Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020
CiteertitelVrijstelling markten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-202003-06-2020Nieuwe regeling

27-03-2020

gmb-2020-88398

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling Markten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020

Overwegende

 

 • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 16 maart 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord’ heeft vastgesteld;

 • Dat op 26 maart 2020, na een aanvullende aanwijzing van de Minister, de noodverordening is gewijzigd en dat de nieuwe noodverordening per die datum in werking is getreden. Deze (nieuwe) noodverordening wordt aangehaald als ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020 (hierna: de noodverordening)’;

 • Dat in artikel 2.1. van de noodverordening is bepaald dat het verboden is om samenkomsten te laten plaatsvinden of te organiseren dan wel daaraan deel te nemen;

 • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de noodverordening vrijstelling kan verlenen voor bepaalde categorieën van gevallen;

 • Dat het van belang is dat markten open kunnen blijven vanwege het belang voor de voedselvoorziening doch dat aan deze openstelling overeenkomstig artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c in samenhang met het tweede lid, van de noodverordening voorschriften en beperkingen dienen te worden gesteld teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan;

 • Dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorwaarden is toegestaan een markt te laten plaatsvinden;

Besluit:

Artikel 1

Voor markten geldt conform artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c, in samenhang met het tweede lid van de noodverordening een vrijstelling van het gestelde in artikel 2.1, eerste lid, van de noodverordening indien de navolgende voorschriften in acht worden genomen. Bij het niet naleven van deze voorschriften zal sprake zijn van een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, van de noodverordening en zal de markt worden gesloten.

 • 1.

  De kramen moeten verspreid over de markt opgesteld worden, waardoor het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt.

 • 2.

  Als er te weinig ruimte is om afstand tussen de kramen te houden dan gaan de marktkramen met non-food dicht en is alleen de verkoop van etenswaren toegestaan.

 • 3.

  Voedsel dat vers wordt bereid voor consumptie mag niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen afhaal is toegestaan (zie artikel 2.3, eerste lid onder a. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020).

 • 4.

  Zit- of staan-mogelijkheden en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan.

 • 5.

  Leegstaande en/of vrije marktplaatsen mogen niet vergeven worden aan zogenaamde meelopers. Een meeloper is iemand zonder vaste plek op de markt, die zich ’s ochtends meldt bij de marktmeester in de hoop een overgebleven plek te kunnen bezetten.

 • 6.

  Inloopkramen zijn niet toegestaan. Ondernemers moeten deze omzetten naar ‘gewone’ kramen;

 • 7.

  Er wordt op de markt niet geflyerd.

 • 8.

  Er dienen waarschuwingsborden geplaatst te worden waarop staat dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar en waarop ook de andere relevante voorwaarden bij dit besluit kenbaar worden gemaakt.

 • 9.

  Er zal toezicht gehouden worden op de naleving van deze voorwaarden door de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bij aanwijzingsbesluit aangewezen toezichthouders en worden gemonitord of het ondanks deze voorwaarden niet te druk wordt op de markt.

 • 10.

  De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten dat markten direct worden beëindigd, of de daaraan verbonden voorschriften wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling markten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 26 maart 2020.

Artikel 3 Bekendmaking

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking na bekendmaking hiervan op de publiekswebsite van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl.

 

Vastgesteld op 27 maart 2020 te Alkmaar,

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

PietBruinooge