Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Verordening vervangt de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement basisregistratie personen Heemstede 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201801-01-2018Nieuwe regeling

22-02-2018

gmb-2018-41067

696723

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018

 

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 januari 2018;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

besluit vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018:

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal.

 

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b vindt alleen plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 

Artikel 3 Intrekking oude verordening

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018.

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 februari 2018.