Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent toezichthouders Participatiewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent toezichthouders Participatiewet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet Helmond 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 76a Participatiewet
 3. artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 4. artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2017nieuwe rgeling

31-01-2017

Gemeenteblad 2017, 24387

1403632

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet Helmond 2016

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

overwegende dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen alsmede het bij of krachtens die wetten bepaalde;

gelet op titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 76a Participatiewet, 53 IOAW en 53 IOAZ;

besluiten:

met ingang van 01 oktober 2016 aan te wijzen als toezichthouder Participatiewet, IOAW en IOAZ:

 • medewerkers opsporing en handhaving

 • administratief medewerkers opsporing en handhaving

 • preventiemedewerkers

 • medewerkers Project Intensieve Controle (zoals vermeld in het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2015 – 2018)

  • °

   werkzaam bij het openbaar lichaam Senzer.

 

Besloten in de vergadering van 31 januari 2017.

Burgemeester en wethouders van Helmond

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de burgemeester,

mr. drs. A.P.M. ter Voert

de secretaris,