Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020
CiteertitelBesluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/638828/CVDR638828_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-202003-04-2020Nieuwe regeling

26-03-2020

gmb-2020-84374

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland,

 

Overwegende:

 • -

  Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 • -

  Dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, op 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en op 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, door de van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;

 • -

  Dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 26 maart 2020 in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020 deze maatregelen heeft opgelegd;

 • -

  Dat er belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020;

Gelet op:

 • -

  Artikel 4.2, aanhef, onder b en c, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020;

BESLUIT:

VAST TE STELLEN HET AANWIJZINGSBESLUIT “BESLUIT TOT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD 26 MAART 2020”

Artikel 1 Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020 bepaalde en bevoegd tot het geven van aanwijzingen ter handhaving daarvan zijn belast:

  • a.

   de op grond van de “Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar” voor domein I tot en met VI aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren;

  • b.

   de toezichthouders openbare ruimte;

  • c.

   de toezichthouders belast met het toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening;

  allen in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

 • 2.

  De voorzitter kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 2 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als het “Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking na bekendmaking hiervan op de publiekswebsite van veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Artikel 4 Intrekking voorgaand Aanwijzingsbesluit

Het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt ingetrokken.

Artikel 5 Overgangsrecht

Besluiten genomen op basis van het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden geacht te berusten op dit aanwijzingsbesluit.

 

Alkmaar,26 maart 2020

Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

PietBruinooge