Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent invordering privaatrechtelijke vorderingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent invordering privaatrechtelijke vorderingen
CiteertitelBeleidsregel invordering privaatrechtelijke vorderingen Helmond 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen Helmond 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 108 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2016nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad 2016, 104846

Collegebesluit, 2016, 1103616

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS INVORDERING PRIVAATRECHTELIJKE VORDERINGEN HELMOND 2016

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek.

 

Overwegende dat:

 • ·

  Het college voor zich zelf wenst vast te leggen op welke wijze zij gebruik maakt van haar bevoegdheid privaatrechtelijke rechtsvorderingen in te vorderen;

 • ·

  Daarmee duidelijk wordt hoe zij de wettelijke voorschriften van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en van het Burgerlijk Wetboek uitlegt;

   

Besluit:

vast te stellen de Beleidsregels Invordering Privaatrechtelijke Vorderingen Helmond 2016

Artikel 1 Algemeen
 • 1.1

  Opmerkingen vooraf

  Voor de publiekrechtelijke vorderingen van de gemeente Helmond zijn de regels omtrent invordering, incasso en kwijtschelding vastgelegd in de “Leidraad Invordering Gemeentelijke belastingen” die is vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders. Voor de privaatrechtelijke vorderingen worden de regels in deze “Beleidsregels Invordering Privaatrechtelijke Vorderingen” vastgelegd. Deze vorderingen hebben als basis het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek.

  Deze beleidsregels sluiten zoveel als mogelijk aan bij de regels van de Leidraad Invordering Gemeentelijke belastingen.

  Omdat de gemeente, buiten hypotheek en pand, geen voorrechten bij de invordering heeft, dienen de verdere invorderingsacties te verlopen via incassobureaus en gerechtelijke vonnissen.

   

 • 1.2

  Bevoegdheid invorderingsambtenaar

  De invordering geschiedt centraal en wordt uitsluitend uitgevoerd onder leiding van de invorderingsambtenaar.

   

 • 1.3

  Onvoorziene situaties

  Indien zich situaties voordoen waarin deze beleidsregels niet voorzien, zal de ambtenaar belast met de invordering een voorstel tot besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorleggen.

   

Artikel 2 Invorderingstraject

 • 2.1

  De factuur

  De facturen worden verzonden via de post dan wel digitaal. De facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij bij overeenkomst of verordening andere afspraken zijn gemaakt.

   

 • 2.2

  Herinnering

  Maandelijks worden er herinneringen verzonden voor de facturen die de betalingstermijn hebben overschreden en nog niet zijn voldaan. De herinneringen geven aan dat binnen uiterlijk 8 dagen moet worden betaald. Voor het versturen van een herinnering is geen minimumbedrag vastgesteld.

   

 • 2.3

  Aanmaning, ingebrekestelling en incasso

  Maandelijks worden er aanmaningen verzonden voor de facturen die niet (volledig) zijn betaald binnen uiterlijk 8 dagen na de herinnering. De aanmaning geeft aan dat binnen 14 dagen moet worden betaald en geeft tevens de hoogte van de incassokosten die bij het uitblijven van betaling zullen worden gevorderd conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

   

  Tevens wordt de debiteur al in gebreke gesteld voor het geval hij niet zal betalen en worden de buitengerechtelijke incassokosten al gevorderd.

   

  Ook wordt aangegeven dat de vordering bij niet (volledige ) betaling zal worden overgedragen aan een incassobureau waarbij de kosten geheel voor rekening van de debiteur komen.

   

Artikel 3 Uitstel van betaling en betalingsregelingen

 • 3.1

  Uitstel van betaling

  • a.

   Particulieren kunnen op verzoek uitstel van betaling krijgen tot maximaal 2 maanden na de vervaldatum van de factuur. Wanneer na het verstrijken van de duur van het verleende uitstel geen betaling is ontvangen, wordt direct een aanmaning verzonden zoals is aangegeven onder punt 2.3.

  • b.

   Aan bedrijven wordt alleen uitstel van betaling verleend wanneer afdoende zekerheid wordt gegeven dat betaling na het uitstel zal plaatsvinden. Als zekerheid worden geaccepteerd een bankgarantie, hypotheek of pand.

    

 • 3.2

  Betalingsregeling

  • a.

   Particulieren kunnen op verzoek een betalingsregeling voor een factuur krijgen voor een periode van maximaal zes maanden; dit wordt schriftelijk bevestigd.

  • b.

   Wanneer na één van de afgesproken betaaltermijnen geen deelbetaling is ontvangen, vervalt de regeling. Aan de debiteur wordt schriftelijk medegedeeld dat de regeling vervalt en hij wordt aangemaand conform punt 2.3 van deze beleidsregels.

  • c.

   Als een vordering is overgedragen aan een incassobureau, kan een debiteur alleen nog een regeling treffen met dat bureau.

  • d.

   Bedrijven kunnen in maximaal drie maandelijkse termijnen betalen. Wanneer de regeling niet wordt nagekomen, wordt de procedure gevolgd zoals aangegeven in dit artikel onder punt b is aangegeven.

    

 • 3.3

  Bezwaar

  Het indienen van een bezwaar schort de betalingsverplichting niet op. Alleen voor het bestreden deel van de factuur kan, uitsluitend op schriftelijk verzoek , om uitstel van betaling worden verzocht. De ambtenaar belast met de invordering, zoals genoemd in artikel 1.2, beslist op het ingediende verzoek.

Artikel 4 Overige bepalingen

 • 4.1

  Toerekening betalingen en afboeking; datum van betaling

  De betalingen waarvan de bestemming is aangegeven, worden afgeboekt overeenkomstig de bedoeling van de betaler. Een ongerichte betaling wordt afgeboekt op de oudste openstaande factuur.

   

  Een teveelbetaling wordt aangemerkt en behandeld als een ongerichte betaling.

   

  Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op het bankafschrift; bij contante betaling geldt de werkelijke datum van betaling.

   

 • 4.2

  Kwijtschelding

  Voor privaatrechtelijke vorderingen wordt geen kwijtschelding verleend.

   

 • 4.3

  Buiten invordering stellen

  Bedragen worden alleen buiten invordering gesteld bij gebleken gebrek aan verhaals -mogelijkheden. Er wordt geen ondergrens gehanteerd.

   

 • 4.4

  Aanvragen faillissement

  Een faillissement kan slechts worden aangevraagd na voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor het verlenen van steunvorderingen bij faillissementen.

   

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Gemeenteblad van Helmond.

 • 2.

  Het navolgende besluit vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van voorgenoemde beleidsregels: “Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen Helmond 2010.”

Besloten in de vergadering van 12 juli 2016.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

dhr. E. de Vries l.b.

De secretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bekendgemaakt op:

27 juli 2016

De gemeentesecretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert