Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede 2010
CiteertitelMandaatbesluit gemeentelijke belastingen heemstede 2010
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikelen 231
 2. Gemeentewet, artikel 232
 3. Gemeentewet, artikel 246a
 4. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201009-07-201001-03-2012Nieuwe regeling

08-07-2010

De Heemsteder, 21 juli 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede 2010

Het hoofd van de afdeling Belastingen van de gemeente Bloemendaal, optredende als het in de ‘Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen 2007’ bedoeld hoofd van de uitvoeringsorganisatie ‘Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid’;

als gevolg van de besluiten van de colleges van de gemeenten Bloemendaal van 30 januari 2007, Haarlemmerliede en Spaarnwoude van 9 januari 2007, Heemstede van 16 januari 2007 en Zandvoort van 30 januari 2007, optredende als de aangewezen ambtenaar belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en waardering van onroerende zaken;

 

gelet op:

 • het bepaalde in de artikelen 231, 232 en 246a van de Gemeentewet en de als gevolg daarvan toepasselijke bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: Awr), de Invorderingswet 1990 en de Wet Waardering Onroerende Zaken (hierna: Wet WOZ);

 • het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)

 • de mogelijkheid om de bevoegdheid tot het vaststellen en innen van belastingen, retributies en/of rechten te mandateren;

 

overwegende:

 • dat de uitoefening van de in de bijgaande lijst opgenomen bevoegdheden door uitsluitend de heffingsambtenaar ondoelmatig is aangezien zij bij regelmaat voorkomen;

 • dat het op grond van de Awb niet mogelijk is om aan rechtspersonen mandaat te verlenen;

 • dat aan de in de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte lijst genoemde natuurlijke personen mandaat kan worden verleend voor het vaststellen en innen van belastingen, retributies en/of rechten;

voorts overwegende:

 • dat de colleges van Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de in de bijgaande lijst voorkomende natuurlijke personen, maar niet-zijnde ambtenaren van hun bestuursdienst, hebben aangewezen tot onbezoldigd ambtenaar;

 

besluit:

de volgende mandaatregeling vast te stellen:

Artikel 1 Mandaatverlening

 • a.

  Aan de in de bijgaande lijst opgenomen functionarissen wordt de bevoegdheid verleend om in naam van het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid besluiten te nemen dan wel feitelijke handelingen uit te voeren;

 • b.

  De besluiten c.q. feitelijke handelingen waarvoor aan deze functionarissen mandaat c.q. machtiging wordt gegeven, staan vermeld op de bij deze mandaatregeling behorende lijst;

 • c.

  De uitoefening van het mandaat beperkt zich tot de taak en functie, waarop deze bevoegdheid betrekking heeft;

 • d.

  Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in.

 • e.

  Bij afwezigheid van de gemandateerde kan het mandaat worden uitgeoefend door degene die krachtens de in de betreffende gemeente vigerende vervangingsregeling als organisatorisch plaatsvervanger geldt.

Artikel 2 Ondermandaat

 • a.

  Een in de bijgaande lijst opgenomen functionaris is bevoegd een aan hem verleend mandaat door te mandateren aan een onder hem ressorterende medewerker. Het in dit lid bepaalde geldt niet voor de gemeente Heemstede.

 • b.

  Een besluit tot ondermandaat wordt kenbaar gemaakt door het verleende ondermandaat aan te tekenen op een door onder a. bedoelde functionaris gewaarmerkte en/of ondertekende ondermandatenlijst.

 • c.

  Wijziging, aanvulling en/of intrekking van een gegeven ondermandaat door een op de bijgaande lijst genoemde gemandateerde persoon wordt bijgehouden op de onder b genoemde lijst. Op verzoek wordt de volledige ondermandatenlijst toegezonden aan het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid.

Artikel 3 Ondertekening

Bij de uitoefening van (onder)mandaat worden stukken van het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid als volgt ondertekend:

Het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid,

namens deze,

Functieaanduiding van de (onder)gemandateerde

De handtekening van de (onder)gemandateerde

Naam (onder)gemandateerde

Indien dit voor een praktische invulling noodzakelijk is, kan de handtekening achterwege blijven.

Artikel 4 Voorwaarden

 • a.

  Uit de op grond van dit mandaatbesluit verleende bevoegdheid om in naam van het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid besluiten te nemen dan wel feitelijke handelingen uit te voeren, moet blijken dat dat namens dit hoofd geschiedt.

 • b.

  Bij de bevoegdheid tot het heffen (het vaststellen) en invordering in eerste aanleg (het toezenden of uitreiken van de nota en het innen in eerste aanleg daarvan) moet op de mogelijkheid tot het maken van bezwaar daartegen en de wijze waarop als volgt zijn vermeld:

  Tegen de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, Postbus 47, 2050 AA Overveen.

Artikel 5 Instemming

De in dit besluit of de bijlage opgenomen personen / functionarissen en, indien van toepassing hun leidinggevenden, hebben met de mandaatverlening ingestemd blijkend uit een schriftelijke verklaring.

Artikel 6 Citeertitel en bekendmaking

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede 2010”

 • 2.

  Dit besluit, met de daarbij behorende bijlage, treedt in werking op 9 juli 2010.

 • 3.

  Met ingang van de in het tweede lid genoemde datum wordt het “Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede 2009” van 13 maart 2009 ingetrokken.

Overveen, 8 juli 2010

Het hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

R.J. van der Hoek

Bijlage behorende bij “Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen Heemstede 2010” van 8 juli 2010

 

Bevoegdheid

Te mandateren functionaris

Toelichting en/of bijzondere voorwaarden aan het mandaat

 

Het vaststellen en bekendmaken van de verschuldigde bedragen, alsmede het verzorgen van correspondentie terzake van:

 

 

 

de hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 1;

Hoofdstuk 5, onderdelen 5.5.1 t/m 5.7.2;

Hoofdstuk 13, onderdelen 13.1 t/m 13.1.6;

Hoofdstuk 16, onderdeel 16.12

Het hoofd van de afdeling Ruimtelijk Beleid

 

 

het opstellen van een begroting als bedoeld in de onderdelen 5.5.2, 5.5.4 en 5.7.2 van Hoofdstuk 5 van de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges

Het hoofd van de afdeling Ruimtelijk Beleid

 

 

de hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van leges

Hoofdstuk 1;

Hoofdstuk 7, onderdelen 7.1 t/m 7.4.6;

Het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht

 

 

De precariobelasting als bedoeld in de hoofdstukken 1 en 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van precariobelasting

Het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht

 

 

Het invorderen in eerste aanleg van de verschuldigde bedragen terzake van de hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 1;

Hoofdstuk 5, onderdelen 5.9 t/m 5.9.8

Hoofdstuk 7, onderdelen 7.1 t/m 7.4.6

Het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht

 

 

De hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 1, alle onderdelen m.u.v. onderdeel 1.1.6;

Hoofdstuk 14, onderdelen 14.1 t/m 14.1.2;

Hoofdstuk 16, onderdelen 16.5 t/m 16.8 en 16.13 t/m 16.14

Het hoofd van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte

 

 

De hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 16, onderdelen 16.10 en 16.10.1

Het hoofd van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte

 

 

De precariobelasting als bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van precariobelasting

Het hoofd van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte

 

 

De grafrechten als bedoeld in de hoofdstukken 1, 2, 4 en 6 en onderdeel 5.1 van Hoofdstuk 5 van de Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

Het hoofd van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte

 

 

De hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 1, alle onderdelen m.u.v. onderdeel 1.1.6;

Hoofdstuk 10;

Hoofdstuk 12;

Hoofdstuk 16, onderdelen 16.3, 16.9 t/m 16.9.2, en 16.9.9 t/m 16.9.11, 16.11 en 16.16

Het hoofd van de afdeling Algemene en Juridische Zaken

 

 

De precariobelasting als bedoeld in de hoofdstukken 1 en 5 en de onderdelen 6.1 tot en met 6.2.4 van Hoofdstuk 6 van de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van precariobelasting

Het hoofd van de afdeling Algemene en Juridische Zaken

 

 

De hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 16, onderdelen 16.15 t/m 16.15.2

Het hoofd van de afdeling Welzijnszaken

 

 

De hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 1, alle onderdelen m.u.v. 1.1.6

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 16, onderdeel 16.3

Het hoofd bureau Informatiebeheer

 

 

De hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 5, onderdeel 5.8

De secretaris / directeur van de Milieudienst IJmond

 

 

De hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 13, onderdeel 13.1.1

De directeur van de woningbouwverenigingen Woonservice, Pre Wonen en Elan Wonen

 

 

Het vaststellen en bekend maken van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen als bedoeld in de Verordening heffing en invordering van parkeerbelastingen

De gemeentelijk opsporingsambtenaren

 

 

Het vaststellen, bekend maken en in te vorderen van marktgelden als bedoeld in artikel 5 eerste lid sub a en c van de Verordening heffing en invordering van marktgelden

De marktmeester

 

 

Het vaststellen, bekend maken en invorderen in eerste aanleg van de verschuldigde bedragen, alsmede het verzorgen van correspondentie terzake van de hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 1, alle onderdelen m.u.v. onderdeel 1.1.6;

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 16, onderdelen 16.1 t/m 16.3

Het hoofd en de medewerkers van de afdeling Publiekszaken

 

 

Het innen van alle cash betaalde belastingen en (dwang)invorderingskosten

Het hoofd en de medewerkers van de afdeling Publiekszaken

 

 

Het invorderen in eerste aanleg van de verschuldigde bedragen terzake van de hieronder vermelde leges als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van leges:

Hoofdstuk 5, onderdeel 5.8

De secretaris / directeur van de Milieudienst IJmond

 

 

Het, voorzover dit niet door andere afdelingen wordt gedaan, vaststellen en bekend maken en/of het in eerste aanleg invorderen van precariobelasting, leges en rechten

Het hoofd van de afdeling Financiën

 

 

Het innen van alle cash betaalde belastingen en (dwang)invorderingskosten

Het hoofd van de afdeling Financiën

 

Gepubliceerd in de Heemsteder op 21 juli 2010.