Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels minimabeleid Heemstede 2017
CiteertitelBeleidsregels minimabeleid 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels minimabeleid Heemstede 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 4 en 5, die op 1 augustus 2017 in werking treden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-201701-01-201701-01-2020nieuwe regeling

06-06-2017

gmb-2017-101652

689670

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2017

Het college van de gemeente Heemstede;

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  belanghebbende: de persoon van 18 jaar of ouder die een aanvraag minimabeleid indient;

 • -

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5, onder c van de wet;

 • -

  gezin: een gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c van de wet;

 • -

  kind: ten laste komend kind van een ouder met een laag inkomen;

 • -

  ouder(s)/verzorger(s): belanghebbende(n) die aanspraak kunnen maken op kinderbijslag voor een eigen of aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar;

 • -

  schooljaar: een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar;

 • -

  toetsingsinkomen: het maandinkomen op het moment van het ontstaan van de kosten;

 • -

  voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura;

 • -

  wet: Participatiewet.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden

 • 1.

  De belanghebbende moet ten tijde van het ontstaan van de kosten woonachtig zijn in de gemeente Heemstede.

 • 2.

  Bij een verhuizing binnen Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede komen belanghebbenden in de nieuwe gemeente in hetzelfde (school)jaar niet nogmaals voor dezelfde regelingen in aanmerking.

 • 3.

  Kosten die gemaakt zijn in de periode voordat belanghebbende tot de doelgroep behoorde, maar wel in hetzelfde (school)jaar vallen, komen niet voor declaratie in aanmerking.

 • 4.

  Als het inkomen van een belanghebbende die regelingen toegekend heeft gekregen gedurende het betreffende school- of kalenderjaar boven de van toepassing zijnde inkomensnorm uitkomt, bijvoorbeeld doordat iemand een baan heeft gevonden en de uitkering wordt beëindigd, dan blijven de toegekende regelingen dat school- of kalenderjaar geldig (het jaar uit).

 • 5.

  Voor de bepaling van het vermogen en de vermogensgrenzen wordt aangesloten bij het gestelde in artikel 34 van de wet.

 • 6.

  Voor de bepaling van het toetsingsinkomen wordt aangesloten bij het gestelde in de artikelen 32 en 33 van de wet.

 • 7.

  Studenten die recht hebben op een beurs in de zin van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) zijn uitgesloten van de regelingen.

 

Artikel 3 Voorwaarden inkomen

 • 1.

  Regelingen doelgroep kinderen: de belanghebbende beschikt over een toetsingsinkomen tot maximaal 130 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Regelingen doelgroep volwassenen: de belanghebbende beschikt over een toetsingsinkomen tot maximaal 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid bedraagt de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering 130 procent van de toepasselijke bijstandsnorm voor de doelgroep ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

 • 4.

  Ouder(s)/verzorger(s) kunnen gebruik maken van het minimabeleid voor hun kinderen, als er door een aflossingsverplichting vanwege schulden onvoldoende financiële ruimte overblijft in het inkomen (inkomensgrens zoals bedoeld in het eerste lid). Voorwaarde is dat ouders deelnemen aan een schuldhulpverleningstraject.

   

Doelgroep kinderen

 

Artikel 4 Schoolkostenregeling

 • 1.

  Ouder(s)/verzorger(s) met schoolgaande kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkosten.

 • 2.

  Voor kinderen in het basisonderwijs geldt een vergoeding van maximaal € 150,00 per kind per schooljaar.

 • 3.

  Voor kinderen in het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs geldt een vergoeding van maximaal € 300,00 per kind per schooljaar.

 

Artikel 5 Regeling huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining

 • 1.

  Ouder(s)/verzorger(s) met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs of in een beroepsopleiding die niet ouder zijn dan 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten voor huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 1.200,00 per kind.

 • 3.

  De vergoeding kan voor maximaal één schooljaar worden aangevraagd.

 • 4.

  Er is een schriftelijke verklaring van de school nodig waaruit blijkt dat de ondersteuning noodzakelijk is.

 • 5.

  De huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining moet aangeboden worden door een professioneel, geregistreerd instituut of een gecertificeerd docent.

 

Artikel 6 Computerregeling

 • 1.

  Ouder(s)/verzorger(s) met schoolgaande kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs of in een beroepsonderwijs in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten voor een computer en noodzakelijke accessoires.

 • 2.

  Onder een computer wordt verstaan: een desktop, laptop of een tablet.

 • 3.

  Onder noodzakelijke accessoires wordt verstaan: (bijvoorbeeld) een printer, beeldscherm, toetsenbord en een muis.

 • 4.

  De vergoeding geldt voor maximaal twee kinderen per gezin.

 • 5.

  De vergoeding kan per kind maximaal eenmaal in de drie jaar worden aangevraagd.

 • 6.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 400,00 per computer, inclusief accessoires.

 

Artikel 7 Fietsregeling

 • 1.

  Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar kunnen per kind in aanmerking komen voor een vergoeding voor een fiets.

 • 2.

  De vergoeding kan per kind maximaal eenmaal in de drie jaar worden aangevraagd.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 225,00 per fiets, inclusief accessoires.

 • 4.

  De fietsregeling voor statushouders (bijzondere bijstand) geldt als voorliggende voorziening voor deze doelgroep.

 

Artikel 8 Regeling Eropuit!

 • 1.

  Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten voor activiteiten op het gebied van participatie en recreatie voor hun kinderen.

 • 2.

  De activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid spelen zich buitenshuis af.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 475,00 per kind per kalenderjaar.

 • 4.

  Binnen de € 475,00 mag maximaal € 125,00 worden vergoed aan sportkleding (inclusief sportschoeisel).

   

Doelgroep volwassenen

 

Artikel 9 Regeling Eropuit!

 • 1.

  Belanghebbenden kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten voor activiteiten op het gebied van participatie en recreatie.

 • 2.

  De activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid spelen zich buitenshuis af.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 175,00 per persoon per kalenderjaar.

 • 4.

  Binnen de € 175,00 mag maximaal € 125,00 worden vergoed aan sportkleding (inclusief sportschoeisel).

 

Artikel 10 Gemeentelijke collectieve zorgverzekering

 • 1.

  Belanghebbenden kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de collectieve zorgverzekering.

 • 2.

  Deelnemers aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ontvangen van de gemeente een maandelijkse bijdrage van € 10,00 per polis.

 • 3.

  Voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bedraagt de maandelijkse bijdrage van de gemeente € 20,00 per polis.

 • 4.

  Onder chronisch ziek of gehandicapt wordt verstaan: mensen die

  • a.

   een ziekte hebben die minstens drie maanden duurt, regelmatig terugkeert en niet (volledig) te genezen is; of

  • b.

   langdurige thuiszorg nodig hebben; of

  • c.

   hulpmiddelen hebben voor wonen/werk (bijvoorbeeld een WMO-voorziening); of

  • d.

   hulpmiddelen hebben voor vervoer en lopen (zoals een rolstoel, een autovoorziening, of een gehandicaptenparkeerkaart/gehandicaptenparkeerplaats); of

  • e.

   een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben naar een percentage van minimaal 35 procent arbeidsongeschiktheid.

 • 5.

  Onder ouderen wordt verstaan: die personen die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

 

Artikel 11 Aanvraagprocedure en betaling

 • 1.

  Voor de Schoolkostenregeling en de Regeling huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining kan de aanvraag tot uiterlijk drie maanden na afloop van het schooljaar worden ingediend.

 • 2.

  Voor de Computerregeling, de Fietsregeling en de Regeling Eropuit! kan de aanvraag tot uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar worden ingediend.

 • 3.

  De Schoolkostenregeling en de Regeling huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining blijven geldig in het schooljaar dat een kind 18 jaar wordt (‘het jaar uit’).

 • 4.

  De Regeling Eropuit! blijft geldig in het kalenderjaar dat een kind 18 jaar wordt.

 • 5.

  De Computerregeling en de Fietsregeling stoppen direct op het moment dat een kind 18 jaar wordt.

 • 6.

  Belanghebbende heeft recht op de volledige (school)jaarbedragen, ook als de aanvraag en toekenning pas later in een jaar plaatsvinden.

 • 7.

  De vergoedingen worden op declaratiebasis betaald.

 • 8.

  Indien de belanghebbende de kosten niet vooruit kan financieren, kan een voorschot worden verstrekt.

   

Slotbepalingen

 

Artikel 12 Voorliggende voorzieningen

Er bestaat geen recht op vergoedingen als een beroep op een voorliggende voorziening gedaan kan worden.

 

Artikel 13 Terugvordering

Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de belanghebbende worden teruggevorderd.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Bij situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien of onduidelijk zijn en/of sprake is van gevallen waarin toepassing van de beleidsregels leidt tot onevenredig nadelige gevolgen voor de belanghebbende, kan besloten worden van deze beleidsregels af te wijken.

 

Artikel 15 Intrekken oude beleidsregels

De beleidsregels minimabeleid Heemstede 2015 worden ingetrokken.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 4 (Schoolkostenregeling) en artikel 5 (Regeling huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining) die op 1 augustus 2017 in werking treden.

 

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2017.

 

 

Vastgesteld door het college op 6 juni 2017.