Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Helmond 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Helmond 2016
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Helmond 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Helmond 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 4.1.2, lid 1
 2. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201528-04-2016Nieuwe regeling

12-11-2015

Gemeenteblad, 2015, 114493

Collegebsluit, 2015, 818222

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING COLLECTIEVE FESTIVITEITEN HELMOND 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gezien het collegevoorstel, d.d. 12 november 2015,

Gelet op artikel 4.1.2, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna te noemen: het besluit);

 

Besluiten :

 • I.

  Voor het kalenderjaar 2016 de volgende collectieve festiviteiten aan te wijzen waarop de geluidsnormen in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het besluit niet van toepassing zijn, voor zover de naleving van deze bepalingen redelijkerwijs niet kan worden gevergd:

   

  Jaarwisseling:

  Op 31 december 2015 vanaf 17.00 uur

  Op 1 januari 2016 tot 12.00 uur

   

  Carnaval:

  Op 5 februari 2016 vanaf 17.00 uur

  Op 6 februari 2016 vanaf 10.00 uur

  Op 7 februari 2016 vanaf 10.00 uur

  Op 8 februari 2016 vanaf 10.00 uur

  Op 9 februari 2016 vanaf 10.00 uur

   

  Koningsdag:

  Op 26 april 2016 vanaf 13.00 uur

  Op 27 april 2016 vanaf 9.00 uur

   

  Eindtijden conform APV.

   

 • II.

  Dit besluit treedt in werking op 30 december 2015 en geldt tot en met 27 april 2016.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).

Besloten in de vergadering van 12 november 2015.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mw. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

De secretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bekend gemaakt op:

27 november 2015

De gemeentesecretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert