Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo 2020
CiteertitelVerordening adviesraad sociaal domein Heiloo 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 47 van de Participatiewet
 2. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.10 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-202001-01-2020Nieuwe regeling

05-10-2020

gmb-2020-260333

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo 2020

De raad van de gemeente Heiloo;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2020;

 

gelezen het advies van de commissie Maatschappelijke Zaken d.d. 14 september 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

Besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

de Adviesraad Sociaal Domein:

het door de gemeenteraad en het college ingestelde orgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid, verordeningen en de uitvoering in het sociaal domein in de gemeente Heiloo;

b.

sociaal domein:

gemeentelijk beleid op het terrein van in ieder geval zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen en dat direct dan wel indirect is gerelateerd aan de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

c.

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

d.

raad:

de gemeenteraad van de gemeente Heiloo.

Artikel 2. Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet en cliënten of hun vertegenwoordigers van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Jeugdwet, worden bij de uitvoering van deze wetten betrokken door middel van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de in het eerste lid genoemde wetten betrokken personen waarbij sprake is van een evenwichtige verdeling.

Artikel 3. Opdracht adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen en voorstellen voor het beleid te doen over beleid en uitvoering in het sociaal domein.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein stemt ieder advies dat gelijktijdig door de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt aangevraagd af met de adviesraden van deze gemeenten.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein betrekt belanghebbende burger- en cliëntgroepen in de advisering.

Artikel 4. Bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein informeert het college over kansen en knelpunten bij voorgenomen beleid en bij de uitvoering van het beleid.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein kan het college om nadere informatie vragen en vragen stellen over zaken die het sociaal domein betreffen.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin kan worden geadviseerd op het gebied van personeels- en organisatiebeleid.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

 • 1.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie die de gemeente aan de adviesraad verstrekt.

 • 2.

  Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zullen de leden van de Adviesraad sociaal domein informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 6. Facilitering door gemeente

 • 1.

  Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein. Tot deze ondersteuning behoort in elk geval:

  • a.

   een jaarlijkse onbelaste vrijwilligersvergoeding voor de voorzitter, secretaris en leden van de adviesraad sociaal domein;

  • b.

   jaarlijks een vast budget voor de Adviesraad Sociaal Domein voor de uitvoering van de opdracht zoals geformuleerd in artikel 3.

 • 2.

  Om de Adviesraad Sociaal Domein inzicht te geven in zijn werklast, verschaft het college jaarlijks een planning van de voor te leggen adviesvragen.

 • 3.

  Adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein over onderwerpen waar de gemeenteraad over vergadert, worden als bijlage aan de gemeenteraad gestuurd.

 • 4.

  De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college gevraagd en ongevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan.

 • 5.

  Het college draagt zorg voor een contactpersoon die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 6.

  De betrokken wethouder voert minstens twee keer per jaar overleg met de Adviesraad Sociaal Domein over zaken die betrekking hebben op het sociaal domein. Zowel de adviesraad als de betrokken wethouder kan onderwerpen agenderen. De contactpersoon van de gemeente voorziet de adviesraad van de benodigde informatie en stukken.

 • 7.

  Zo nodig zullen ook andere ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven op lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of op ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op de in artikel 1, onder b, genoemde beleidsterreinen. Het college verstrekt geen informatie aan de adviesraad sociaal domein over individuele personen.

Artikel 7. Verantwoording en overige verplichtingen

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein brengt jaarlijks voor 1 april aan het college verslag uit van de activiteiten en de bevindingen van het voorgaande jaar. Het jaarverslag bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht en toelichting van de opgestelde adviezen;

  • b.

   beschrijving van de wijze waarop de achterban is geconsulteerd;

  • c.

   beschrijving eigen functioneren, de samenwerking en communicatie met de gemeente;

  • d.

   een financieel verslag met daarin een verantwoording van de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  Het jaarverslag en de reactie van het college hierop wordt door het college ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd met de mogelijkheid voor de Adviesraad Sociaal Domein om het stuk te presenteren.

Artikel 8. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De voorzitter, secretaris en leden van de Adviesraad Sociaal Domein vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de bij de uitvoering van de in artikel 1, onder b, genoemde wetten betrokken personen waarbij sprake is van een evenwichtige verdeling.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft ten minste 5 en ten hoogste 11 leden.

 • 3.

  De voorzitter, secretaris en leden wonen op het tijdstip van benoeming in de gemeente Heiloo, bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo of de Werkorganisatie BUCH of een instelling die actief is op het terrein van het sociaal domein. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

Artikel 9. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  De voorzitter, secretaris en leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden benoemd door het college voor de duur van vier jaar.

 • 2.

  De voorzitter, secretaris en leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen eenmaal worden herbenoemd voor de duur van vier jaar.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein kan tussentijds worden beëindigd:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij verhuizing buiten de gemeente;

  • d.

   bij toetreding tot de gemeenteraad of het college dan wel wanneer het lid werkzaam zal worden bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo, of de Werkorganisatie BUCH of bij een instelling die actief is op het terrein van het sociaal domein;

  • e.

   bij disfunctioneren van de voorzitter, de secretaris of een lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan het college op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein de benoeming van het betreffende lid intrekken.

Artikel 10. Huishoudelijk reglement

Het college stelt een huishoudelijk reglement vast waarin in ieder geval wordt geregeld:

 • a.

  de benoeming;

 • b.

  de werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein;

 • c.

  de consultatie van de achterban en doelgroepen;

 • d.

  hoogte van de jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter, de secretaris en de individuele leden;

 • e.

  hoogte van het jaarlijkse budget dat de gemeente Heiloo beschikbaar stelt aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo zoals vastgesteld op 6 juni 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening adviesraad sociaal domein Heiloo 2020.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente in zijn vergadering van 5 oktober 2020

De voorzitter,

dhr. T.J.Romeyn

De griffier,

mw. G.Beeksma