Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Winkeltijdenverordening Heiloo 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Heiloo 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening Heiloo 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening winkeltijden Heiloo”, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 september 1996 wordt hierbij ingetrokken.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 17-10-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1
 3. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 2
 4. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201317-10-2013nieuwe regeling

07-10-2013

Uitkijkpost, 23-10-2013

10-15115

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Heiloo 2013

De raad van de gemeente Heiloo;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2013;

 

gezien het advies van de commissie voor Bestuurlijke Zaken van 17 september 2013;

 

gelet op de artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

“Winkeltijdenverordening Heiloo 2013”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstelling voor winkels

Van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op de daarin bedoelde dagen van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 3 Algemene vrijstelling voor bedrijven anders dan in een winkel

Voor bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet geldt van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden een algemene vrijstelling op de daarin bedoelde dagen van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 4 Geen bevoorrading middels vrachtwagen op de dagen van de vrijstelling

Op de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet genoemde dagen is bevoorrading met een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter niet toegestaan.

Artikel 5 Ontheffing voor bijzondere situaties

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, kunstateliers en galeries.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de openstelling van de winkel, of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel, naar het oordeel van burgemeester en wethouders leidt tot een te nadelige beïnvloeding van de woon- en leefsituatie, de openbare orde dan wel de veiligheid in de omgeving.

 • 4.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften verbonden worden.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 5 binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 7 Overdracht ontheffing

Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar nadat de houder van de ontheffing aan burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling heeft gedaan van de voorgenomen overdracht, onder vermelding van naam en adres van de voorgestelde rechtverkrijgende, en burgemeester en wethouders toestemming hebben verleend voor de overdracht.

Artikel 8 Intrekken of wijzigen van een ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 9 Inwerkingtreding en vervallen oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 17 oktober 2013;

 • 2.

  Met ingang van 17 oktober 2013 vervalt de “Verordening winkeltijden Heiloo”, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 september 1996.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Winkeltijdenverordening Heiloo 2013”.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heiloo,

in zijn openbare vergadering van 7 oktober 2013.

de griffier, de voorzitter,

Mevrouw G.A. Beeksma De heer T.J. Romeyn

Toelichting Winkeltijdenverordening Heiloo 2013

Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De gewijzigde Winkeltijdenwet geeft de gemeenten meer bevoegdheden om de opening van winkels op zon- en feestdagen door de winkeliers zelf te laten bepalen. Door de veranderingen in de leef- en arbeidspatronen in de samenleving is er een groeiende behoefte aan winkelaanbod op zondagen. Deze veranderingen zijn van grote invloed op de detailhandel. Door gebruik te maken van de nieuwe, verruimde bevoegdheden die de Winkeltijdenwet biedt, kunnen ondernemers optimaal inspringen op veranderingen, hun concurrentiepositie versterken en tegemoetkomen aan behoeften van inwoners. Daarbij is het in lijn met de dereguleringsgedachte en zorgt het voor positieve effecten op de werkgelegenheid (zonder afbreuk te doen aan de bescherming die werknemers hebben vanuit de Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek).

 

Er is voor gekozen om winkeliers de ruimte te geven om zelf te bepalen of zij op zon- en feestdagen open gaan. Ook de tijdstippen kunnen winkeliers zelf invullen, met dien verstande dat de openingstijd op zon- en feestdagen op zijn vroegst 09.00 uur kan zijn en dat de winkel uiterlijk 20.00 uur gesloten moet zijn voor publiek.

 

Omdat de Winkeltijdenwet een onderscheid maakt tussen het rechtstreeks te koop aanbieden en verkopen van goederen aan particulieren in een winkel (dat in de Winkeltijdenwet gedefinieerd is als een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte) en het rechtstreeks te koop aanbieden en verkopen van goederen aan particulieren anders dan in een winkel (denk bijvoorbeeld aan ambulante handel via een standplaats), is dat onderscheid ook in de verordening gemaakt.

 

Voor beide vormen van het bedrijfsmatig en rechtstreeks verkopen van goederen aan particulieren geldt hetzelfde: de ondernemer is er vrij in om dat op zon- en feestdagen tussen 09.00 uur en 20.00 uur zelf in te vullen. (Hierbij wordt aangetekend dat er voor bijvoorbeeld het innemen van een standplaats nog andere vergunningsplichten gelden. Deze verordening en toelichting gaan alleen over de openingstijden op grond van de Winkeltijdenwetgeving.)

 

In artikel 2 van de verordening is de vrijstelling voor winkels opgenomen: van het verbod om op zondagen open te zijn (artikel 2, eerste lid onder a, van de Winkeltijdenwet) en het verbod om op feestdagen geopend te zijn (artikel 2, eerste lid, onder b, van de Winkeltijdenwet) geldt een algemene vrijstelling van 09.00 uur tot 20.00 uur.

In artikel 3 is dezelfde vrijstelling opgenomen voor het rechtstreeks te koop aanbieden en verkopen van goederen aan particulieren in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel.

 

Ter voorkoming van een te nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat in de omgeving van winkels is bevoorrading van de winkels met (grote) vrachtwagens op de zon- en feestdagen niet toegestaan. Het aantal zware verkeersbewegingen blijft daarmee op deze dagen beperkt, net als de geluidshinder als gevolg van het laden en lossen rondom de winkels.

Voor de gevallen dat zich een bijzondere situatie van tijdelijke aard voordoet, is de mogelijkheid opgenomen om een ontheffing aan te vragen. In de artikelen 5 en verder wordt aangegeven wanneer een ontheffing kan worden aangevraagd en wanneer een ontheffing verleend kan worden.