Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening heffing en invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening heffing en invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening heffing en invordering van marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening heffing en invordering van marktgelden 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201630-12-2017Nieuwe regeling

21-12-2016

Gemeenteblad, 186179

683587

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening heffing en invordering van marktgelden 2017

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening heffing en invordering van marktgelden 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt die bij of krachtens besluit van het college op de daartoe aangewezen dag, tijd en plaats wordt gehouden;

 • b.

  marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte, die bij of krachtens besluit van het college voor het uitoefenen van de markthandel is aangewezen;

 • c.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • d.

  vaste plaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • e.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder/gegadigde, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • h.

  dag: een periode van 24 uren aanvangende te 00.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het hebben dan wel innemen van een vaste standplaats, dan wel een dag- of standwerkersplaats op de markt.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden als bedoeld in artikel 2 worden geheven van degene die de standplaats heeft. Als degene die de standplaats heeft wordt aangemerkt de houder van de vergunning, bedoeld in artikel 8 van de Marktverordening Heemstede 2015, dan wel degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De marktgelden worden geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.

  De marktgelden als bedoeld in artikel 2 bedragen:

  • a.

   voor een dagplaats: € 3,10 per dag per strekkende meter;

  • b.

   voor een vaste plaats: € 36,85 per kwartaal per strekkende meter of gedeelte daarvan;

  • c.

   voor een standwerkersplaats: € 3,10 per dag per strekkende meter.

 • 2.

  Indien gebruik wordt gemaakt van een bijzetkraam, geplaatst achter een gewone kraam, wordt het ingevolge het eerste lid verschuldigde bedrag met 50% verhoogd.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, worden geheven per kwartaal.

 • 2.

  De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a en c, worden geheven per dag.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De marktgelden zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a en c, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De marktgelden als bedoeld in artikel 2 zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht, bij toepassing van de kwartaaltarieven, in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de marktgelden verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde marktgelden als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht, bij toepassing van de kwartaaltarieven, in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde marktgelden als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval:

  • a.

   deze worden geheven bij wege van aanslag, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.;

  • b.

   deze worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur, op het moment van uitreiking van deze kennisgeving, nota of andere schriftuur;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Overgangsrecht

De 'Verordening heffing en invordering van marktgelden 2016’ van 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing en invordering van marktgelden 2017.

Vastgesteld door de raad op 21 december 2016.