Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent oud papier, karton en textiel Nadere regels subsidie oud papier, karton en textiel helmond 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent oud papier, karton en textiel Nadere regels subsidie oud papier, karton en textiel helmond 2017
CiteertitelNadere regels subsidie oud papier, karton en textiel Helmond 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze bekendmaking betreft een rectificatie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:2
 2. Algemene subsidieverordening Helmond 2009, art. 1.5, tweede lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2018artikel 1.4, 1.5

04-04-2018

gmb-2018-88336

33621844
19-04-201827-04-2018artikel 1.4, 1.5

04-04-2018

gmb-2018-81901

33621844
02-02-201819-04-2018Wijziging: art. 1.5

09-01-2018

gmb-2018-21964

33621844
17-11-201702-02-2018eerste wijz., art. 1.5

24-10-2017

gmb-2017-201417

33508449
22-06-201717-11-2017Nieuwe regeling

14-03-2017

gmb-2017-104880

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent oud papier, karton en textiel Nadere regels subsidie oud papier, karton en textiel helmond 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

Besluit:

vast te stellen de Nadere regels subsidie oud papier, karton en textiel Helmond 2017.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 • c.

  instellingen: in Helmond gevestigde scholen, verenigingen, instellingen met sociaal of cultureel doel en organisaties die in het algemeen of plaatselijk belang zonder winstoogmerk werkzaam zijn;

 • d.

  erkende papierhandelaar: een handelaar in oud papier, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die tevens gecertificeerd is ingevolge de Oud Papier en Karton-regeling (OPK-regeling) door de Vereniging voor de Papier en Grafische Industrie (VPGI) en waarmee de gemeente Helmond een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

 • e.

  textielhandelaar: een handelaar in textiel waarmee de de gemeente Helmond een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1.

  Met deze regeling wordt beoogd het inzamelen van oud papier, karton en textiel afkomstig van Helmondse particuliere huishoudens te stimuleren door middel van het toekennen van subsidie.

 • 2.

  Deze regeling is uitsluitend van toepassing op instellingen.

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende artikelen niet van toepassing:

 • -

  artikel 2.2;

 • -

  artikel 2.3, tweede en derde lid.;

 • -

  artikel 2.6 tot en met 2.9;

 • -

  artikel 3.1 en 3.3;

 • -

  artikel 4.3.

Artikel 1.4 Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • a.

  om oud papier en karton of textiel in te zamelen dient de instelling door het college te zijn aangewezen of in het bezit te zijn van een rechtsgeldige vergunning;

 • b.

  het ingezamelde oud papier, karton of textiel dient afkomstig te zijn uit particuliere huishoudens binnen de gemeente Helmond;

 • c.

  ingezameld oud papier en karton dient door subsidieaanvrager te worden aangeboden bij een papierhandelaar waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten;

 • d.

  ingezameld textiel dient door de subsidieaanvrager te worden aangeboden bij een textielhandelaar waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 1.5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt € 0,025 per ingezamelde kilogram oud papier en karton.

 • 2.

  De subsidie bedraagt € 0,05 per ingezamelde kilogram oud papier en karton voor zover de organisatie zelf zorg draagt voor een inzamelmiddel, aftransport naar een erkende papierinzamelaar.

 • 3.

  De subsidie wordt verhoogd met € 0,015 als er meer dan 150 ton oud papier per jaar wordt ingezameld (prestatiebonus).

 • 4.

  De subsidie bedraagt € 0,25 per ingezamelde kilogram textiel als de textielcontainer door de organisatie zelf ter beschikking wordt gesteld.

 • 5.

  De subsidie bedraagt € 0,20 per ingezamelde kilogram textiel als de textielcontainer door of namens de gemeente ter beschikking wordt gesteld.

 • 6.

  De op grond van deze regeling verstrekte subsidie wordt bij de bepaling van eventuele overige van gemeentewege aan instellingen verleende subsidies buiten beschouwing gelaten.

 • 7.

  Indien de kiloprijs van oud papier, karton en textiel dusdanig daalt, dat de inzameling hiervan in gevaar dreigt te komen, kan het college de subsidiebedragen als hiervoor genoemd wijzigen.

 • 8.

  Voor het ontvangen van de in het 4e en 5e lid gestelde subsidiebedrag dient de organisatie de hoeveelheden door te geven en dit te onderbouwen met weegbonnen.

 • 9.

  Voor organisaties die minder textiel hebben dan 4000 kg. per jaar kan het college afwijken van het in het vorige lid gestelde en in onderling overleg met het bestuur van deze organisatie, om de administratieve last te verminderen, een vastgestelde hoeveelheid per jaar afspreken

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 met betrekking tot de aanvraagtermijn kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele kalenderjaar bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Bij het indienen van subsidie dient door aanvrager verplicht gebruik te worden gemaakt van een door het college beschikbaar gesteld format.

 • 3.

  Voor zover de aanvraag betrekking heeft op papier en karton dient deze vergezeld te worden van weegbonnen die door een erkende papierhandelaar zijn afgetekend.

 • 4.

  Voor zover de aanvraag betrekking heeft op textiel dient deze vergezeld te worden van weegbonnen die door een textielhandelaar zijn afgetekend.

Artikel 2.2 Weigering subsidieverlening

In aanvulling op de in de ASV Helmond 2009 genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte als bedoeld in artikel 1.2 van deze regeling;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1.4 van deze regeling;

 • c.

  niet voldaan wordt aan de overige verplichtingen in deze regeling.

Artikel 2.3 Beslistermijnen

 • 1.

  Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste drie weken verlengen.

Artikel 2.4 Subsidieverlening en -vaststelling ineens

Het college stelt aan de hand van de weegbonnen de subsidie ineens vast zonder separaat subsidieverleningsbesluit.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Besloten in de vergadering van

14 maart 2017.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

de secretaris,