Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020
CiteertitelBesluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-202001-07-2020Nieuwe regeling

12-06-2020

gmb-2020-154766

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op grond van artikel 4.2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020.

 

Overwegende:

 • -

  Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 • -

  Dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG, 8 mei 2020, nr. 168601-204996-PG, 26 mei 2020, nr. 1693632-205523-PG en 11 juni 2020, nr. 1702594-206674-PG aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;

 • -

  Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020 deze maatregelen heeft opgelegd;

 • -

  Dat er belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020;

Gelet op:

 • -

  Artikel 4.2, aanhef, onder b en c, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020;

BESLUIT:

VAST TE STELLEN HET AANWIJZINGSBESLUIT “BESLUIT TOT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD 15 JUNI 2020”

Artikel 1 Toezicht

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020 bepaalde en bevoegd tot het geven van aanwijzingen ter handhaving daarvan zijn belast:

  • a.

   de op grond van de “Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar” voor domein I tot en met VI aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren;

  • b.

   de toezichthouders openbare ruimte in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

  • c.

   de toezichthouders belast met het toezicht op naleving van de Algemene plaatselijke verordening in dienst van en aangewezen door de gemeenten in het gebied van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

  • d.

   de medewerkers in dienst van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, voor zover werkzaam als toezichthouders, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De voorzitter kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 2 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als het “Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 15 juni 2020”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de publiekswebsite van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl en treedt met ingang van 15 juni 2020 in werking.

Artikel 4 Intrekking voorgaand Aanwijzingsbesluit

Het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juni 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Overgangsrecht

Besluiten genomen op basis van het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 juni 2020 worden geacht te berusten op dit aanwijzingsbesluit.

 

Alkmaar,12 juni 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

PietBruinooge