Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid
CiteertitelNadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 1 januari 2021.

Deze regeling vervangt de Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1.5 lid 2 Algemene subsidieverordening Helmond 2009
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-201701-01-2021nieuwe regeling

12-09-2017

Gemeenteblad 2017, 169167

33479243

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

besluit:

 • Vast te stellen de Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2017

 • In te trekken de Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 • c.

  incidentele subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 1.1 onder h ASV Helmond 2009;

 • d.

  inwoner: de natuurlijke persoon die volgens de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven staat als woonachtig in de gemeente Helmond;

 • e.

  niet inwoner: de natuurlijke persoon die niet woonachtig is in de gemeente Helmond, maar wel op een andere manier een band heeft met de gemeente. Een band met de gemeente wordt in ieder geval aanwezig geacht bij:

  • lidmaatschap van een in Helmond gevestigde vereniging;

  • verbondenheid met een Helmondse stichting of ander organisatorisch verband;

  • het verrichten van werkzaamheden als werknemer in dienst van een in Helmond gevestigde rechtspersoon.

 • f.

  Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond: Alle lichten op groen (2016);

 • g.

  Adviesteam: het adviesteam versnellingsagenda duurzaamheid zijnde een team van personen die werkzaam zijn bij de gemeente Helmond en dat als collectief aanvragen om subsidie beoordeelt, verleent en verstrekt en het college adviseert voor zover een daartoe strekkend mandaat ontbreekt. Het adviesteam bestaat uit een ambtelijk opdrachtnemer (tevens voorzitter) en twee leden zijnde: de ambtelijk opdrachtgever (programmamanager duurzaamheid) en een juridisch adviseur;

 • h.

  programmaperiode: de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021;

 • i.

  subsidieplafond: het subsidieplafond als omschreven in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • j.

  Cofinanciering: financiering van het project anders dan de subsidie vanuit het duurzaamheidsfonds. Deze financiering kan worden verstrekt door de initiatiefnemer of derden en kan bestaan uit een financiële bijdrage, of bijdrage in natura.

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1.

  Met deze regeling wordt beoogd om initiatieven ter behartiging van het algemeen belang te stimuleren. Onder het ‘algemeen belang’ wordt verstaan dat een project niet het individu mag verrijken en dat het geen overwegend commerciële doeleinden betreft. De initiatieven moeten voortkomen uit de Versnellingsagenda duurzaamheid en moeten betrekking hebben op de beleidsdoelstelling ‘Helmond Klimaatneutraal in 2035’ of vallen binnen de duurzaamheidskapitalen People, Planet, Profit. Deze regeling stimuleert deze initiatieven door middel van een eenmalige financiële bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie met een maximum van € 50.000,- per initiatief.

 • 2.

  Voor subsidie op basis van deze regeling komen uitsluitend in aanmerking:

  • a.

   inwoners;

  • b.

   niet inwoners;

  • c.

   privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende artikelen niet van toepassing:

 • artikel 2.1, eerste tot en met het vierde lid;

 • artikel 2.2, indien de aanvrager een rechtspersoon betreft;

 • artikel 2.3, tweede en derde lid;

 • artikel 3.1, eerste tot en met derde en vijfde tot en met het zevende lid en

 • artikel 3.2, voor zover het de beslistermijnen betreft.

Artikel 1.4 Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het initiatief aan de volgende algemene eisen te voldoen:

 • a.

  het initiatief past binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling;

 • b.

  het initiatief is - ter beoordeling van het Adviesteam - realiseerbaar binnen de programmaperiode;

 • c.

  het initiatief is - ter beoordeling van het Adviesteam - voorzien van een reële begroting.

 • d.

  bij aanvragen tot en met € 1.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar;

 • e.

  bij aanvragen van meer dan € 1.000,- tot en met € 5.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar en er is sprake van tenminste 25% cofinanciering;

 • f.

  bij aanvragen van meer dan € 5.000,- tot en met € 25.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar en er is sprake van tenminste 50% cofinanciering;

 • g.

  bij aanvragen van meer dan € 25.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar en er is sprake van tenminste 75% cofinanciering;

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van deze regeling geldt een subsidieplafond ter hoogte van € 500.000,-.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het subsidieplafond als bedoeld in het vorige lid is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid is geboden om de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 1.6 Beslissingsbevoegdheid

 • 1.

  1. Het Adviesteam besluit namens het college over verlening en verstrekking van subsidies die betrekking hebben op projecten waarvan de subsidie niet meer bedraagt dan € 25.000,-.

 • 2.

  Ondertekening van besluiten zoals genoemd in lid 1 geschiedt door de programmamanager duurzaamheid en bij diens afwezigheid door één van de leden van het adviesteam.

 • 3.

  De bevoegdheid als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt uitgeoefend met inachtneming van de beperkingen en restricties zoals weergegeven in de Algemene mandaatregeling Helmond 2017.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 met betrekking tot de aanvraagtermijn kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele kalenderjaar bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Bij het aanvragen van subsidie dient door aanvrager gebruik te worden gemaakt van een van collegewege beschikbaar gesteld format.

 • 3.

  Volledige subsidieaanvragen worden naar volgorde van ontvangst behandeld.

 • 4.

  De aanvraag wordt vergezeld van een projectplan. In het projectplan staat in ieder geval beschreven:

  • a.

   de omschrijving van het project;

  • b.

   de beoogde doelstelling van het project;

  • c.

   de planning;

  • d.

   de deelnemers;

  • e.

   de (deel)resultaten die worden verwacht;

  • f.

   of en in welke mate wordt bijgedragen aan CO²-besparing en

  • g.

   de wijze van financiering met inbegrip van het onderdeel cofinanciering.

Artikel 2.2 Weigering subsidieverlening

In aanvulling op de in de ASV Helmond 2009 genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1.4;

 • c.

  de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd aantoonbaar zijn afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;

 • d.

  wanneer het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 2.3 beslistermijnen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009, wordt binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag over de aanvraag beslist, voor zover de aanvraag niet meer bedraagt dan € 25.000,-.Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.

 • 2.

  Binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag wordt over de aanvraag beslist voor zover de aanvraag betrekking heeft op een bedrag van meer dan € 25.000,-. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 2.4 Subsidieverlening en -vaststelling ineens

Voor zover de aanvraag niet meer bedraagt dan € 1.000,- kan de subsidie ineens vastgesteld worden zonder separaat subsidieverleningsbesluit.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen tien weken nadat de activiteit is afgerond een aanvraag om subsidievaststelling in bij het college.

 • 2.

  Bij het aanvragen van subsidievaststelling dient door aanvrager gebruik te worden gemaakt van een van collegewege beschikbaar gesteld format.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing voor zover in de verleningsbeschikking anders is bepaald of voor zover artikel 2.4 van toepassing is.

Artikel 3.2 Verantwoording en administratie

 • 1.

  Bij verleende subsidies tot en met € 5.000,- is de subsidieontvanger verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling een verkort activiteitenverslag te overleggen. Er geldt geen verplichting om een administratie te voeren en om financiële verantwoording af te leggen.

 • 2.

  Bij verleende subsidies van meer dan € 5.000,- tot en met € 25.000,- is de subsidieontvanger verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling een verkort activiteitenverslag en een beperkt financieel verslag te overleggen. Er geldt geen verplichting tot het voeren van een administratie.

 • 3.

  Bij verleende subsidies van meer dan € 25.000,- is de subsidieontvanger verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling een verkort activiteitenverslag en een financieel verslag te overleggen.

 • 4.

  Voor de genoemde verantwoording zoals genoemd in lid 1,2 en 3 dient door aanvrager gebruik te worden gemaakt van een van collegewege beschikbaar gesteld format.

Artikel 3.3 Beslistermijnen

De beslistermijnen als genoemd in artikel 2.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om vaststelling behoudens in de situatie dat subsidie ineens met in achtneming van artikel 2.4 wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Inwerkingtreding, evaluatie en werkingsduur regeling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking. De werking van deze regeling wordt uiterlijk 1 januari 2019 door of namens het college tussentijds geëvalueerd.

 • 2.

  Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2021.

 

Besloten in de vergadering van 12 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

burgemeester

secretaris