Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening Speelautomaten Heemstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Speelautomaten Heemstede
CiteertitelVerordening Speelautomaten Heemstede
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagePlattegrond behorende bij: Verordening Speelautomaten Heemstede

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Wet op de kansspelen, titel Va

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201020-12-200114-07-2011Nieuwe regeling

18-02-2010

De Heemsteder, 24 februari 2010

445558

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Speelautomaten Heemstede

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling

Artikel 1

Wet: de Wet op de kansspelen.

Speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a. van de Wet.

Behendigheidsautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder b. van de Wet.

Kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c. van de Wet.

Hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d. van de Wet.

Laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e. van de Wet.

Speelautomatenhal: een inrichting als bedoeld in artikel 30c., eerste lid onder c. van de Wet.

Hoofdstuk 2 Opstelplaatsenbeleid

Artikel 2
 • 1.

  De burgemeester kan voor een hoogdrempelige inrichting vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van twee speelautomaten, waarvan maximaal twee kansspelautomaten;

 • 2.

  De burgemeester kan voor een laagdrempelige inrichting vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste twee speelautomaten, waarbij kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Hoofdstuk 3 Speelautomatenhallen

Artikel 3
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan uitsluitend voor maximaal één speelautomatenhal een vergunning verlenen voor het deel van de gemeente dat op de bij deze verordening behorende kaart is aangegeven.

 • 3.

  Paragraaf  4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 4

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • 1.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld.

 • 2.

  een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • 3.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • 4.

  een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt(en) en van de beheerder.

Artikel 5

De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd. De beslissing wordt alleen verdaagd als de complexiteit van de aanvraag dat noodzakelijk maakt.

Artikel 6
 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  • d.

   de exploitatie van de hal.

Artikel 7
 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • d.

   de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over één of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan c.q. leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in lid 1 onder c.

Artikel 8
 • 1.

  Indien een overeenkomstig artikel 6 onder 2, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 4 genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen twee weken nadat de in artikel 4 vierde lid bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

 • 2.

  De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvrage voor een nieuwe vergunning voor het vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvrage is ingediend binnen zesentwintig weken na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9
 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken:

  • a.

   indien blijkt dat de vergunning tengevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder e;

  • c.

   indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • d.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zesentwintig weken wordt onderbroken.

Artikel 10
 • 1.

  Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen twaalf weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2.

  In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen vier weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3.

  Zolang op een tijdig ingediende aanvrage niet is beslist is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Hoofdstuk 4 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11

Overtreding van de in deze verordening opgenomen artikelen en krachtens deze artikelen gegeven voorschriften en beperkingen wordt, voor zover daartegen niet reeds bij wet of algemene maatregel van bestuur is voorzien, gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen personen, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 13
 • 1.

  Vergunningen die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend blijven van kracht totdat op een nieuwe aanvraag is beslist;

 • 2.

  De bestaande vergunning vervalt indien geen aanvraag is ingediend binnen zesentwintig weken na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 14
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening Speelautomatenhallen Heemstede vastgesteld bij raadsbesluit van 25 februari 1988, nr. 26, laatst gewijzigd d.d. 16 december 1993, nr. 102, wordt op de dag na die van bekendmaking zoals in het vorige lid bedoeld ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Speelautomaten Heemstede”

Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2001, nr. 127 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010. Gepubliceerd in de Heemsteder op 24 februari 2010.