Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening elektronisch gemeenteblad Helmond 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronisch gemeenteblad Helmond 2014
CiteertitelVerordening elektronisch gemeenteblad Helmond 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening tot instelling van een gemeenteblad en regelende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordening te Helmond.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 139
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201401-01-2014nieuwe regeling

04-02-2014

Gemeenteblad, 2014, 10269

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronisch gemeenteblad Helmond 2014

De raad van de gemeente Helmond;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013

gelet op de bepalingen van artikel 139 van de Gemeentewet en artikel 2:14 en 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de Verordening elektronisch gemeenteblad Helmond 2014

 • 2.

  In te trekken de Verordening tot instelling van een gemeenteblad en regelende de wijze van afkondiging der plaatselijke verordening te Helmond.

Artikel 1 Elektronisch bekendmaking

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit waarin algemeen verbindende voorschriften, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsbesluiten, reglementen en gemeenschappelijke regelingen worden bekend gemaakt.

 • 2.

  Algemeen verbindende voorschriften, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsbesluiten, reglementen en gemeenschappelijke regelingen worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wet anders is voorgeschreven.

 • 3.

  Publicatie van het gemeenteblad gebeurt op https://zoek.officielebekendmakingen.nl

 • 4.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt in beginsel iedere week.

Artikel 2 Bijzondere omstandigheden

Het bevoegd bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid op andere geschikte wijze bekend worden gemaakt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2014.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 februari 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers