Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Integraal veiligheidsbeleid 2014 – 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal veiligheidsbeleid 2014 – 2018
CiteertitelIntegraal veiligheidsbeleid 2014 – 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagePolitiecijfers 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-201401-01-2019Nieuwe regeling

26-06-2014

Gemeenteblad 2014, 47458

630341

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal veiligheidsbeleid 2014 – 2018

 

 

Inhoudsopgave

Gemeente Heemstede, 12 mei 2014

 • 1.

  Inleiding 3

 • 2.

  Huidige situatie 4

 • 2.1

  Kaders waarbinnen is gewerkt 4

Veiligheidsmonitor 4

Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust voor Heemstede 2014 5

Gebiedsscan politie 2013 basisteam Kennemerkust 5

 • 3.

  Veiligheidsanalyse 6

 • 3.1

  Veilige woon- en leefomgeving 6

3.1.1 Sociale kwaliteit 6

3.1.2 Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) 8

3.1.3 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit 11

3.1.4 Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel 15

3.2. Bedrijvigheid en veiligheid 16

3.2.1 Veilig winkelgebied 16

3.2.2. Veilige bedrijventerreinen 17

3.2.3 Veilig uitgaan 17

3.2.4 Veilige evenementen 18

3.2.5 Veilig toerisme 19

3.3 Jeugd en veiligheid 19

3.3.1 Jeugdoverlast 19

3.3.2 Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren 22

3.3.3 Jeugd, alcohol en drugs 23

3.3.4 Veilig In en Om de School 24

3.4 Fysieke veiligheid 24

3.4.1 Verkeersveiligheid 24

3.4.2 Brandveiligheid 26

3.4.3 Externe veiligheid (met name risico’s gevaarlijke stoffen) 26

3.4.4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 27

3.5 Integriteit en veiligheid 29

3.5.1 Polarisatie en radicalisering 29

3.5.2 Georganiseerde criminaliteit 29

Bijlage: politiecijfers 2013 30

1. Inleiding

De gemeente voert de regie over de lokale veiligheid. Om deze rol goed te kunnen vervullen biedt de het college elke 4 jaar een Nota Integraal Veiligheidsbeleid aan de raad ter vaststelling aan. Het doel van de nota is om een goed overzicht te hebben van het instrumentarium dat beschikbaar is. Als dit duidelijk is kunnen maatregelen en middelen gecoördineerd worden ingezet waardoor een optimaal resultaat kan worden bereikt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

 

De VNG heeft een handreiking Kernbeleid Veiligheid 2014 gepubliceerd, waarin een structuur voor de Nota Integraal Veiligheidsbeleid wordt voorgesteld. De gemeenten in het politiedistrict Kennemerland en de politie-eenheid Noord-Holland hebben afgesproken om hun Nota Integraal Veiligheidsbeleid zo veel mogelijk volgens deze structuur op te stellen. Dit vergroot de effectiviteit omdat de informatie gemakkelijker te vinden is voor de veiligheidspartners. Daarnaast wordt de opbouw naar een landelijk veiligheidsbeleid vereenvoudigd.

 

In Heemstede worden jaarlijks prioriteiten vastgesteld, de politie zal op die onderwerpen inzet plegen. Deze prioriteiten zijn niet statisch, zij worden aangepast aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Deze Nota kan erbij helpen dat snel de juiste middelen worden ingezet, met name in situaties die zich onverwacht voordoen.

 

De Nota is opgebouwd aan de hand van thema’s, waarbij voor elk thema de actuele situatie voor Heemstede wordt weergegeven en de mogelijke maatregelen en middelen worden vermeld. Het beleid is een voortzetting en waar noodzakelijk een intensivering van bestaand beleid.

 

Deze Nota heeft betrekking op de periode 2014-2018. Het veiligheidsbeleid blijft echter in ontwikkeling. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau worden nieuwe mogelijkheden verkend en ontwikkeld op het gebied van veiligheid en preventie. Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Elke nieuwe kans en mogelijkheid op verbetering van de veiligheidssituatie in Heemstede zal worden benut.

2. Huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige veiligheidssituatie. Om deze te continueren of te verbeteren staat het huidige beleid en instrumentarium ter beschikking. Daarnaast komen nieuwe ontwikkeling aan de orde.

2.1 Kaders waarbinnen is gewerkt

De vorige Nota Integraal VeiligheidsBeleid bestreek de periode 2009-2013. Ook deze nota was gebaseerd op de methodiek Kernbeleid Veiligheid van de VNG. De nota gaf een overzicht van de veiligheidsproblematiek van dat moment en problemen waarmee de gemeente te maken zou kunnen krijgen. Het in te zetten beleid en de maatregelen stonden beschreven. Tegelijkertijd werden jaarlijks de lokale prioriteiten op basis van actuele cijfers in het najaar van elk kalenderjaar vastgesteld en het beleid hierop aangepast. Dit is een voortschrijdend proces. Elke twee weken, en indien nodig vaker, wordt de veiligheidssituatie tussen burgemeester en teamchef van de politie besproken.

De ambtenaar openbare orde en veiligheid ontvangt elke maandag een overzicht van de politie van de incidenten die er de voorafgaande week hebben plaatsgevonden. Ook worden er wekelijks tussentijdse rapportages geleverd waarbij de trends op het gebied van veiligheid te zien zijn. De actuele situatie kan altijd leiden tot het leggen van accentverschillen in het uit te voeren beleid. Daarnaast levert de politie jaarlijks een gebiedsscan waarin de belangrijke aandachtspunten worden beschreven. Naast de politiecijfers biedt ook de rapportage van de Veiligheidsmonitor die één keer per drie jaar wordt uitgevoerd input voor het te voeren beleid. Hieronder volgt een beschrijving van de aandachtspunten uit deze bronnen.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

De uitkomsten van de veiligheidsmonitor van 2012 laten zien dat de burgers Heemstede als een veilige gemeente ervaren. Heemstede scoort op veel punten hoger dan het gemiddelde beeld voor Nederland voor wat betreft de ervaren leefbaarheid van buurten. De aard van de ervaren buurtproblemen komt overeen met het landelijke beeld. De positieve cijfers voor leefbaarheid en buurtproblemen vertalen zich ook in betrekkelijk gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens. Ondanks het gunstige beeld blijven er altijd zaken over die voor verbetering vatbaar zijn. Deze worden meegenomen bij het bepalen en aanpassen van het integraal veiligheidsbeleid.

Doelstelling is om dit niveau van veiligheidsgevoel vast te houden en daar waar mogelijk zelfs te verbeteren. Dit is ambitieus gezien het huidige hoge niveau.

Ondanks de gunstige resultaten is er een aantal zaken uit de rapportage dat de aandacht verdient. Deze zaken zijn intern en/of extern afgestemd en opgepakt om te verbeteren.

De belangrijkste problemen die uit de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor blijken zijn:

 • -

  Leefbaarheid woonbuurt: Oordeel over buurtvoorzieningen: relatief lage score voor goede voorzieningen voor jongeren.

 • -

  Beleving buurtproblemen: Meest voorkomende buurtproblemen zijn: te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast.

 • -

  Vermogensdelicten: Percentage slachtoffers van inbraak of poging tot inbraak en overige diefstal is ten opzichte van de vorige meting in 2008 behoorlijk toegenomen.

 • -

  Vandalismedelicten: Percentage slachtoffers van autovandalisme en overige vernieling is ten opzichte van de vorige meting behoorlijk toegenomen.

 • -

  Melden en aangifte doen: De reden van niet melden van delicten “het helpt toch niets” is gestegen van 26% naar 46%.

 • -

  Functioneren van de politie in de buurt: 12% van de burgers vindt dat de politie contact heeft met de bewoners, 13% vindt dat de zaken in de buurt efficiënt aangepakt worden en 26% vindt dat de burgers geïnformeerd worden. Over deze zaken zou het oordeel van de burgers kunnen verbeteren.

 • -

  Oordeel functioneren gemeente: 38% van de burgers vindt dat de gemeente goed reageert op meldingen en klachten en 32% vindt dat de gemeente doet wat ze zegt. Op deze twee punten valt ook nog winst te behalen, hoewel Heemstede wel beduidend beter scoort dan het landelijke en regionale gemiddelde.

In september 2014 zal het veldwerk van de nieuwe Veiligheidsmonitor plaatsvinden. De rapportage wordt in het voorjaar van 2015 verwacht en zal laten zien of het beleid resultaat heeft opgeleverd.

Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust voor Heemstede 2014

De prioriteiten worden jaarlijks voorgesteld in samenspraak met de politie en vastgesteld door het College van B&W nadat de commissie Middelen haar mening over het besluit heeft gegeven. De prioriteiten voor 2014 zijn aan de hand van de cijfers zoals deze eind oktober 2013 bekend waren in november 2013 vastgesteld;

 • a.

  diefstal / inbraak woning (waaronder insluiping verzorgingshuizen, aanleunwoningen)

 • b.

  diefstal fietsen, brom-, snor-, en elektrische fietsen

 • c.

  vernieling auto’s.

Gebiedsscan politie 2013 basisteam Kennemerkust

Jaarlijks wordt er voor het basisteam KennemerKust een integrale gebiedsscan uitgevoerd om veiligheidsproblemen te benoemen en monitoren. Uit deze scan komen vooral de volgende aandachtspunten naar voren;

 • a.

  diefstal / inbraak woning

  • -

   Binnen dit thema ook aandacht voor de diefstallen in verzorgingshuizen door eigen personeel.

 • b.

  voertuigcriminaliteit; diefstallen uit/vanaf auto’s

 • c.

  diefstal (brom-, snor-) fiets

 • d.

  winkeldiefstal

 • e.

  gewelddelicten

 • f.

  vernieling/zaakbeschadiging

 • g.

  verkeersoverlast.

Collegeakkoord 2014-2018

Onze inwoners zijn de ogen en oren in de wijk. Zij kunnen een actieve rol spelen in het signaleren van ongewenst en verdacht gedrag in de buurt.

3 Veiligheidsanalyse

3.1 Veilige woon- en leefomgeving

Artikel 3.1.1 Sociale kwaliteit

De sociale kwaliteit heeft betrekking op de intermenselijke relaties in de omgeving waarin burgers zich dagelijks begeven. Van negatieve invloed op de kwaliteit zijn bijvoorbeeld woonoverlast, burengerucht, multi-probleem gezinnen en drank- en drugsoverlast.

 

Sociaal team

Heemstede beschikt over een Sociaal Team. In dit team vindt regie en monitoring plaats van lichte en beginnende (multi)probleemsituaties bij zorgmijders. Het is een samenwerkingsverband bestaande uit de afdeling Sociale Zaken, het Loket Heemstede, de GGD Kennemerland, de woningbouwverenigingen, de politie (wijkagenten), GGZ InGeest, de Brijderstichting, ZorgBalans, Draagnet en Stichting Kontext. Het team komt eenmaal per zes weken bijeen. In het Sociaal Team worden signalen van zorgmijdend gedrag ingebracht. In dit overleg wordt ook afgestemd of sprake is van een situatie die lokaal kan worden opgelost of dat de Brede Centrale Toegang (Dit is een loket dat advies, informatie en hulp biedt aan dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare mensen) moet worden ingeschakeld. Het Sociaal Team kent een caseload van circa 50 probleemsituaties per jaar.

 

Samenwerking met woningbouwverenigingen

Elan Wonen heeft eigen wijkvisieplannen waarin de gemeente participeert. De gemeente neemt op uitnodiging deel aan wijkschouwen en buurtactiviteiten die er georganiseerd worden om de leefbaarheid en de saamhorigheid te bevorderen.

Over de door Elan geconstateerde knelpunten op sociaal gebied en in de openbare ruimte wordt overleg gevoerd. Voor zover het binnen het beleid en de financiële mogelijkheden van de gemeente past worden de knelpunten opgepakt of opgelost. Met Pré Wonen en Ymere, die elk minder bezit in Heemstede hebben dan Elan Wonen zijn er ook contacten. Deze zijn meer op ad-hoc basis, als er zich ergens een specifiek probleem op een bepaalde locatie of op een bepaald adres voordoet.

 

Sociale cohesie

Leefbaarheid heeft baat bij sociale cohesie. Om de sociale cohesie te bevorderen is er subsidie beschikbaar voor buurtactiviteiten op het vlak van bewegen en duurzaamheid, gericht op het bevorderen van de samenhang tussen en participatie van bewoners in een buurt. Buurtactiviteiten helpen ook bij het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt.

 

Buurtbemiddeling

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de Stichting MeerWaarde uit Hoofddorp om Buurtbemiddeling in de gemeente aan te bieden. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium conflicten tussen buren op te lossen door inzet van onafhankelijke bemiddelaars. Hiermee wordt geprobeerd buren met elkaar in gesprek te brengen. Stichting Meerwaarde voert de bemiddeling voor ons uit sinds medio 2009.

Het is van belang om buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten. Als een zaak echt gaat escaleren wordt het instrument namelijk minder bruikbaar.

Om dit te realiseren zullen alle functionarissen die wat dit betreft een taak hebben (Politie, Woningbouwverenigingen, BOA’s) in een vroeger stadium conflicten melden aan de stichting Meerwaarde.

 

Wijkagenten

In Heemstede zijn er drie wijkagenten. Zij hebben elk hun eigen wijken, maar vervangen elkaar ook bij afwezigheid. De wijkagenten werken samen met de ambtenaar openbare orde en veiligheid en de BOA’s. Ook participeren zij in het Sociaal Team. In de praktijk gaat het om dagelijkse contacten betreffende alle mogelijke incidenten en constateringen waarover informatie uitwisseling en afstemming nodig is. Eén keer per zes weken vindt er een wijkveiligheidsoverleg plaats tussen de gemeente en de politie onder regie van de uitvoerend teamchef. De BOA’s zullen ook steeds meer wijkgericht gaan handhaven. In een bepaalde periode vindt er in iedere buurt op alle mogelijke thema’s integrale handhaving plaats volgens een bepaald schema.

Nog dit jaar wordt aan de drie wijkagenten een vierde toegevoegd. Deze wijkagent zal optreden als meewerkend voorman. Hij zal op complexe situaties coördinatie- en regietaken uitvoeren.

 

Burgernet

Burgernet is een nieuwe samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. Wanneer de politie met een zoekactie start, ontvangt de deelnemer een sms bericht of een ingesproken bericht via de telefoon. In een crisissituatie, zoals bijvoorbeeld bij een gifwolk, ontvangt de deelnemer van Burgernet informatie over wat te doen. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk mensen aan Burgernet deelnemen. Doel was daarom in eerste instantie te streven naar een minimum deelnamepercentage onder de inwoners van 5%. Voor de gemeente Heemstede betekent dit een absoluut aantal van 1318. Dit streefaantal is bereikt in het voorjaar van 2013. In het najaar van 2013 is een er landelijk en lokaal een campagne gestart om het aantal deelnemers te verhogen. Per 1-12-2013 waren er 1743 deelnemers. Dit is 6,7% van de bevolking. Via de website van de gemeente, HeemstedeNieuws en de Preventiekrant wordt de bekendheid van Burgernet vergroot. Er is sinds kort ook een Bugernet app beschikbaar. Met deze app is deelname niet alleen meer mogelijk in het door de deelnemers opgegeven gebied, maar feitelijk op alle plekken waar men zich op een bepaald moment bevindt en waar een Burgernet actie wordt uitgezet.

 

Jaarwisseling

De jaarwisseling wordt met de veiligheidspartners nauwkeurig voorbereid. Er wordt een draaiboek gehanteerd dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Medio november vindt er een eerste overleg plaats met burgemeester, ambtenaar openbare orde en veiligheid, politie en brandweer.

Kort voor oudjaar vindt er nog een laatste overleg plaats waarbij de actuele stand van zaken wordt doorgesproken. In het draaiboek zijn alle contactgegevens van alle betrokken partijen terug te vinden en staat schematisch weergegeven hoe er bij een incident gehandeld moet worden.

In het huidige draaiboek staan de volgende (voorzorgen)maatregelen vermeld:

 • -

  Het stoken van vuur op de openbare weg wordt tijdens de jaarwisseling (op 31-12 en 1-1) niet gedoogd.

 • -

  Voorbereidingen t.b.v. het stoken van vreugdevuren op oudjaar worden niet getolereerd. Als aan een verzoek tot verwijdering van materialen op privéterrein geen gehoor wordt gegeven, wordt er bestuursdwang toegepast. Een noodverordening en besluit liggen daarvoor klaar.

 • -

  Tankstations worden vrijwillig afgesloten van 23.00 ’s avonds tot 07.00 uur in de morgen. Dit ter voorkoming van het tappen van benzine voor molotovcocktails.

 • -

  Verzoeken tot het houden van straatfeesten of buurtfeesten in de openbare ruimte op oudjaar worden zeer kritisch beoordeeld.

 • -

  In de periode 25 december t.m. 1 januari is het verboden niet-afsluitbare containers met bouwafval, schaftketen en mobiele toiletunits op de openbare weg te plaatsen.Open bouwbakken, schaftketen, mobiel toiletunits die op oudjaar nog op de openbare weg staan worden verwijderd.

 • -

  Afvalbedrijf de Meerlanden is tijdens de jaarwisseling stand-by om eventueel materialen te verwijderen.

 • -

  Risicolocaties/panden (brandstichting en verslepen sloop/bouwmaterialen) worden geïnventariseerd en krijgen extra aandacht. Eigenaren worden desnoods verzocht maatregelen te nemen die het risico verminderen.

 • -

  Alle ondergrondse containers worden met de jaarwisseling afgesloten.

 • -

  Het is verboden wensballonnen op te laten.

 • -

  De parkeerautomaten worden afgesloten.

   

Handhaving en toezicht (BOA’s)

Bij algemeen toezicht gaat het om het signaleren van (bv zwerfvuil, hondenpoep, huisvuil, defect straatmeubilair) en actie ondernemen ( doordat de BOA het probleem zelf oplost of doordat hij de betreffende gemeentelijke afdeling of externe partner inlicht) in de openbare ruimte. In 2012 is de beleidsnota ‘integrale handhaving’ vastgesteld. Daarnaast is er sprake van een uitvoeringsprogramma per kalenderjaar, waarbij wijkgericht werken het uitgangspunt is. De Algemene Plaatselijke Verordening is het kader waarbinnen gewerkt wordt.

Handhaving van regels en toezicht in de openbare ruimte verbetert de (subjectieve) veiligheid en leefbaarheid. Naast specifieke acties, zoals de handhaving van het hondenbeleid (aanlijnen, opruimen hondenpoep en aanwezigheid in voor honden niet toegankelijk gebied) en toezicht op het haal- en brengverkeer bij scholen (per jaar is er 240 uur per jaar beschikbaar voor de 10 basisscholen), worden de BOA’s ook ingezet voor de handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening, bij evenementen en voor algemeen toezicht.

 

Preventiekrant

De gemeente Heemstede brengt jaarlijks de Preventiekrant uit. Deze krant wordt huis aan huis bezorgd en bevat allerlei artikelen op het gebied van Preventie. Gemeente, Politie, Brandweer, GGD en Buurtbemiddeling zorgen jaarlijks voor de inhoud van de krant. Met de keuze van de onderwerpen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de actualiteit.

De volgende onderwerpen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren in de krant aan de orde gekomen:

 • -

  vanuit de politie: inbraakpreventie, babbeltrucs, burgernet, hennepkwekerijen, fietsendiefstal

 • -

  vanuit de brandweer: plaatsing brandmelders, brandgevaar wasdrogers, veilige schoorsteen

 • -

  vanuit de GGD: alcoholgebruik bij jongeren, koolmonoxidevergiftiging, burenoverlast

 • -

  vanuit de gemeente: aandacht voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en Loket Heemstede.

De uitgave van de krant wordt grotendeels gefinancierd uit de verkoop van advertenties door de uitgever. De editie van 2014 zal eind mei verschijnen en bevat actuele artikelen over o.a. betaalrekeningenfraude, blue tooth tracking, gevaar van kwik in oude apparatuur en het gebruik van blusdekens.

3.1.2 Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil)

Dit thema heeft betrekking op de fysieke kenmerken van de woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

 

Wijkschouwen m.m.v. externe partners (politie en woningbouwvereniging)

Het collegevoorstel ‘De Wijkschouw; naar buurten die schoon, heel en veilig zijn’ uit januari 2010 ligt ten grondslag aan het houden van wijkschouwen. De gemeente wil minder reactief en meer proactiefoptreden.

Het hierbij horende beleid is:De gemeente Heemstede heeft zoveel mogelijk zelf haar zaken op orde, niet wachten op meldingen en klachten, maar met behulp van een periodieke schouw per wijk, knelpunten oplossen en gebreken en vervuiling voorkomen. De BOA’s zijn tevens de oren en ogen op straat van de gemeente, ook zij signaleren eventuele tekortkomingen en zetten deze door naar de betreffende afdeling.

De schouw is een aanvulling op de reguliere onderhoud- en handhavingprogramma’sdie jaarlijks uitgevoerd worden en op de meldingen bij Meldpunt Overlast.

Tijdens het schouwen wordt een inventarisatie van de knelpunten per wijk gemaakt. De schouw wordt van te voren aangekondigd, de bewoners kunnen dan bij wijkschouw@heemstede.nl knelpunten inbrengen. Het gaat hierbij niet om individuele wensen, maar om wensen die het algemeen belang betreffen. Voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld parkeerproblemen en hondenpoepoverlast.

 

Uitvoering van de schouw

De schouwen worden op initiatief van de gemeente afgenomen door een team bestaande uit functionarissen met kennis van de volgende onderwerpen:

-Handhaving, Groen, Openbare Orde en Veiligheid (+ wijkagent), Bestrating, Reiniging, Straatmeubilair, Speelvoorzieningen en Verkeer.

In de wijken waar een deel van het woningbestand in handen van corporaties is worden ook de gebiedsmanagers van de woningbouwverenigingen uitgenodigd aan de schouw deel te nemen.

De schouwen worden via de website en het katern Heemstede Nieuws aangekondigd.

Het beoogd effect van de schouwen is het optimaliseren van de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in wijken en buurten. Uitgangspunt is dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande capaciteit en middelen.

 

De schouwen zijn een controlemiddel, bieden betrokken partijen de kans om elkaar op tekortkomingen te wijzen en bieden de inwoners de kans om resterende knelpunten onder de aandacht te brengen.

 

De huidige wijze van onderhoud en handhaving is gericht op kwaliteit. De uitkomsten van de schouwen laten een overwegend positief beeld zien. Dit hangt mede samen met het goed functioneren van het Meldpunt Overlast. Geconstateerd is tijdens de vorige cyclus van wijkschouwen (2010-2012) dat in een aantal wijken/buurten de kwaliteit dusdanig goed is dat gekozen is in het vervolg flexibeler te gaan schouwen. De keuze voor een schouw wordt dan gemaakt op basis van ontvangen signalen (via postbus veiligheid, meldpunt overlast of via externe partners). De focus kan dan gericht worden op de hotspots per wijk of buurt. De inzet van personeel kan gerichter plaatsvinden en wel op die plekken waar dit het meeste nut heeft. Dit betekent dat de planning ook een flexibel karakter heeft en de actuele ontwikkelingen meer gevolgd worden.

De schouwen en bijkomende werkzaamheden worden gedaan naast de reguliere aandacht die de toezichthouders hebben voor de buitenruimte.

In april 2013 heeft een schouw in Merlenhoven plaatsgevonden. Voor het najaar stond op initiatief van Elan Wonen een schouw gepland voor de buurten rond de Troelstralaan en de Korhoenlaan. Deze schouw is door een interne aangelegenheid bij de woningbouwvereniging opgeschort en zal nu in september 2014 plaatsvinden onder regie van de gemeente. In april 2014 heeft er een schouw plaatsgevonden in de Geleerdenwijk.

 

Meldpunt Overlast

Bij dit centrale meldpunt kunnen burgers melding maken van alle vormen van overlast, gevaar en schade in de openbare ruimte. Ook andere soorten overlast zoals vandalisme en geluidshinder kunnen hier gemeld worden. Als er een melding inzake de openbare orde en veiligheid binnenkomt wordt er contact opgenomen met de melder en wordt er indien het werkelijke overlast betreft samen met externe partners, zoals politie, gezocht naar een oplossing. De melder wordt hiervan in kennis gesteld. De meldingen overlast zijn voor wat betreft openbare orde en veiligheid doorgezet naar en besproken met de interne en externe partners. Er is steeds samen gezocht naar een mogelijke oplossing. In 2013 zijn er 43 meldingen op het gebied van openbare orde en veiligheid gedaan. In totaal heeft de gemeente in 2013 2464 meldingen binnengekregen. Veel van deze meldingen hebben betrekking op het uitgangspunt van de schouwen; schoon, heel en veilig. Het onderhoudsniveau van het schoonhouden van de openbare ruimte wordt vastgesteld aan de hand van het beeldbestek openbare ruimte. De serviceteams zorgen er voor dat meldingen binnen de termijn van vijf werkdagen verholpen worden.

 

Hondenpoep

De rapportage van de veiligheidsmonitor 2012 laat zien dat Hondenpoep een van de grootste ergernissen is onder de burgers. Hondenbezitters zijn in Heemstede verplicht om de hondenpoep op te ruimen.

De BOA’s delen waarschuwingen uit en verbaliseren als dat nodig is. Hiervoor is op heterdaad betrappen een voorwaarde.

Als er via Meldpunt Overlast veel meldingen binnenkomen uit een bepaalde buurt worden de hondeneigenaren daar persoonlijk aangeschreven. Ze worden gewezen op de gevaren voor de volksgezondheid. Hierbij gaat het om plekken rond scholen en kinderspeelplaatsen.

Met name in de Provinciënwijk is overlast van hondenpoep een hardnekkig probleem. Naast handhaving wordt ook door Elan Wonen (via de nieuwsbrief) een beroep gedaan op de bewoners om de buurt schoon te houden. Ook wordt in HeemstedeNieuws regelmatig aandacht gevraagd voor dit probleem.

 

Rapportages Exterion Media (voorheen CBS Outdoor)

Exterion Media levert meerdere keren per jaar een overzicht van de vernielingen die hebben plaatsgevonden aan bushokjes of mupi’s (verlichte reclamezuil). Er zijn in 2013 45 schademeldingen bekend bij Exterion Media, te weten;

Glipperdreef 16x

Heemsteedse Dreef 13x

Herenweg 8x

Cruquiusweg 3x

Glipperweg 1x

Cesar Francklaan 1x

Amstellaan 1x

Leidsevaartweg 1x

Provinciënlaan 1x.

De rapportage wordt doorgestuurd naar de politie. De politie kan dit als input gebruiken t.b.v. acties op de zogenaamde slooproutes. De rapportage geeft inzicht in plaats en moment van de vernielingen.

 

PKVW Openbare ruimte

De veiligheid in de buurten kan bevorderd worden door het toepassen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk kan de woningen zelf betreffen, maar ook de daarbij horende openbare ruimte. Door de openbare ruimte op een bepaalde manier in te richten kan de veiligheid en het veiligheidsgevoel beter gewaarborgd worden. Hierbij moet gedacht worden aan het aanleggen van verlichting en de indeling van het openbaar groen.

 

PKVW Nieuwbouw

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de nieuwbouw stelt veiligheidseisen op planologisch en stedenbouwkundig niveau, aan de openbare ruimte, kavels, complex én aan de woning zelf. Leefbaarheid én veiligheid staan voorop.

De gemeente en de politie hebben bij de woningbouwverenigingen en bij de eigen afdeling Ruimtelijk Beleid en Bouw- en Woningtoezicht aandacht voor dit keurmerk en de bijbehorende werkwijze gevraagd. De woningbouwverenigingen houden bij nieuwbouw en renovatie zoveel mogelijk rekening met de eisen van het keurmerk voor woonhuisbeveiliging. De gemeentelijke organisatie kan ook zelf handelen in de geest van het keurmerk en richting ontwikkelaars aangeven dat het toepassen van het keurmerk zeer gewenst is.

3.1.3 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit

Woninginbraken (high impact crime)

In Heemstede is het aantal woninginbraken al een aantal jaren groot. Dit misdrijf heeft dan ook hoge prioriteit. De afgelopen jaren heeft de gemeente in samenwerking met de politie regelmatig voorlichting gegeven over preventie. De politie heeft daarnaast ook zijn reguliere opsporingstaken in deze.

 

aantal woninginbraken naar jaar

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

105

152

169

187

170

-17

-9%

 

De belangrijkste acties/maatregelen staan hieronder vermeld.

 

PKVW

De gemeente brengt, omdat het aantal woninginbraken nog steeds hoog is, het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) onder de aandacht. Het PKVW is een instrument dat aantoonbaar bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in de wijken. De kans op inbraak in een woning met een keurmerk is gemiddeld 90-95 procent lager dan in een woning zonder keurmerk.

 

Publicaties over dit onderwerp vinden een aantal keren plaats in de lokale media, via de website en jaarlijks via de Preventiekrant.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners

Tevens wordt er met het WoningInbraken Team van de politie samengewerkt. Het gaat dan om voortzetting van het geven van aandacht en voorlichting over de wijze waarop inbraken voorkomen kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld in het Raadhuis een druk bezochte voorlichtingsavond door Het Beveiligingscentrum gehouden voor inwoners van Merlenhoven toen daar in korte tijd meerdere inbraken gepleegd waren. Deze stichting die werkt met deskundigen kan de bewoners van een buurt wijzen op de zwakke punten van hun woonhuisbeveiliging. Er werd tijdens deze bijeenkomst uitgelegd wat bewoners allemaal zelf kunnen doen om hun huis beter te beveiligen en welke materialen daar dan het beste voor gebruikt kunnen worden. De avond stond overigens ook open voor andere belangstellenden.

In 2012 en 2013 is het Politiekeurmerk Veilig Wonen onder de aandacht gebracht via de website van de gemeente, de lokale media en de Preventiekrant. Als extra actie zijn Selecta DNA kits uitgereikt aan bewoners bij wie ingebroken was. Degenen bij wie ingebroken is lopen namelijk de kans nogmaals het slachtoffer te worden. Ook zal de bekendheid van dit soort producten door de actie vergroot worden, zodat wellicht meer mensen hun waardevolle spullen zullen beschermen.

In 2013 is er twee keer een avond georganiseerd in CASCA de Luifel met de ex-inbreker Evert Jansen. De eerste avond was gericht op de bewoners van de omgeving van het station en de tweede avond op bewoners van de Componistenwijk, de Schilderswijk en de Raadspensionarissenbuurt. Genoemde gebieden waren op dat moment getroffen door veel inbraken. De ex-inbreker die nu werkt voor de stichting Veiligheid en Preventie en bekend is van het AVRO-tv serie ‘De inbreker’. Hij laat zien dat woninginbraken voorkomen worden door een aantal voorzorgsmaatregelen. Maatregelen die het de inbreker een stuk lastiger maken. Hij laat vanuit de ogen van een inbreker zien wat de zwakke punten zijn in de woonhuisbeveiliging in een buurt. Hij test zelf de beveiliging in de buurt en aan de hand van foto's die hij maakt laat hij de zwakke plekken in de wijken zien. Doel is om de bewoners aan het denken te zetten over de beveiliging van hun huis. Tijdens de avond waren er ook vertegenwoordigers van twee bedrijven aanwezig zijn met producten op het gebied van woonhuisbeveiliging. De bijeenkomst werd ingeleid door de burgemeester en de projectleider woninginbraken van de politie. Begin 2014 is een derde bijeenkomst gehouden. Ditmaal voor de bewoners van het Centrum en de Indische buurt. Voor september 2014 wordt voordat de donkere dagen weer beginnen een volgende bijeenkomst gepland voor andere wijken. In samenspraak met de politie zal de doelgroep voor dat moment bepaald worden.

 

Buurtauto

De werkgroep WOS (Woninginbraken Overvallen Straatroven) binnen de politie eenheid Noord-Holland is bezig met de uitwerking van het project Buurtauto Stop Woninginbraken. Binnen het gebied zullen een half jaar lang drie buurtauto’s beschikbaar zijn die dagelijks de hotspots in de regio qua woninginbraken zullen bezoeken om ter plekke aan bewoners gericht voorlichting te geven over de wijze waarop de inbrekers werken en de maatregelen die men kan nemen om de woning te beveiligen. De auto’s worden bemand door PKVW- specialisten. Voor de regio Kennemerland staat ook een auto ter beschikking. Er zal in samenwerking met de politie, aan de hand van actuele cijfers, bepaald worden naar welke buurt men op een bepaald dagdeel toegaat en in welke periode. De PKVW-specialisten zullen in de betreffende wijk zelf contact met de bewoners zoeken. Bij de start van het project zal in algemene zin bekendheid gegeven worden aan de Buurtauto door publicatie in HeemstedeNieuws, de website en

 

Buurtpreventie

Door middel van voorlichting worden de inwoners geactiveerd zelf in actie te komen. Daarnaast zal een handreiking buurtpreventie worden opgesteld, waarin een stappenplan wordt opgenomen.

 

Digitaal Opkopers Register

Binnen de politie eenheid Noord-Holland is in een aantal gemeenten (o.a. Hoorn, Purmerend, Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard) gestart met de invoering van DOR (Digitaal Opkopers Register) om heling tegen te gaan. Handelaren in tweedehandsgoederen wordt gestimuleerd om gebruik te gaan maken van een digitaal register waarin de specificaties van opgekochte goederen genoteerd worden. Het gaat dan o.a. om de persoonsgegevens van degene die het goed aanbrengt en de serienummers van de goederen. Het register is gekoppeld aan een register van de politie waarin gestolen goederen genoteerd staan. Als bepaalde kenmerken hetzelfde zijn volgt er automatisch een match. Opkopers zijn nu al volgens het Wetboek van Strafrecht verplicht een register bij te houden. Het juist gebruik van het register van de deelnemers wordt gecontroleerd door politie en BOA’s van de gemeente. Het DOR is bedoeld om heling tegen te gaan. Het DOR richt zich vooral op opkopers van sieraden en elektronica. De fietsenhandelaren worden hier waarschijnlijk aan toegevoegd. Om te voorkomen dat er een waterbedeffect optreedt, zullen ook de andere gemeenten binnen de eenheid gaan deelnemen aan het DOR. De gemeenten binnen Kennemerkust (Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort) zullen dit ook gaan doen en hierin gezamenlijk optrekken. De startdatum is nog niet bekend.

 

Vernielingen van auto’s

In de tweede helft van 2013 heeft Heemstede te maken gekregen met een ongekend aantal vernielingen van auto’s. Het betrof bekrassing, banden lek prikken en vernielen van autoruiten..Aan het einde van 2013 bleek er 451 keer aangifte te zijn gedaan. Dit is vier keer zoveel als in een gemiddeld jaar tot nu toe.

 

aantal vernielingen auto’s

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

140

152

120

101

451

350

347%

De vernielingen vonden vooral plaats aan de oostkant van de Heemsteedse Dreef en in de Indische wijk. Het ging om verschillende vernielingsgolven, vooral in het weekend. De onrust onder de bewoners van de getroffen straten werd steeds groter. Vooral toen sommige slachtoffers meerdere keren de dupe werden.

In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie is toen begonnen met een forse extra inzet van personeel in de nachtelijke uren. Daarnaast is de samenwerking gezocht met een bedrijf dat handelt in dashboardcamera’s. Het bedrijf Eyeonfly heeft voor een periode van 3 maanden tien camera’s gratis ter beschikking gesteld aan gedupeerden. De gemeente heeft voor diezelfde periode voor de huur van tien extra camera’s geld ter beschikking gesteld om een goede dekking te krijgen over Heemstede.

De camera’s maken opnamen als er beweging plaatsvindt rond de auto. Deze beelden worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar bij vernieling overhandigd worden aan de politie. De camera’s zijn in november 2013 geïnstalleerd. Nadat de camera’s geïnstalleerd werden is het aantal vernielingen fors teruggelopen. Samen met de politie zal bepaald worden hoe zoveel mogelijk voorkomen kan worden dat het aantal vernielingen in de toekomst weer zal gaan stijgen. Het onderzoek naar de dader wordt nog steeds voortgezet. Indien nodig zullen dit soort extra inspanningen bij oplopende criminaliteit in samenwerking met de politie en Openbaar Ministerie worden gecontinueerd.

 

Fietsendiefstal

Het aantal fietsendiefstallen is zoals hieronder te zien is al jarenlang hoog. Ht betreft hier het aantal diefstallen waarvan aangifte gedaan is. Uit onderzoek is gebleken dat in werkelijkheid het aantal diefstallen nog een factor 2 à 3 hoger ligt.

 

aantal gestolen fietsen

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

240

194

178

219

227

8

4%

Verreweg de meeste fietsendiefstallen vinden plaats bij station Heemstede–Aerdenhout. Dit station wordt niet alleen gebruikt door inwoners van Heemstede, maar ook van Aerdenhout, Bentveld en Haarlem. Ondanks gezamenlijke inzet van politie, KLPD, gemeente en NS/Prorail is het lastig om het aantal diefstallen terug te dringen. Om resultaat te boeken is het belangrijk om daders op heterdaad te betrappen. Met name als diefstallen mogelijk een bedrijfsmatig karakter hebben.

Er zijn maatregelen genomen om fietsendiefstallen terug te dringen. Zoals het verbeteren van fietsenrekken en het periodiek (vier keer per jaar) verwijderen van fietswrakken. Fietswrakken zorgen voor verloedering van de omgeving, wat uitnodigt tot criminaliteit. Tevens nemen ze onnodig plekken in beslag. In 2013 werden er 178 wrakken verwijderd bij het station en elders in de gemeente 86 stuks.

Fietseigenaren worden er via De Heemsteder en Preventiekrant op gewezen dat het van belang is hun fiets goed op slot te zetten. Hierbij wordt voorlichtingsmateriaal gebruikt van het Centrum Fietsdiefstal (gefinancierd via BZK).

Het Centrum Fietsdiefstal heeft bij het station drie keer voorlichting gegeven over hoe je fietsen het beste op slot zet en hoe fietsen kunnen worden geregistreerd. Tevens zijn door het Centrum ter plekke alle barcodes van de fietsen gescand om te zien of er gestolen fietsen tussen zaten. De controleactie heeft in 2012 ook bij College Hageveld en in 2013 bij de Haemstede Barger MAVO plaatsgevonden. Een andere actie in 2012 was de inhuur van een professionele acteur die ‘gestolen’ fietsen bij het station probeerde te verkopen. Degenen die aangesproken werden kregen na de opvoering een door ons gemaakte voorlichtingsfolder uitgereikt. De BOA’s hebben de fietswrakken vooral rond het station en in de winkelgebieden verwijderd.

Het afgelopen jaar is het gebruik van het station door fietsers sterk toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de huidige capaciteit van het aantal fietsenrekken op vooral maandag, dinsdag en donderdag overdag niet toereikend is. Veel fietsen worden noodgedwongen buiten de rekken geplaatst. Deze fietsen kunnen dus ook niet meer met een hangslot vastgezet worden. Samen met Prorail wordt nu bekeken of het mogelijk is de faciliteiten uit te breiden. De bewaakte fietsenstallingen worden minimaal gebruikt. Met de NS is inmiddels de afspraak gemaakt dat Heemstede-Aerdenhout een pilot-station wordt voor 1-dag gratis stallen (op dezelfde dag zowel stallen als ophalen). Hiervoor gaan de bewaakte stallingen gebruikt worden. Dit levert een extra capaciteit van 500 plaatsen op. Er wordt naar gestreefd om 1 september met de pilot te starten. De BOA’s kunnen dan degenen die de fietsen buiten de rekken plaatsen verwijzen naar de stalling.

 

Diefstallen uit auto’s

Het aantal diefstallen uit auto’s is in 2013 fors gedaald en terug op het niveau van 2011. De daling heeft met name te maken met het oppakken van daders die een groot aantal diefstallen op hun geweten hadden.

 

aantal diefstallen uit auto’s

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

145

156

117

181

115

-66

-36%

Flexteam

De politie kan dit jaar nog gebruik gaan maken van een flexteam Kennemerland. Dit team bestaat uit ca. 20 politiemensen, en kan snel ingezet worden bij opkomende veiligheidsproblemen.

 

Geweld binnen het huishouden

Het Steunpunt Huiselijk Geweld werkt vanuit een integrale aanpak, gericht op alle betrokkenen van huiselijk geweld en met een actieve benadering. Gewerkt wordt aan het verder verbeteren van de signalering en van de hulpverlening. Er is aandacht voor de zorg, veiligheid en opvang zowel preventief als ná huiselijk geweld. Landelijk wordt via voorlichting en publiekscampagnes intensieve inzet gepleegd om de Steunpunten Huiselijk Geweld onder de aandacht van de bevolking te brengen.

 

misdrijven huiselijk geweld

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

17

46

22

27

25

-2

-7%

Wet Tijdelijk Huisverbod

De Wet Tijdelijk Huisverbod biedt de mogelijkheid om daders van huiselijk geweld of bij dreiging van geweld binnen het huishouden een huisverbod van maximaal 28 dagen op te leggen. De hulpofficier van de politie maakt een risicoanalyse en legt deze voor aan de burgemeester. De burgemeester moet akkoord geven om het huisverbod te bekrachtigen. In het kader van een huisverbod wordt altijd hulpverlening in gang gezet. Deze hulpverlening wordt gecoördineerd door de GGD en heeft tot doel de situatie voor beide partijen te verbeteren en herhaling te voorkomen. In 2013 is drie keer een huisverbod opgelegd.

 

3.1.4 Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel

De uitkomsten van de laatste veiligheidsmonitor laten op het gebied van veiligheidsgevoelens zien dat de inwoners van Heemstede zich minder onveilig voelen dan de bewoners van omliggende gemeenten en Nederland. Het percentage burgers dat zich vaak onveilig voert ligt twee keer zo laag dan in Kennemerland en drie keer zo laag dan in Nederland.

 

3.2 Bedrijvigheid en veiligheid

Artikel 3.2.1 Veilig winkelgebied

Keurmerk Veilig Ondernemen

In 2010 heeft WinkelCentrum Heemstede zijn eerste ster gehaald in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In maart 2012 is de tweede ster en in februari 2014 de derde ster behaald. Gemeente, ondernemers, politie, brandweer en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken samen om de veiligheid voor winkeliers en burgers te verbeteren. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde; verkeersveiligheid, bestrating, verlichting, winkeldiefstal, zakkenrollen, tassenroof, pinfraude en overvallen. Voorlichting, vooral gericht op preventie, vindt plaats via de elektronische nieuwsbrief van WinkelCentrum Heemstede. Winkeliers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een overvaltraining of voorlichting over pinfraude.

De samenwerkende partners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep die vier keer per jaar bijeen komt. Zij komen bijeen om de huidige kwaliteit te bewaken, lopende acties te monitoren en nieuwe acties uit te zetten. Er wordt jaarlijks een avond- en dagschouw gehouden. Geconstateerde knelpunten worden vervolgens verholpen. Onder de ondernemers wordt om de twee jaar een enquête gehouden om het veiligheidsbeeld te meten.

De brandweer controleert de brandveiligheid van de panden en geeft voorlichting over brandveiligheid m.b.t. feestversiering (Kerst, EK en WK voetbal).

Het traject moet leiden naar een vierde ster in 2016. Hiermee wordt de gewenste samenwerking op dit terrein ook voor de langere termijn stevig geborgd.

Om de veiligheid in en om de winkels te bevorderen wordt ondernemers door het CCV een winkelscan (onderzoek naar tekortkomingen op gebied van beveiliging) aangeboden. De ondernemers binnen het KVO gebied zijn hier bekend mee. De ondernemers (111 stuks) in de andere winkelstraten (o.a. Jan van Goyenstraat, Zandvoortselaan) hebben in september een brief van de gemeente ontvangen waarin wordt aanbevolen om van het aanbod van het CCV gebruik te maken. Een adviseur van het CCV heeft in het najaar uiteindelijk 43 ondernemers bezocht die daarvoor belangstelling hadden. De focus zal in 2014 en 2015 komen te liggen op de thema’s zakkenrollen, diefstal uit en van tassen en pinpasfraude. Voor juni 2014 staat er in samenwerking met de politie een grote actie gepland om ondernemers en bezoekers bewust te maken van de problematiek.

 

Vernieling (slooproutes)

Dit is een regionaal probleem waar ook de gemeente Heemstede mee te maken heeft. Er vinden naar verhouding meer vernielingen plaats langs de loop- en fietsroute van het uitgaanscentrum met horecagelegenheden in Haarlem en Zandvoort naar de verschillende woonwijken in Heemstede. Deze route wordt ook wel slooproute genoemd. Tijdens de weekenden wordt door de politie op belangrijke routes vanuit Haarlem en Zandvoort extra gesurveilleerd. Succesvol was het project ‘Fris op de fiets’ waarbij jongeren die te veel gedronken hebben en toch op de fiets stappen bekeurd worden. Tijdens dit project dat in de zomer van 2011 voor het eerst gehouden werd liep het aantal vernielingen op de slooproutes drastisch terug. Dit soort acties zijn ook in 2013 op verschillende momenten ingezet en zullen de komende jaren door blijven gaan indien dit nodig is.

 

aantal overige vernielingen/baldadigheid

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

156

121

84

81

101

20

+25%

Regionaal Zorgplan Overvallen

In oktober 2012 is in regionaal verband het Zorgplan Overvallen geïmplementeerd. De tien gemeenten binnen de VeiligheidsRegio Kennemerland gebruiken dit plan als er een overval heeft plaatsgevonden. In dit plan staan de acties vermeld die politie en gemeente in gang zetten als er een overval heeft plaatsgevonden. Ook de onderlinge afstemming speelt hierbij een rol.

Belangrijkste doelen zijn:

 • ·

  Invoering van een uniform en structureel werkproces nazorg (na een overval) waarbij taken en verantwoordelijkheden van betrokken partners worden opgevolgd;

 • ·

  Zorg dragen voor adequate opvang van slachtoffers van overvallen;

 • ·

  Bereidheid bij ondernemers vergroten om meer te investeren in veiligheid van eigen onderneming;

 • ·

  Weerbaarheid vergroten van overvallen ondernemers;

In 2013 is er één keer een overval gepleegd in Heemstede. Het zorgplan is door gemeente en politie toen direct in werking gesteld. Dit heeft prima gewerkt en zal ook in de toekomst toegepast worden.

 

3.2.2 Veilige bedrijventerreinen

De veiligheidssituatie op het bedrijventerrein op en rond de Nijverheidsweg heeft uitgaande van de politierapportages vooralsnog geen aanleiding gegeven om te starten met een traject Keurmerk Veilig Ondernemen.

3.2.3 Veilig uitgaan

In Heemstede is een beperkt aantal cafés met elk een specifiek soort bezoekers. De veiligheidssituatie geeft momenteel geen aanleiding om hier specifiek beleid op te voeren. Er zijn geen discotheken en concertzalen die jongeren trekken. De meeste jongeren die uitgaan, gaan naar het centrum van Haarlem, Amsterdam of Zandvoort.

Uitbaters van cafés dienen te beschikken over een drank- en horecavergunning. Als ze een horecabedrijf willen starten dienen ze hiertoe een aanvraag in te dienen. Er vindt een antecedenten onderzoek plaats waarbij justitiële informatie opgevraagd wordt. Leidinggevenden dienen te beschikken over een diploma sociale hygiëne en er dient als het lokaal geopend is altijd een leidinggevende aanwezig te zijn.

 

Nieuwe drank- en horecawet

Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) vernieuwd. Doel van de nieuwe wet is o.a. het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en het voorkomen van alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde.

De Milieudienst IJmond oefent in opdracht van de gemeente Heemstede het toezicht uit en handhaaft bij de horeca, detailhandel, (sport) verenigingen en evenementen.

In onze gemeente zijn momenteel zo’n 70 geldende drank- en horecavergunningen. Daarnaast is er detailhandel waar zwak-alcoholhoudende drank verkocht wordt en zijn er slijterijen waar sterke drank verkocht wordt. Ook is er horeca waarvoor geen drank- en horecavergunning nodig is (b.v. snackbars, winkels met koffiepunten). Zij mogen wel zwak-alcoholische drank verkopen maar deze moet elders dan ter plaatse genuttigd worden.

De Milieudienst zal onder andere de volgende controles uitvoeren;

 • -

  basiscontrole; aanwezigheid en actualiteit van vergunning of ontheffing, het voldoen aan de voorschriften bij de vergunning/ontheffing en andere bepalingen uit de drank- en horecawet.

 • -

  leeftijdsgrenscontroles; verstrekking van alcoholische drank aan jongeren onder de 18 jaar.

 • -

  doorschenken aan dronken personen.

 • -

  in kennelijke staat verkeren van personeel.

 • -

  ontbreken van leidinggevenden.

 • -

  controle op inrichtingseisen.

 • -

  reclame-uitingen.

 • -

  paracommercie (aanbieden van commerciële horecadiensten aan het publiek door een stichting of vereniging).

 • -

  gebruik van drank in een horecaonderneming zonder drank- en horecavergunning.

Als blijkt dat de wet overtreden wordt staan de burgemeester de volgende nieuwe sancties ter beschikking;

 • 1.

  Schorsen van de DHW-vergunning (max. 12 weken)

 • 2.

  Bestuurlijke boete

 • 3.

  Three strikes out De verkoop van alcohol in de supermarkt kan verboden worden als drie keer is geconstateerd dat bij verkoop van drank geen leeftijdsvaststelling heeft plaatsgevonden (max. 12 weken).

Jongeren onder de achttien jaar zijn in overtreding als ze alcoholhoudende drank bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Het maakt niet uit of de verpakking wel of niet geopend is of dat de drank in een tas zit. De sanctie (verwijzing naar Halt of een geldboete) kan door een BOA of politieagent opgelegd worden.

 

Horeca Sanctiebeleid; sluitingstijden en heling

Om te voorkomen dat horecaondernemers zich niet aan de sluitingstijden houden of dat er in horecagelegenheden heling plaatsvindt is het Horeca Sanctiebeleid vastgesteld.

Het Horeca Sanctiebeleid is een uitwerking van hoofdstuk 2, afdeling 8 van de APV (toezicht op horecabedrijven). De artikelen 2:29 en 2:30 APV regelen de sluitingstijden van horecabedrijven en de daartoe behorende terrassen. Artikel 2:32 APV verbiedt de exploitant van een horecabedrijf dat een handelaar in zijn inrichting voorwerpen verwerft, verkoopt of overdraagt. Indien in strijd met bovengenoemde artikelen wordt gehandeld kan:

 • -

  de politie dan wel de daartoe bevoegde ambtenaren een mondelinge waarschuwing opleggen, die een week later schriftelijk wordt bevestigd;

 • -

  de burgemeester bij een tweede overtreding binnen een half jaar na de eerste overtreding als sanctie andere - meer beperkende - sluitingstijden opleggen. De sancties worden strenger naarmate er meer overtredingen in korte tijd achter elkaar worden gepleegd.

 • -

  de burgemeester als zwaarste sanctie besluiten het horecabedrijf volledig te sluiten (bij overtreding van 2:29 en 2:32 APV).

3.2.4 Veilige evenementen

Voor het organiseren van een evenement dient een vergunning aangevraagd te worden bij de gemeente. Er wordt een veiligheidsanalyse gemaakt. De openbare orde en veiligheid mogen geen gevaar lopen en de aard van het evenementen kan vragen om extra maatregelen om brandveiligheid te garanderen en de volksgezondheid te beschermen. Het kan nodig zijn dat er bij evenementen extra inzet van de hulpdiensten nodig is. Deze inzet wordt op niveau van de veiligheidsregio afgestemd. Er wordt een regionale evenementenkalender bijgehouden waarover jaarlijks binnen de VRK wordt besloten. Zo wordt voorkomen dat er, omdat op een datum meerdere evenementen georganiseerd worden waarbij de inzet van de hulpdiensten nodig is, er een tekort aan medewerkers van hulpdiensten ontstaat.

Bij grote evenementen zoals Heemstede Jazz en Koningsdag vindt altijd een schouw plaats voordat het evenement van start kan gaan. Gecontroleerd wordt dan of de afspraken die in de vergunning staan zijn nagekomen en of de werkelijke situatie overeenkomt met de vergunning.

3.2.5 Veilig toerisme

In Heemstede is nauwelijks sprake van toerisme waarbij overnachting plaatsvindt. Er zijn geen hotels en campings. Er is één officiële bed- en breakfast met vijf slaapplaatsen.

Daarom is hiervoor geen beleid ontwikkeld.

3.3 Jeugd en veiligheid

3.3.1 Jeugdoverlast

In 2013 zijn 140 meldingen van jeugdoverlast geregistreerd. Een behoorlijke teruggang t.o.v. 2012 toen er nog 202 meldingen waren en nog maar een derde t.o.v. 2009. In dat jaar kende het aantal meldingen een hoogtepunt met 434 meldingen. Vanaf het jaar 2009 is de aanpak geïntensiveerd. De samenwerkende partners geven aan dat de cijfers hier een resultaat van zijn.

 

aantal meldingen jeugdoverlast

2009

2010

2011

2012

2013

verschil

%

434

351

222

202

140

-62

-31%

Overlastgevende jeugd

Om de overlast van jongeren tegen te gaan wordt samengewerkt met de politie. De rapportages over jongerenoverlast worden besproken en er wordt bepaald wat de beste maatregelen zijn om de overlast op een bepaalde locatie te verminderen. Binnen de VRK is dit thema met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door een projectgroep opgepakt. Geïnventariseerd is welke problematiek er is in de regio en op welke wijze en met welke instrumenten de overlast teruggebracht kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘best practices’. De burgemeester was de bestuurlijke trekker betrokken bij het project. De uitvoering van het programma loopt via de werkgroep integrale veiligheid binnen de veiligheidsregio. De jeugdoverlast is in 2013 verder afgenomen. De politie geeft aan in haar rapportage ‘Inventarisatie Jeugdgroepen KennemerKust 2012’ dat er eind 2012 geen criminele, overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen in Heemstede opereren.

Voor de komende jaren betekent dit dat er alles aan gedaan zal worden om te voorkomen dat de overlast weer toeneemt. Hieronder staat beschreven welke instrumenten daartoe ter beschikking staan.

 

Peilstokoverleg

Het peilstokoverleg is een overleg van de gemeente (openbare orde en veiligheid en leerplicht), Bureau HALT, politie, Casca, woningbouwvereniging Elan Wonen en Streetcornerwork en vindt elke maand plaats. Het doel is zicht te krijgen op de problematiek van jongeren en een beslissing te nemen over de beste aanpak van een specifieke groep of individu. De inbreng van verschillende disciplines moet leiden tot een oplossing waarbij niet alleen aandacht is voor repressie, zoals het wegsturen of beboeten van jongeren, maar ook voor achterliggende problematiek en eventuele verwijzing naar hulpverlening. Gemiddeld staan er zo’n veertig jongeren in de leeftijd van 13-21 jaar in de kijker. Het peilstokoverleg vindt maandelijks plaats. De resultaten van dit overleg worden door de verschillende disciplines als actiepunt opgepakt. Hiermee lukt het om overlast in een vroegtijdig stadium terug te dringen.

 

Regiegroep jeugdoverlast

Onder leiding van de afdeling Welzijn is een regiegroep vanuit verschillende disciplines (gemeente, politie, sociaal cultureel werk, Halt, Streetconerwork) samengesteld. Deze regiegroep kan bijeengeroepen worden als er op een bepaalde locatie ernstige structurele overlast geconstateerd wordt.

 

SOM

Per 1 december 2011 is team KennemerKust gestart met een nieuwe werkwijze inzake jeugdoverlast, het zogenaamde SOM-project (structurele overlast maatregelen). Hoofddoel is het terugdringen van de overlast van/door jeugdgroepen en voorkoming van afglijden naar crimineel gedrag, ten einde het woon- en leefgenot en het algehele veiligheidsgevoel van de burger te vergroten. De politie hanteert hierbij voor alle medewerkers een eenduidige werkwijze ten aanzien van de bestrijding van overlast van jeugdgroepen. De eenduidige werkwijze (betrokken medewerkers staat hiervoor een draaiboek ter beschikking) blijkt goed te werken en zal voortgezet worden.

 

Bureau HALT

Wat Halt betreft zijn de prestaties vervat in een dienstverleningsovereenkomst.

Met het Halt- en Stop-project (jonger dan 12 jaar) wordt geprobeerd om jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium aan te pakken om zo erger te voorkomen.

Jongeren van 12-18 jaar die worden aangehouden door de politie vanwege een strafbaar feit kunnen als ze voor de eerste keer in overtreding zijn worden doorgestuurd naar Bureau Halt. Ze kunnen dan een zogenaamde Halt afdoening krijgen, een alternatieve straf om strafrechtelijke vervolging te vermijden en een positieve attitudebeïnvloeding te bewerkstelligen.

De Stopreactie is een leeractiviteit voor kinderen onder de twaalf jaar en een pedagogische handreiking voor de ouders. Deelname is vrijwillig omdat 12-minners niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. De werkzaamheden die bureau Halt voor de gemeente uitvoert zijn gericht op preventie. Het betreft vooral voorlichtingsactiviteiten (alcohol en drugs, cyberpesten, loverboys, omgaan met sociale media) in het kader van het VIOS-project (veiligheid in en om de school). Het VIOS wordt gecoördineerd door Halt maar is een samenwerkingsproject tussen de scholen in de regio. De stichting Halt Kennemerland is per 1 januari 2013 opgegaan in de landelijke organisatie Halt Nederland. Halt Kennemerland, met als vestigingsplaats Heemstede, blijft als uitvoeringslocatie bestaan. De komende jaren zal de werkwijze voortgezet worden.

Nieuw is het doorverwijzen in het kader van de nieuwe Drank- en horecawet bij minderjarigen. Jongeren die een eerste keer een overtreding begaan krijgen niet direct een bekeuring maar krijgen via Halt voorlichting of worden doorverwezen naar een hulpverleningsinstantie.

 

aantal Halt-verwijzingen naar jaar

2010

2011

2012

2013

31

43

46

29

Streetcornerwork

Stichting Streetcornerwork wordt door de gemeente ingezet om jongeren met meervoudige problemen te helpen en te begeleiden. Zij bezoeken de plekken waar sprake is van jongerenoverlast. Dit doen ze vooral op tijden (na schooltijd en ’s avonds) wanneer de trefkans het grootst is. Het gesprek wordt aangegaan om bewustzijn te creëren ten aanzien van de omgeving.

De jongeren die overlast geven zijn in te delen in twee groepen.

 • -

  Jongeren die vervuilen; dit zijn scholieren die na schooltijd nog blijven hangen. Ze laten vuil achter en maken lawaai. Veel van deze jongeren zijn woonachtig buiten Heemstede.

 • -

  Jongeren die in de avonduren rondhangen; zij zijn wel voor het merendeel woonachtig in Heemstede maar komen ook uit de buurgemeenten. Er worden vaak alcohol en/of softdrugs genuttigd. Ook wordt er tot grote ergernis van omwonenden veelal vuil achtergelaten, ondanks de aanwezigheid van prullenbakken.

De plekken die in 2013 vooral door Streetcornerwork bezocht werden zijn; het speeltuintje in het Vogelpark, de passage Binnenweg/Provinciënwijk en het Sportpark. Daarnaast wordt de officiële hangplek aan de Nijverheidsweg regelmatig bezocht.

Behalve dat Streetcornerwork zelf de jongeren opzoekt is het ook zo dat zij op aanwijzingen van partners (gemeente, politie, Casca, Halt) in het werkveld actie ondernemen. Streetcornerwork zoekt indien mogelijk ook contact met melders van overlast. Dit draagt niet alleen bij aan het krijgen van een objectief beeld van de overlast, maar is ook bedoeld om de bewoners rondom een overlastplek te laten weten dat ze gehoord worden. Indien relevant zal er ook advies gegeven worden over hoe zij zelf overlastgevende jongeren kunnen aanspreken.

Bij jongeren die echt overlast veroorzaken is er vaak meer aan hand. Streetcornerwork richt zich, indien nodig samen met de partners, op het aanpakken van de oorzaken van de problemen. Dit moet er toe leiden dat de overlast vermindert.

De medewerker van Streetcornerwork maakt gebruik van het kantoor van het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar zij tevens werkt als CJG-coach. In 2013 zijn er meer dan 500 contacten met jongeren geweest tijdens het veldwerk.

 

Casca, jongerenwerk

Een van de partners in het veld waar mee wordt samengewerkt is de jongerenwerker van Casca. De jongerenwerker heeft veelvuldig contact met jongeren door de activiteiten die Casca organiseert. Ook bezoekt hij op locatie jongeren waarover meldingen van overlast komen. Door zijn werk in het veld beschikt hij over veel informatie. Hij heeft zicht op actuele ontwikkelingen en meldt aan de partners waar mee wordt samengewerkt als er mogelijk voor hen een rol is weggelegd in het aanpakken van een probleem.

3.3.2 Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren

Veiligheidshuis

Het besluit om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen is in 2007 geïnitieerd vanuit het beleidsprogramma `Samen werken, samen leven’. Daarbij was het streven vanuit de regering om te komen tot regionale Veiligheidshuizen in alle grotere steden waarbinnen gemeenten, zorginstellingen, politie en justitie samenwerken in de aanpak van criminaliteit en overlast door preventie en repressie effectief op elkaar af te stemmen. Daarbij is gesteld dat de Veiligheidshuizen een bijdrage moeten leveren aan de doelstelling om criminaliteit en overlast te verminderen en om recidive terug te dringen.

 

De meerwaarde van de Veiligheidshuizen wordt vooral gezocht in het snel, effectief en gezamenlijk aanpakken van (complexe) dossiers. Veiligheidshuizen fungeren als informatieknooppunt waar ketendossiers worden opgebouwd en waar preventie, repressie en (na)zorg met elkaar worden verbonden – voor individuele casussen, groepen en/of gebieden. Doordat de ketenpartners fysiek bij elkaar zitten wordt een naadloze aansluiting in de uitvoering gerealiseerd: men spreekt elkaar makkelijk aan, maakt gezamenlijke analyses en keuzes voor een aanpak en deze aanpak verzandt minder snel in de reguliere uitvoeringspraktijk.

 

In dat licht hebben de betrokken wethouders en burgemeesters van de gemeenten in de regio Kennemerland in 2009 aangegeven van mening te zijn dat een dergelijke gezamenlijke benadering van zaken op de thema’s jeugd, veelplegers, nazorg na detentie en huiselijk geweld ook in Kennemerland een toegevoegde waarde kan hebben en positieve maatschappelijke effecten kan sorteren. Daarom is in maart 2010 vastgesteld dat op de genoemde thema’s in het Veiligheidshuis gefaseerd wordt toegewerkt naar een regionaal eenduidige en geïntegreerde werkwijze met gestandaardiseerde werkprocessen.

 

Hoofddoelstelling van het Veiligheidshuis Kennemerland is om een bijdrage te leveren aan de vermindering van criminaliteit en overlast in de regio. Het Veiligheidshuis richt zich op het verminderen van recidive en het creëren van kansen voor het individu, door de gecombineerde inzet van straf en zorginterventies, het maken van persoonsgerichte afspraken en daarmee een snelle en effectieve aanpak van complexe zaken. Criminelen beperken hun activiteiten niet tot binnen de grenzen van een bepaalde gemeente. Alle gemeenten binnen de regio zijn er dus bij gebaat als de problematiek aangepakt wordt.

 

De afgelopen drie jaar is de werkwijze verder uitgebreid: er is gestart met de aanpak van criminele leden van overlastgevende jeugdgroepen in de regio. Er zijn enkele individuele overlastgevende personen behandeld, er is een aanpak van jeugdige meer- en veelplegers gestart en er is gestart met de aanpak van loverboys en van eergerelateerd geweld.

Het ministerie van Veiligheid&Justitie onderscheidt in dat licht vier doelgroepen en thema’s, die het veiligheidshuis Kennemerland ook hanteert, waarop volgens hen die meerwaarde mogelijk is: huiselijk geweld, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden en jeugdigen die een strafbaar feit hebben gepleegd en/of overlast veroorzaken.

 

Uitgaande van bovenstaande ligt de focus van het veiligheidshuis Kennemerland de komende jaren op de gezamenlijke aanpak van in het bijzonder de complexe casuïstiek en lokale problematiek.

 

Binnen de 4 kernthema’s en doelgroepen zal de aandacht zich in dat licht vooral richten op:

 • ·

  (Jongvolwassen) ex-gedetineerden

 • ·

  Criminele jongeren en jongvolwassenen die een prominente rol hebben in overlastgevende groepen

 • ·

  Eergerelateerd geweld

 • ·

  Signalering en aanpak loverboys

 • ·

  Overlastgevende (verslaafde) veelplegers

 • ·

  Kindermishandeling

   

Leerplicht

Tot 2014 had de gemeente Heemstede een eigen leerplichtambtenaar. Per 2014 is er een regionaal bureau leerplicht in Haarlem. De leerplichtambtenaar komt in actie bij ongeoorloofd verzuim. Vaak is er samenhang met andere (multi) problematiek. Indien nodig worden hulpvernelingsinstanties ingelicht/ingeschakeld om erger te voorkomen of de situatie verbeteren.

3.3.3 Jeugd, alcohol en drugs

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG coördineert en organiseert de voorlichting inzake de gevolgen van misbruik van alcohol en drugs. Dit onderwerp heeft prioriteit, niet alleen vanwege de gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Vooral vernielingen op de zogenaamde slooproutes hebben te maken met overmatig gebruik van alcohol. Het CJG werkt samen met bureau Halt, Casca en de scholen. De voorlichtingsavonden worden zowel voor de ouders als de jeugd georganiseerd. Bij deze voorlichtingsbijeenkomsten is er een externe deskundige aanwezig die de presentatie doet en vragen kan beantwoorden. De voorlichting wordt ook gegeven via de gemeentelijke website, de Preventiekrant en HeemstedeNieuws.

 

Handhaving leeftijdsgrenzen alcohol

De Milieudienst IJmond controleert voor de gemeente Heemstede op het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. De controles richten zich op de horeca, detailhandel, (sport)verenigingen en evenementen. Er wordt naar gestreefd het beleid binnen de regio Haarlem-KennemerKust zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, om te voorkomen dat men trekt naar de plaats waar de controles eventueel minder zijn. In de openbare ruimte handhaven politie en gemeentelijk opsporings- ambtenaren. De Milieudienst controleert niet alleen maar geeft ook uitleg en voorlichting over de nieuwe Drank- en horecawet. Uitgangspunt is dat de frequentie van de controles afgestemd is op het gedrag van de vergunninghouders. Degenen die het goed doen zullen minder controle krijgen en degenen die zich niet aan de regels houden zullen vaker gecontroleerd worden. Controles zullen niet alleen plaatsvinden op basis van het afgesproken controleregime maar ook op basis van signalen die gemeente of politie ontvangen uit de samenleving.

 

Preventie

Gemeenten moeten voor 1 juli 2014 een handhavings- en preventieplan hebben vastgesteld. Een bestuurlijke werkgroep bestaande uit twee burgemeesters en twee wethouders volksgezondheid, waaronder de burgemeester en wethouder volksgezondheid van Heemstede, trachten binnen VRK verband tot een gezamenlijke aanpak binnen de regio te komen. Daarvoor wordt ambtelijk geïnventariseerd wat gemeenten ten behoeve van de wettelijke doelstellingen inzetten. Deze doelstellingen zijn:

 • -

  Afname van alcoholgebruik onder de 18 jaar.

 • -

  Afname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein).

   

Coffeeshops

Heemstede kent een nul-beleid voor coffeeshops. Coffeeshops worden niet toegestaan.

3.3.4 Veilig In en Om de School

Onder dit thema vallen zaken als pesten, geweldpleging, diefstal, overlast voor omwonenden, vernielingen en verkeersveiligheid in en om scholen.

Het initiatief voor het gecoördineerd overleg op dit terrein (VIOS) ligt in Heemstede bij de scholen zelf.

Er is een goed contact met gemeente, politie en Halt op dit gebied.

Voor wat betreft verkeersveiligheid controleren de BOA’s en wijkagenten regelmatig bij de scholen. Het gaat dan vooral om verkeersgedrag bij het halen en brengen van de leerlingen door de ouders.

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden controles geïntensiveerd.

Voor wat betreft geweld, diefstal en vernielingen is de wijkagent de contactpersoon voor de scholen.

Als er sprake is van overlast voor omwonenden komt de melding hiervan in eerste instantie vaak terecht bij de politie of de gemeente. Zij bemiddelen dan, indien er sprake is van daadwerkelijke overlast, richting de scholen om tot een oplossing te komen. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden met bewoners en scholen, zodat er een manier komt voor de bewoners om rechtstreeks contact op te nemen met de school bij overlast.

3.4 Fysieke veiligheid

3.4.1 Verkeersveiligheid

Snelheidscontroles

De gemeente heeft de mogelijkheid om displays (snelheidsinformatieborden) te plaatsen om chauffeurs te informeren over hun rijsnelheid. Deze displays kunnen flexibel ingezet worden op basis van meldingen van bewoners of professionals.

De displays registreren ook de snelheid van de passerende voertuigen. De rapportage geeft inzicht in de snelheid waarmee op een specifiek deel van een weg wordt gereden. Aan de hand van de rapportage kunnen er eventueel fysieke aanpassingen plaatsvinden of kan de politie beslissen om gerichte snelheidscontroles met bijbehorende sancties toe te passen. Daarnaast controleert de politie op ad-hoc basis.

Incidenteel wordt op doorgaande wegen intensiteit of snelheid gemeten, bijvoorbeeld bij een herstructurering van een kruispunt.

 

Inrichting 30km zones, snelheidsmetingen

Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als er op een plek ongevallen plaatsvinden, kan er gecontroleerd worden op stukken weg waar een 30 km regime geldt.

 • 1.

  Voor controles in de 30 km/h gebieden gold lange tijd dat er sprake diende te zijn van een aangepaste weginrichting. Als deze niet voor 100 % in orde was ging justitie bij een gemeten snelheidsovertreding niet over tot vervolging omdat men vond dat de weg zo ingericht moest zijn dat je er in principe niet harder kon rijden. Deze wijze van denken is momenteel door de realiteit ingehaald. Het was niet te verkopen dat er ongevallen met dood/letsel plaatsvonden in 30 km/h gebieden en politie/justitie niets deed. Daarom wordt er, als daartoe aanleiding is, ook in deze gebieden gemeten en bekeurd.

 • 2.

  Er dient bij snelheidscontrole een minimale afstand in acht genomen te worden tussen de meetplaats en de plaats van verandering van het snelheidsregime. Bij de overgang van 50 km/h naar 30 km/h is de minimale afstand 140 m.

 • 3.

  Bij radarcontroles (geldt dus niet voor lasercontrole) dienen de te meten voertuigen in een rechte lijn parallel aan de wegas langs de controleplaats te rijden. Het meten in een bocht is dus niet toegestaan. Het weggedeelte waarop de snelheid wordt gemeten dient minstens 50 meter rechte weg te zijn voor het meetmiddel.

   

Als voldaan is aan de inrichtingseisen zou je in principe niet te hard kunnen rijden. Beleid is om vrijwel alle woonwijken, voor zover dat nog niet gebeurd is, (m.u.v. de woonerven waar stapvoets (15 km) gereden moet worden) op termijn als 30 km zone aan te wijzen en in te richten. Er zullen daar dan de nodige fysieke aanpassingen worden aangebracht.

Waar een 30 km zone is aangewezen, wordt deze ingericht met klinkers, inritconstructies en drempels.

 

Verkeerscommissie

De gemeente legt alle van belang zijnde ontwerpen en verkeersbesluiten voor aan de verkeerscommissie. In deze commissie participeren de BOA’s van de gemeente, politie en brandweer. De Politie geeft altijd een advies waarbij de mogelijkheid tot handhaving en verkeersveiligheid centraal staan.

 

Verkeersouders scholen

Er is twee keer per jaar overleg met de verkeersouders van de basisscholen, de verkeerskundige, de wethouder verkeer, en op afroep een medewerker van handhaving. Het overleg is in samenwerking met de politie en Veilig Verkeer Nederland. Doel is om de verkeerszaken die er rond basisscholen spelen te bespreken en de situatie te verbeteren. Bijvangst is het kennis nemen van elkaars expertise en nieuwe ontwikkelingen in te kunnen brengen.

 

Regionaal overleg i.v.m. afstemming verkeerswerkzaamheden

Alle werkzaamheden die betrekking hebben op doorgaande wegen worden besproken met de belanghebbende gemeenten, provincie(s), Rijkswaterstaat en overige wegbeheerders. De werken worden op elkaar afgestemd zodat wordt voorkomen dat er door parallelle werkzaamheden onverwachtse verkeersstremmingen ontstaan.

 

Overleg met fietsersbond

Drie keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de wethouder verkeer, de verkeerskundige en twee afgevaardigden van de fietsersbond over knelpunten voor fietsers betreffende veiligheid, comfort, en bereikbaarheid. De afgelopen jaren zijn er veel knelpunten opgelost. Het overleg heeft daarmee bewezen nuttig en effectief te zijn.

3.4.2 Brandveiligheid

Activiteitenplan brandweer proactie & preventie

Een taak van de brandweer is om periodiek controles uit te voeren naar brandveiligheid van objecten op basis van wet en regelgeving en beleidsafspraken die er in VRK-verband gemaakt worden. De brandweer stelt jaarlijks een activiteitenplan op dat na bestudering en eventuele bijstelling geaccordeerd wordt door de gemeente. In dit plan staat welke objecten er jaarlijks gecontroleerd worden. De controlefrequentie wordt vastgesteld aan de hand van professionele normen die de brandweer in Nederland hanteert. De brandweer levert jaarlijks een rapportage waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden. In het verslag staan o.a. de aantallen controles die hebben plaatsgevonden. In 2012 is er samen met de brandweer een forse inspanning gepleegd voor wat betreft de controle van objecten waarin zich niet-zelfredzamen bevinden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft eind 2011 hiertoe een aanzet gegeven en mede n.a.v. de brand in psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest de eisen aangescherpt. Bij alle zorginstellingen heeft een meervoudige controle plaatsgevonden. Geconstateerde tekortkomingen zijn gerapporteerd naar de directies van de instellingen. Verbetertrajecten zijn ingezet en grotendeels afgerond.

In 2014 is het de bedoeling om over te stappen op een alternatief systeem voor brandveiligheidscontroles. In 2012 heeft de afdeling Proactie & Preventie van de brandweer hiertoe een eerste onderzoek afgerond. Daaruit blijkt dat een alternatief systeem, waarvan zelfcontrole door de gebouwbeheerder de basis vormt, haalbaar en wenselijk is. Met de nieuwe wijze van controleren krijgen gebouwbeheerders/-eigenaren meer eigen verantwoordelijkheid. De controlefrequenties zullen dan meer afgestemd worden op de kwaliteit waarop de eigenaren de brandveiligheid geregeld hebben. Het DB van de VRK heeft ermee ingestemd dat de volgende stap wordt genomen om te komen tot een andere manier van werken. Er is onderzoek gedaan naar het draagvlak bij de gemeenten voor een dergelijk nieuwe werkwijze. Dit gemeenten staan er positief tegenover. De nieuwe manier van controleren moet leiden tot een daling van de gemiddelde controlefrequenties. De nieuwe werkwijze zal zeer waarschijnlijk per 2015 ingevoerd worden.

 

Bij het in werking treden van de nieuwe werkwijze is het gewenst om als gemeente op dat tijdstip de zaak op orde te hebben en dat bij alle ter zake doende objecten een actuele controle heeft plaatsgevonden.

Dit betekent dat er voor Heemstede in 2013 een extra inspanning gepleegd is op 50 objecten met een lagere prioritering. Hiervoor was extra budget ter beschikking gesteld. De uitloop van deze extra controles (bij een aantal objecten waren hercontroles nodig) loopt nog door tot medio 2014.

3.4.3 Externe veiligheid (met name risico’s gevaarlijke stoffen)

Bevi, Revi

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is in 2004 in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. In 2004 is ook de Regeling externe veiligheid (Revi) in werking getreden. Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi. Het Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.

In Heemstede zijn twee objecten die onder het Bevi vallen, een LPG-station aan de Leidsevaartweg en een gasreduceerstation van Eneco aan de Nijverheidsweg.

Daarnaast is er nog een hogedruk gasleiding van de Gasunie. Deze valt onder het Besluit externe veiligheid Buisleidingen. De Milieudienst IJmond behandelt voor ons de vergunningen en voert de controle uit.

 

BRZO

Het Besluit risico’s zware ongevallen (landelijke wetgeving) Het BRZO stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. In Heemstede zijn geen bedrijven die onder dit besluit vallen.

 

Registratiebesluit

Het Registratiebesluit externe veiligheid verplicht overheden om risicosituaties met gevaarlijke stoffen te melden aan het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). De verplichting geldt voor alle overheden die milieuvergunningen verlenen aan bedrijven waar risicovolle situaties kunnen voorkomen. De Milieudienst IJmond beheert in opdracht van ons het register wat betreft de inrichtingen en zal indien nodig zorgdragen voor actualisatie.

 

Vuurwerk

Er zijn in Heemstede drie verkooppunten van vuurwerk, de boekhandel De Pijp, kantoorvakhandel de Roos en fietsenhandelaar Landmeier. Zij mogen op de door het rijk vastgestelde dagen vuurwerk verkopen. De verkooppunten dienen te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke eisen uit het Vuurwerkbesluit. De Milieudienst IJmond zorgt voor toezicht en handhaving van de regels. Voor het transport naar de verkooppunten is geen ontheffing nodig. Wel voor het laden en lossen. Deze ontheffing wordt door de gemeente verstrekt.

Voor het afsteken van consumenten en professioneel vuurwerk buiten de jaarwisseling om bij feesten en evenementen is een vergunning nodig. Hiertoe dient een aanvraag ingediend te worden bij de Provincie.

 

Risicokaart

De provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) is bedoeld om inzichtelijk te maken welke risicovolle objecten in de gemeente aanwezig zijn. Op de kaart staan objecten vermeld waar calamiteiten zich zouden kunnen voordoen, zoals grote branden, verstoring van de openbare orde, ongevallen met giftige en explosieve stoffen.

Daarnaast staan op de risicokaart de kwetsbare objecten vermeld. Dat zijn objecten waar zich veel mensen bevinden, zoals scholen, kinderdagverblijven, verzorgings- en bejaardenhuizen.

De kaart wordt geactualiseerd wanneer mutaties zich voordoen en is zowel door burgers als door hulpverleningsorganisaties te raadplegen. In 2012 zijn afspraken gemaakt met de brandweer om de risicokaart in de bestaande werkprocessen vergunningverlening en brandveiligheidscontroles op te nemen. Hierdoor kunnen de mutaties efficiënt verwerkt worden.

3.4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Crisisbeheersing / Veiligheidsregio Kennemerland

In de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werken de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen. Het doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van de crisisbeheersing en de noodhulpverlening te verbeteren. Door de samenwerking in de veiligheidsregio wordt de bestuurlijke en operationele slagkracht in geval van grootschalige ongelukken en rampen vergroot. De sleutelfiguren in de crisisbeheersing worden jaarlijks getraind en geoefend.

Voor wat betreft de brandweer is het zo dat er medio 2011 een bezuinigingsronde heeft plaatsgevonden. De wettelijke taken en de professionele normen die de eigen brancheorganisatie hanteert blijven echter gewaarborgd. Waar voorheen het doel was te excelleren is nu de norm om in ieder geval voldoende te presteren.

In 2012 is er binnen de crisisbeheersing gekozen voor een traject waarbij burgers meer zelfredzaam worden. De hulporganisaties gaan zich met name richten op de niet-zelfredzamen. In het voorjaar van 2012 hebben de tien gemeenten in de veiligheidsregio intergemeentelijke pools gevormd. Gemeentelijke medewerkers die een functie in de crisisbeheersingsorganisatie hebben kunnen in geval van calamiteiten nu voor alle tien gemeenten ingezet worden. De Coördinatiecentra Gemeentelijke Diensten van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zijn samengevoegd tot één Team Bevolkingszorg. Dit team zal bij inzet werken vanaf het gemeentelijke kantoor Raakspoort in Haarlem. Dit geldt ook voor de actiecentra.

Binnen de Veiligheidsregio is het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland 2012-2015 leidend. De gemeentelijke organisatie maakt daarnaast als haar inzet nodig is gebruik van aparte deelplannen die voorzien in communicatie, registratie van slachtoffers en schade, publieke zorg en omgevingszorg.

In 2013 is een vervolgtraject ingezet. Dit moet leiden tot een nog compactere en professionelere intergemeentelijke organisatie die ingezet kan worden binnen de veiligheidsregio. Voor de registratie van slachtoffers en het informeren van verwanten is er inmiddels een landelijke front- en backoffice, het zogenaamde SIS (Slachtoffer Informatie Systematiek). Alle gemeentelijke deelplannen zijn gecomprimeerd en teruggebracht tot een deelplan bevolkingszorg.

Binnen de veiligheidsregio is een bureau bevolkingszorg werkzaam dat versterkt zal worden en als spin in het web zal fungeren voor de gemeentelijke crisisorganisatie.

 

De OvD BZ (officier van dienst bevolkingszorg) heeft binnen de nieuwe organisatie een spilfunctie. Deze functionaris is bij een incident in het veld ter plekke bij het COPI (commando plaats incident) samen met de politie, brandweer en ghor. Vanuit het veld is er het beste zicht op de behoefte aan de inzet van gemeentelijke processen.

 

NL Alert

De algemeen bekende alarmsirene, die elke eerste maandag van de maand te horen is, heeft een ondersteunend alarmmiddel; NL-Alert, een nieuw, extra middel van de overheid om mensen in geval van acute nood te bereiken met een bericht via de mobiele telefoon.

Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie wordt iedereen in de directe omgeving via de mobiele telefoon met een tekstbericht geïnformeerd over de situatie. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat men op dat moment het beste kan doen. NL-Alert wordt aanvullend ingezet op bestaande middelen, zoals Twitter, websites en Burgernet, om zo meer mensen sneller en beter te kunnen waarschuwen.

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. Cell broadcast is een techniek die standaard ingebouwd is in veel mobiele telefoons. De eigenaar van de telefoon hoeft deze functie alleen maar aan te zetten. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet.

3.5 Integriteit en veiligheid

3.5.1 Polarisatie en radicalisering

Regionale aanpak

De medewerkers van burgerzaken en sociale zaken hebben door voorlichting en training de vaardigheden om signalen van polarisatie en radicalisering te herkennen. Zij zullen dit dan melden bij de ambtenaar openbare orde en veiligheid, die hierover vervolgens contact op zal nemen met de politie. De ambtenaren openbare orde en veiligheid worden door de politie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van polarisatie en radicalisering binnen de werkgroep integrale veiligheid van het district Kennemerland.

3.5.2 Georganiseerde criminaliteit

Wet BIBOB,

Per 1 juni 2003 is de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. De Wet BIBOB wordt in Heemstede toegepast op de horeca-, prostitutie-, en de speelautomatenbranche. Ten behoeve van de uitvoering van de wet zijn er medio 2009 beleidsregels BIBOB opgesteld. Deze regels zijn nog steeds van kracht.

 

De wet BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) maakt het mogelijk bepaalde vergunningen of subsidies te weigeren of in te trekken als er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning of de subsidie gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. Aanvragers van een vergunning voor het uitbaten van een horecagelegenheid, een speelautomatenhal of een seksinrichting worden getoetst aan de bepalingen uit de Wet BIBOB. In de praktijk betekent dit dat bij de aanvraag van een nieuwe drank en horecavergunning, een vergunning voor een speelautomatenhal of een seksinrichting, de aanvrager d.m.v. het invullen van vragenformulieren een compleet inzicht moet geven in met name de wijze van financieren (en wie is hierbij betrokken), de betrokkenheid bij andere ondernemingen, het ondernemingsplan, de eigenaar van de huisvesting en de begroting. Pas als alle gevraagde stukken ingeleverd en getoetst zijn en er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen wordt er een vergunning afgegeven. Het afgelopen jaar zijn er zeven aanvragen voor een drank- en horecavergunning geweest. De aanvragers hebben de BIBOB-vragenlijsten ingevuld. De geleverde gegevens gaven geen aanleiding voor verder onderzoek. Overigens zijn er op dit moment, voor zover bekend, geen seksinrichtingen.

 

RIEC, Regionaal Informatie en Expertise Centrum; knooppunt Haarlem

Er vindt met het RIEC informatie-uitwisseling plaats in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad met als doel de informatiepositie van het bestuur te versterken. Het RIEC kan ons attenderen op bepaalde zaken of vragen of er gegevens bij de gemeente bekend zijn over een bepaalde (rechts)persoon. Andersom kan de gemeente informatie en advies vragen bij het RIEC inzake vergunningen die aangevraagd worden en/of personen waarmee de gemeente zaken doet of eventueel van plan is te gaan doen. Indien nodig vindt er informatiewisseling plaats inzake aanvragers van vergunningen. Daarnaast is er tijdens regionale bijeenkomsten waar de beleidsmedewerkers van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie aanwezig waren informatie gedeeld.

Vastgesteld door de raad op 26 juni 2014.

Bijlage 1 Politiecijfers 2013

Politiecijfers 2013