zelfstandig wonen, hoeven geen vervangingskosten voor meubels en dergelijke te maken. Zij komen niet in aanmerking voor langdurigheidstoeslag. De bedoeling van de regeling is immers dat alleen personen in aanmerking komen, die redelijkerwijs de kosten maken waarvoor langdurigheidstoeslag bedoeld is. De bewoners van verzorgingstehuizen en instellingen voor begeleid wonen maken deze vervangingskosten wel omdat zij zelfstandig wonen. Zij kunnen in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag.

 

Artikel 3. Hoogte van de toeslag

Artikel 3, eerste lid

In dit lid wordt de hoogte van de toeslag geregeld. Er wordt uitgegaan van een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm. Hierdoor hoeft het bedrag van de toeslag niet jaarlijks aangepast te worden aan de wijziging van de normbedragen van de Wwb. De genoemde percentages zijn de huidige percentages waarmee de bedragen van langdurigheidstoeslag worden afgezet tegen de bijstandsnormen. Ook wanneer een bijstandsnorm een lagere toeslag heeft dan de maximale toeslag van 20 procent wordt uitgegaan van de van toepassing zijnde toeslag.

 

Artikel 3, tweede lid

In dit lid wordt een regeling gegeven voor situaties waarin bij gehuwden één van de echtgenoten is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag op grond van artikel 11 of artikel 13, lid 1, Wwb.

De rechthebbende partner kan in die gevallen langdurigheidstoeslag worden verstrekt naar de norm voor een alleenstaande (ouder).

 

Artikel 6 Overgangsrecht

Voor gezinnen die een hogere uitkering ontvangen als gevolg van de huishoudinkomenstoets geldt een overgangsrecht tot 1 januari 2013. Deze gezinnen houden de voor hun meest gunstige uitkering tot 1 januari 2013. Maar dat betekent wel dat zij ook voor langdurigheidstoeslag onder deze regels van de huishoudinkomenstoets vallen.

In de Wwb is een bepaling voor het overgangsrecht opgenomen. Deze bepaling gaat echter niet uit van een peildatum. In deze verordening is geregeld dat de peildatum bepalend is voor de toepassing van de nieuwe verordening.