Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Helmond 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De artikelen 7 tot en met 12 werken terug tot en met 6 mei 2014.

Deze regeling vervangt de Verordening onkostenvergoeding 1992.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95 lid 1 Gemeentewet
 2. artikel 95 lid 2 Gemeentewet
 3. artikel 96 lid 1 Gemeentewet
 4. artikel 96 lid 2 Gemeentewet
 5. artikel 97 Gemeentewet
 6. artikel 99 Gemeentewet
 7. artikel 147 Gemeentewet
 8. artikel 22 lid 1 Rechtspositiebesluit wethouders
 9. artikel 23 lid 1 Rechtspositiebesluit wethouders
 10. artikel 27a lid 5 Rechtspositiebesluit wethouders
 11. artikel 2 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 12. artikel 7a lid 4 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 13. artikel 13 lid 2 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201701-01-2019nieuwe regeling

27-06-2017

Gemeentewet 2017, 127424

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Helmond 2017

De raad van de gemeente Helmond

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017;

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid en 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 2, 7a, vierde lid en 13, tweede lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

gezien het advies van de raadscommissie Bestuur en Economie;

besluit:

 • I.

  Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Helmond 2017.

 • II.

  In te trekken de Verordening onkostenvergoeding, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 1992, bijlagenummer 255.

 • III.

  In te trekken de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2009, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 september 2009, bijlagenummer 93.

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2. Reis- en verblijfkosten

Artikel 3. Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen deze te betalen uit de aan hun fractie toegekende fractievergoeding.

 • 2.

  Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. Raads- of commissieleden dienen hiervoor vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 3.

  De gemeenteraad kan op grond van artikel 13 lid 2 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding.

 • 4.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 5.

  In voorkomende gevallen beslist het presidium.

Artikel 4. Computer en internetverbinding

Raads- en burgercommissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen en ondertekenen daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 5. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Paragraaf 3. Voorzieningen voor wethouders

Artikel 6. Reiskosten woon-werkverkeer

Een wethouder die ingezetene is van de gemeente Helmond, alsmede de wethouder aan wie door de gemeenteraad ontheffing is verleend van de verplichting om ingezetene te zijn van de gemeente Helmond, heeft aanspraak op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a van het Rechtspositiebesluit wethouders en de hieraan gerelateerde bepaling in de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 7. Zakelijke reis- en verblijfkosten

Een wethouder heeft recht op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen binnen en buiten het grondgebied van de gemeente gemaakt voor de uitoefening van het ambt, als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders de hieraan gerelateerde bepaling in de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 8. Computer en internetverbinding

Wethouders ontvangen voor hun werkzaamheden een tablet, computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen en ondertekenen daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 9. Communicatieapparatuur

Wethouders ontvangen voor hun werkzaamheden communicatieapparatuur in bruikleen en ondertekenen daarvoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 10. Verhuis-, reis-en pensionkosten en tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming

Artikel 11. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Paragraaf 4. De procedure van declaratie

Artikel 12. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor de wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de vergoeding voor de raadsleden op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis, tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 13. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  De betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen vindt plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreekse aan de gemeente toegezonden factuur, of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen, of

  • c.

   betaling met een gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling:

  • a.

   door de wethouder ingediend bij de gemeentesecretaris;

  • b.

   door het raads- of commissielid ingediend bij de griffier (voor wat betreft kosten die betaald dienen te worden uit de fractievergoeding wordt verwezen naar de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017)

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2017 en werkt, voor wat betreft de artikelen 7 tot en met 12 terug tot en met 6 mei 2014.

 • 2.

  De intrekking van de Verordening onkostenvergoeding werkt terug tot en met 6 mei 2014.

 • 3.

  De intrekking van de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2009 werkt terug tot en met 1 juli 2014.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 juni 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter

de griffier