Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017)
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201801-01-2017Nieuwe regeling

14-11-2017

gmb-2018-23690

Tekst van de regeling

Intitulé

Het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017)

Het college van de gemeente Heiloo,

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2012 tot delegatie aan het college van de bevoegdheid tot aanwijzing van locaties;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand;

besluit:

 

vast te stellen:

 

het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017)

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.
 • b.
 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in de wet;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in de wet;

 • e.

  gemeentehuis: de locatie die het college heeft aangewezen;

 • f.

  ceremonie: huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en omzettingen van partnerschap in huwelijk.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  Het college benoemt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat diegene als ambtenaar in dienst is en belast met de werkzaamheden in de registers van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het college benoemt de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een periode die in het benoemingsbesluit is opgenomen.

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de taken in het gemeentehuis en de aangewezen locaties.

Artikel 3 Eenmalig te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente benoemen voor een éénmalige ceremonie onder voorwaarden dat de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand:

  • -

   is benoemd in een andere gemeente en

  • -

   is beëdigd door de Rechtbank.

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, die op verzoek van een aanstaand bruidspaar of aanstaande partners eenmalig wordt benoemd, ontvangt geen vergoeding van de gemeente en valt niet onder de rechtspositieregeling van de gemeente.

 • 3.

  Bij toepassing van artikel 3.2 is er een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heiloo bij de ceremonie aanwezig;

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot het benoemen van een ander dan in het eerste lid genoemde persoon als buitengewoon ambtenaar voor één dag.

Artikel 4 Vaste locaties

 • 1.

  Het college kan vaste locaties aanwijzen als gemeentehuis voor de duur van een ceremonie.

 • 2.

  Als in een locatie vijf of meerdere keren per jaar een ceremonie is kan het college besluiten de locatie aan te wijzen als vaste locatie.

 • 3.

  Wanneer een vaste locatie over een periode van twee jaar minder dan vijf keer per jaar wordt gebruikt voor een ceremonie kan het college besluiten om het aanwijzingsbesluit in te trekken.

Artikel 5 Vrije locaties

 • 1.

  Het college wijst elke plaats aan binnen de gemeentegrens als gemeentehuis waar een ceremonie kan plaatsvinden.

 • 2.

  Aan de locatie kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 3.

  De locatie voldoet in ieder geval aan de volgende criteria:

  • a.

   de locatie voldoet aan de eisen van openbare orde en veiligheid en beschikt over eventuele benodigde vergunningen;

  • b.

   de locatie is in de nabijheid van noodopvang in geval van calamiteiten;

  • c.

   de locatie is goed bereikbaar voor hulpdiensten;

  • d.

   de locatie is openbaar toegankelijk;

  • e.

   de locatie staat een ordelijk verloop van de ceremonie en de eisen die de wet daaraan stelt niet in de weg.

Artikel 6 Intrekken aanwijzing locatie

Het college kan besluiten om de aanwijzing van de locatie in te trekken als:

 • a.

  niet is voldaan aan één of meer eisen genoemd in artikel 5;

 • b.

  wet- of regelgeving de aanwijzing belemmeren;

 • c.

  een procedure loopt die het aanwijzen als vrije locatie belemmert.

Artikel 7 Leges

De gemeente heft de leges voor een ceremonie volgens de tarieven van de legesverordening.

Artikel 8 Leiding van de dienst

De teammanager Frontoffice en Backoffice van het domein Inwoners en Ondernemers is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 9 Openstelling

 • 1.

  Het bureau burgerlijke stand heeft dezelfde openingstijden als van de Frontoffice van de gemeente.

 • 2.

  Buiten de openingstijden van het bureau burgerlijke stand vindt een ceremonie plaats op aangewezen locaties, uitgezonderd het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Heiloo.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten om af te wijken van de openingstijden genoemd in lid 1 en 2.

Artikel 10 Kosteloze ceremonie

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand zijn op maandag en dinsdag om 9.00 uur kosteloze ceremonies. De volgende bepalingen gelden daarvoor:

 • a.

  één van de echtgenoten of partners staat ingeschreven in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente Bergen (NH), Uitgeest, Heiloo of Castricum;

 • b.

  bij de ceremonie zijn het bruidspaar en maximaal vier getuigen aanwezig;

 • c.

  de ceremonie omvat uitsluitend de wettelijk verplichte formaliteiten;

 • d.

  de ceremonie vindt uitsluitend plaats in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De citeertitel van dit reglement is “Reglement burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking één dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017, vastgesteld op 6 juni 2017, wordt hierbij ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 november 2017

het college van Heiloo

De heer drs. G.H.S.Heemskerk MBA

secretaris

De heer T.J.Romeyn

burgemeester