Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de Welstandscommissie Heiloo 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Welstandscommissie Heiloo 1997
CiteertitelVerordening op de welstandscommissie Heiloo 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWelstandscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 12 bevat een overgangsbepaling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woningwet, art. 12
 2. Woningwet, art. 48
 3. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-199706-01-2003nieuwe regeling

06-05-1997

Onbekend.

10-15202

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Welstandscommissie Heiloo 1997

 

 

Artikel 1 Taak

 • 1

  De commissie dient burgemeester en wethouders desgevraagd van advies over zowel ingediende bouwplannen waarvoor bouwvergunning is aangevraagd inclusief meldingen, als voor bouwplannen (principe-bouwplannen) die nog niet in dat stadium verkeren. Dit advies is gebaseerd op de in de bouwverordening bepaalde welstandscriteria en voor zover mogelijk op het ter plaatse vastgestelde welstandsbeleid. De commissie geeft advies met betrekking tot de samenhang tussen het stedebouwkundig beleid en welstandelijk beleid. Om die reden wordt de commissie betrokken bij het formuleren van een welstandsparagraaf in nieuwe bestemmingsplannen.

 • 2

  De commissie is bevoegd burgemeester en wethouders uit eigener beweging van advies te dienen in aangelegenheden die tot haar aandachtsgebied worden gerekend.

 • 3

  De adviezen van de commissie worden schriftelijk uitgebracht.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1

  De Welstandscommissie Heiloo bestaat uit vier door burgemeester en wethouders te benoemen leden waarvan twee architectadviseurs, een lid vanuit de plaatselijke belangenorganisaties en een onafhankelijke voorzitter.

 • 2

  Burgemeester en wethouders benoemen een architectadviseur als plaatsvervangend lid.

 • 3

  Burgemeester en wethouders wijzen een ambtelijk secretaris aan.

 • 4

  Voorafgaand aan het benoemen van een lid vanuit de plaatselijke belangenorganisaties, worden die organisaties uitgenodigd om een of meerdere kandidaten voor te dragen.

Artikel 3 Waarborg onafhankelijkheid architectadviseurs

 • 1

  De leden-architectadviseurs mogen geen professionele opdrachten aanvaarden en uitvoeren binnen de gemeente Heiloo.

Artikel 4 Zittingsduur leden

 • 1

  Een lid of plaatsvervangend lid wordt benoemd voor een periode van twee jaar en treedt af nadat die periode is verstreken.

 • 2

  Het aftredende lid kan maximaal tweemaal opnieuw voor een aansluitende periode van twee jaar als lid worden benoemd..

 • 3

  Nieuwe leden, met uitzondering van het door de belangen-organisatie benoemde lid, en plaatsvervangende leden, worden geworven door middel van een sollicitatie-procedure.

 • 4

  Een lid of plaatsvervangend lid dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij vervangt, had moeten aftreden.

 • 5

  De leden en het plaatsvervangend lid kunnen te allen tijde ontslag nemen; zij geven hiervan schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 6

  Door burgemeester en wethouders wordt een rooster van aftreden bijgehouden.

Artikel 5 Vervanging

 • 1

  Bij verhindering van de voorzitter kiest de commissie uit de aanwezige leden een voorzitter.

 • 2

  Bij verhindering van een van de architectleden wordt deze vervangen door het plaatsvervangend lid.

 • 3

  Bij verhindering van de secretaris wordt deze vervangen door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen plaatsvervangend secretaris.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1

  De commissie vergadert tenminste tweemaal per maand.

 • 2

  Ten behoeve van de aanvragen om bouwvergunning adviseert de commissie binnen een maand na het versturen van de ontvangstbevestiging van de aanvraag om bouwvergunning of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 3

  Ten behoeve van meldingsplichtige bouwplannen adviseert de commissie binnen veertien dagen na het versturen van de ontvangstbevestiging of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 4

  Voldoet de commissie niet aan de gestelde termijnen dan beoordelen burgemeester en wethouders of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Artikel 7 Stemming

 • 1

  Ieder lid brengt één stem uit.

 • 2

  De commissie beslist omtrent het uit te brengen advies, bij meerderheid van stemmen.

 • 3

  Bij staking van stemmen wordt de zienswijze van de voor- en tegenstemmers schriftelijk aan burgemeester en wethouders medegedeeld.

 • 4

  De commissie brengt alleen advies uit wanneer tenminste één architectadviseur ter vergadering aanwezig is.

 • 5

  Een afwijzend advies vermeldt op welke punten bezwaar bestaat tegen het ingediende plan, alsmede - zo mogelijk - of en in hoeverre het plan, rekening houdende met eventuele opmerkingen van de belanghebbende, voor verbetering vatbaar is.

Artikel 8 Openbaarheid vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De goedgekeurde verslagen kunnen bij de secretaris worden ingezien.

 • 2

  Op grond van een desbetreffend verzoek kunnen belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun plannen in de vergadering toe te lichten. Het initiatief voor deze toelichtingen kan ook van de commissie uitgaan.

Artikel 9 Afdoening bij mandaat

 • 1

  De commissie is bevoegd de beoordeling van eenvoudige plannen aan één van haar architectadviseurs te mandateren. Dit lid vormt samen met de secretaris de ‘gedelegeerde commissie’. De architectadviseurs kunnen bij toerbeurt in deze commissie participeren.Plannen waarmee de gedelegeerde commissie niet akkoord kan gaan, worden alsnog in de plenaire commissie beoordeeld. 

Artikel 10 Notulen

 • 1

  De secretaris maakt notulen van de vergadering van de plenaire vergadering. In deze notulen worden opgenomen de besluiten van de gedelegeerde commissie ter zake van de goedgekeurde plannen.

 • 2

  De notulen bestaan uit:

  • a.

   de beknopte karakteristiek van het bouwplan;

  • b.

   de besluitenlijst;

  • c.

   bij negatief advies de motivering van de afwijzing.

  • d.

   de aanbevelingen van de commissie.

 • 3

  De secretaris zendt de goedgekeurde notulen binnen 20 dagen na vergadering ter kennisname aan burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Financiële vergoeding

 • 1

  De architectadviseurs genieten een door burgemeester en wethouders te bepalen uurtarief en een vergoeding van de reiskosten.

 • 2

  De overige leden genieten een presentiegeld overeenkomstig de vergoedingsregeling voor commissieleden en een vergoeding van de reiskosten.

Artikel 12 Overgangsbepaling

 • 1

  Na in werking treding van deze onderhavige verordening vindt in afwijking van artikel 4 een eerste aftreden plaats per 1 juli 1997, overeenkomstig een door burgemeester en wethouders vast te stellen rooster.

Artikel 13  

 • 1

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervalt het besluit van zijn raad van 1 oktober 1992 tot aanwijzing van een onaf-. hankelijke welstandscommissie.

Artikel 14 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: “Verordening op de welstandscommissie Heiloo 1997”

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heiloo in zijn openbare vergadering van 6 mei 1997.