Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de lijkbezorgingsrechten 2021 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de lijkbezorgingsrechten 2021 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBegraafplaats kosten etc.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020Nieuwe regeling, oude regeling 2019 vervalt

05-11-2020

gmb-2020-318358

OBM-20000097

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de lijkbezorgingsrechten 2021 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

De raad van de gemeente Heerlen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2020;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening lijkbezorgingsrechten 2021”

 

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  algemene begraafplaatsen van de gemeente Heerlen:

  • a.

   de begraafplaats Akerstraat;

  • b.

   de begraafplaats Heerlerheide;

  • c.

   de begraafplaats Imstenrade;

  • d.

   de begraafplaats Randweg;

  • e.

   de begraafplaats St. Jan;

  • f.

   de begraafplaats Mariarade;

  • g.

   de begraafplaats Nieuw Lotbroek;

 • 2.

  grafruimte: tevens een nis in een urnenmuur en een urnengraf;

 • 3.

  algemene grafruimte: een graf, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten, waarop geen grafrecht (uitsluitend recht) gevestigd is. Een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • 4.

  keuze grafruimte: een graf gelegen op een uitgekozen plek op de begraafplaats. Het is mogelijk een bestaand graf waarvan de grafrechten verlopen zijn te reserveren of door nabestaanden uit te laten zoeken.

 • 5.

  galerij grafruimte: een huurgraf waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 6.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 7.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • 8.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • 9.

  algemeen erkende feestdag: de nieuwjaarsdag, de tweede paas en pinkster¬dag, de Hemelvaartsdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, zoals hierna opgenomen in de artikelen 5 tot en met 9.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Grafruimten

1.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een nieuwe grafruimte bedraagt:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 2.091,40

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 2.846,40

 

 

 

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 3.601,60

2.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een nieuwe grafruimte voor een kind jonger dan 12 jaar:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 1.161,90

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 1.626,60

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 2.091,40

3.

Het recht voor het bijzetten van asbussen in een urnenmuur of een urnengraf bedraagt per nieuwe grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 942,40

4.

Voor het verkrijgen van een nieuwe algemene grafruimte aan de begraafplaats Imstenrade, welke niet te verlengen is en waarbij het recht te allen tijde blijft bij de gemeente Heerlen.

 

a.

voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 589,50

5.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een keuze grafruimte aan de begraafplaatsen Akerstraat en Heerlerheide:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 3.717,50

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 4.473,90

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 5.228,10

6.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een galerij grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 4.473,90

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 5.228,10

7.

Verlenging van de ingebruikgeving grafruimte bedraagt voor een periode van 5, 10, 15 en/of 20 achtereenvolgende jaren, per jaar:

 

a.

volwassenengraf / urnennis / urnenvloer

€ 75,80

b.

kindergraf (voor een kind jonger dan 12 jaar)

€ 47,00

c.

keuze grafruimte

€ 75,80

d.

galerij grafruimte

€ 105,00

8.

Het recht op het reserveren voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een nieuwe keuze grafruimte

 

a.

Voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 1.743,00

 

 

Artikel 6 Overboeking grafruimten

1.

Het recht voor de overboeking van het recht op een particulier graf op een andere gerechtigde bedraagt

€ 8,60

2.

Indien binnen vier weken na begraving de naam van de rechthebbende wordt gewijzigd, gebeurt dit kosteloos (conform beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen art. 17 derde lid)

€ 0,00

3.

Indien er geen rechthebbende is en nabestaande pro-forma bereid is de grafrechten over te nemen en gelijktijdig afstand te

doen van deze grafrechten vindt overschrijving kosteloos plaats (conform beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen art. 17 vijfde lid)

€ 0,00

 

 

Artikel 7 Begraven/bijzetten

1.

Het tarief voor het begraven tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen bedraagt voor het stoffelijk overschot:

 

a.

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 697,50

b.

van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 290,80

c.

van een kind tot 1 jaar of een doodgeboren kind, of meerlingen in dezelfde kist

€ 145,60

d.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, eerste lid, sub a t/m c genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 145,60

e.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 6, eerste lid, sub d verder verhoogd met

€ 28,10

f.

van een doodgeboren meerling of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling wordt slechts eenmaal het tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, eerste lid, sub c, mits in dezelfde kist

 

g.

van doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden kinderen wordt geen tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, eerste lid, sub c, mits in dezelfde kist als moeder

 

2.

Het tarief voor het bijzetten van asbussen (bovengronds of ondergronds) tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen bedraagt voor de as:

 

a.

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 290,80

b.

van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 116,60

c.

van een kind tot 1 jaar of een doodgeboren kind

€ 58,50

d.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, tweede lid, sub a t/m c genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 145,60

e.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 6, tweede lid, sub d verder verhoogd met

€ 28,10

f.

van een doodgeboren meerling of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling wordt slechts eenmaal het tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, tweede lid, sub c, mits in dezelfde asbus

 

g.

van doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden kinderen wordt geen tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, tweede lid, sub c, mits in dezelfde asbus als moeder

 

3.

Het tarief voor het verstrooien van as tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen op de algemene begraafplaatsen op de verstrooiingsplaats waarbij familie en/of nabestaanden:

 

a.

wel aanwezig zijn:

€ 168,80

b.

niet aanwezig zijn:

€ 71,60

c.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, derde lid, sub a t/m b genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 145,60

d.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 7, derde lid, sub c verder verhoogd met

€ 28,10

4.

De extra rechten zoals bedoeld in artikel 7, eerste t/m derde lid worden niet geheven wanneer de begraving, bijzetting of verstrooiing:

 

a.

geschiedt op een door de burgemeester in het belang van de openbare orde gegeven last;

 

b.

geschiedt op een door het college van burgemeester en wethouders in het belang van de volksgezondheid gegeven last;

 

c.

op grond van wettelijke bepalingen op geen ander tijdstip dan het gevraagde kan plaatsvinden;

 

d.

een herbegraving is als bedoeld in artikel 8.

 

 

Artikel 8 Opgraven en herbegraven

1.

Het tarief voor het recht:

 

a.

om een asbus op te graven (roeren van de asbus):

€ 290,80

b.

het in behandeling nemen van een verzoek tot opgraving als bedoeld in artikel 29 van de wet op de lijkbezorging:

€ 70,00

c.

de tarieven zoals genoemd onder artikel 8, eerste lid, sub a en b zijn niet van toepassing indien dit geschiedt op rechterlijk gezag.

 

d.

in de tarieven genoemd onder artikel 8, eerste lid, sub a en b zijn niet opgenomen het tarief voor eventueel herbegraven, bijzetten of verstrooien. Voor herbegraven cq bijzetten in dezelfde grafruimte wordt geen nieuw recht of bijbetaling geheven.

 

 

Artikel 9 Plaatsen van graf- of gedenkteken

1.

Het tarief voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkplaatje op de afdekking van een nis in een urnenmuur bedraagt voor alle algemene begraafplaatsen:

 

a.

tot maximaal 40 tekens

€ 151,40

b.

meerprijs per teken

€ 1,80

c.

het gedenkplaatje wordt uitsluitend door de gemeente Heerlen geleverd en geplaatst.

 

 

Artikel 10 Wijze van heffing

De rechten bedoeld in de artikelen 5 tot en met 9 worden geheven door middel van een nota of andere schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, alsmede de aard van de dienstverlening of van het gebruik.

 

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 12 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening rechten algemene begraafplaatsen 2020, van 7 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021.

 

 

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 5 november 2020.

voorzitter,

P.C.C. Kastrop

griffier,

drs. T.W. Zwemmer