Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN INCLUSIEF SUWINET-INKIJK HELMOND 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN INCLUSIEF SUWINET-INKIJK HELMOND 2017
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN INCLUSIEF SUWINET-INKIJK HELMOND 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit aanwijzingsbesluit vervangt per 1 december 2017 het Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 231
 2. Gemeentewet, art. 232
 3. Gemeentewet, art. 246a
 4. Gemeentewet, art. 255 vijfde lid
 5. Wet waardering onroerende zaken, art. 30
 6. Wet waardering onroerende zaken, art. 31
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 56
 8. Invorderingswet 1990, art. 63a
 9. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Helmond, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201711-01-2019Nieuwe regeling

31-10-2017

gmb-2017-210986

33539951

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN INCLUSIEF SUWINET-INKIJK HELMOND 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

elet op het bepaalde in de artikelen 231, 232, 246a, 255 lid 5 van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Helmond;

besluit:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2017

Artikel 1 Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar

De teammanager Belastingen, als bedoeld in functieboek 1 (11 april 2016), wordt aangewezen als de gemeenteambtenaar bedoeld in:

Artikel 2 Aanwijzing (onbezoldigd) medewerkers belastingen

Als onbezoldigde heffings- en invorderingsambtenaar op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet worden aangewezen de directeur, de Stadswachten en buitengewoon opsporingsambtenaren van de Stichting Stadswacht Helmond (SSH), uitsluitend ten behoeve van de Parkeerbelasting.

Als onbezoldigde heffings- en invorderingsambtenaar op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet worden aangewezen:

 • -

  de directeur van Park-line B.V. te ’s-Gravenhage;

 • -

  de directeur van Parkmobile Benelux B.V. te Diemen;

 • -

  de directeur van SMSparking B.V. te Best;

 • -

  de algemeen directeur van Yellowbrick B.V. te Amsterdam,

uitsluitend ten behoeve van heffingsactiviteiten en inning in eerste aanleg voor parkeerbelastingen.

Als onbezoldigde invorderingsambtenaar op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet worden aangewezen de medewerkers werkzaam voor Flanderijn Invordering BV, opgenomen in de als bijlage bij dit besluit opgenomen lijst onder A, dit uitsluitend ten behoeve van de invordering van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 3 Aanwijzing Belastingdeurwaarder/betekenaar

Als onbezoldigde gemeenteambtenaren die de bevoegdheid hebben om op te treden als belastingdeurwaarder /betekenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet worden aangewezen medewerkers werkzaam voor Flanderijn Invordering BV, opgenomen in de als bijlage bij dit besluit opgenomen lijst onder B.

Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet worden aangewezen de volgende medewerkers van de afdeling Financiën, team Belastingen:

 • -

  Medewerker heffingen en invordering, als bedoeld in functieboek 2 (3 mei 2016), belast met de invordering van Publiekrechtelijke vorderingen.

Artikel 4 Aanwijzing Belastingdeurwaarder/raadpleger in het kader van Suwinet-inkijk

Als de (bezoldigde) gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet en daarmee als de gemeentelijke belastingdeurwaarders in het kader van de autorisaties volgens Suwinet-Inkijk worden aangewezen de volgende medewerkers van de afdeling Financiën, team Belastingen:

 • -

  Medewerker heffingen en invordering, als bedoeld in functieboek 2 (3 mei 2016), belast met de invordering van Publiekrechtelijke vorderingen.

Als de gemeenteambtenaren van belastingen belast met het invoeren van BSN’s in het filter van de Suwinet-Inkijk:

 • -

  Functioneel beheerder, als bedoeld in functieboek 2 (3 mei 2016) van de afdeling Financiën, team Belastingen.

Als de gemeenteambtenaar zijnde de zogenaamde security officer belast met de beveiligingen en bescherming van de privacy van de gegevens voor de afdeling Financiën, team Belastingen:

 • -

  Specialist Belastingen, als bedoeld in functieboek 2 (3 mei 2016).

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het “Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2016”, vastgesteld bij collegebesluit van 19 juli 2016, laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2016 wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit “Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2017”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking van dit besluit in het gemeenteblad, waarin het wordt geplaatst.

 

Besloten in de vergadering van 31 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlage: Lijst aan te wijzen invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders 31 oktober 2017.

 • A.

  Als onbezoldigde invorderingsambtenaar op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet worden aangewezen de volgende medewerkers, werkzaam voor Flanderijn Invordering BV:

  Mevr. A.M.E.M. Beurskens-Roumen

  Mevr. P.M.G.S. van Helden-Luijten

  Dhr. H.L.J.W.A. Leppink

  Dhr. A.M.M. Wagenmakers

  Mevr. S.J.M. Vissers

  Dhr. M.W.A. Vogels

  Dhr. G. Postma

  Dhr. W.H.J. Verwijst

  Mevr. L.E.M. Peters

 • B.

  Als onbezoldigde gemeenteambtenaren die de bevoegdheid hebben om op te treden als belastingdeurwaarder /betekenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet worden aangewezen de volgende medewerkers, werkzaam voor Flanderijn Invordering BV:

naam

Rob (Robert Peter) Brouwer

Willem (Wilhelmus Johannes Theodorus) van Gellecum

Peter (Hendrik Antonius Jozeph) Janssen

Sander (Alexander Eduard) Kanning

Leon (Hubertus Leonardus Joannes Wilhelmus Arnoldus) Leppink

Gooitzen Postma

Erwin (Erwin Pieter) van der Starre

Sjaak (Jacob Gerrit) Verwoert

Dennis (Dennis) Vlasblom

Joost (Johan David) Vledder

Toon (Antonius Martinus Maria) Wagenmakers

Janet (Jantje Wietske) Beenen-de Jong

Marco (Marco Gerard) Hulshegge

Mieke Blom

Michel (Hendrik Michel) Ferwerda

Danny Burgerhoudt

Dennis (Dennis Silverster) de Jonge

Janet Bronsvoort-Kracht

Jacober Everhard Hardeman

Olaf (Olaf Roderick) Straver

Ilona (Ilona Francisca Theresia) van Dam

Gerrine De Vries

Sjors (Johan George) Willemstein

Linda Belonje

Marnix (Marnix Maarten) Schaddelee

Adrie (Adrianus) van Schaik

Wendy Muilwijk

Alex (Alexander) Benningshof

Arco (Adriaan Cornelis) Bargeman

Peter (Pieter Frank) van Eijk

Mara v.d. Wijngaart

Marieke( Maria Johanna) Boon

Richard (Richard Gerard) Mulder

Elseline( Elizabeth Josephine Marguerite) de Vries

(Angelique) Angelique Renee van Laere

Arjan Groenstege

Monique (Monique Angelique) Raaijmakers-Zwep

Ellen (Ellen Astrid) Sprong

Judith Rijkaart-van Cappellen

Michel Verlaek

Patricia (Patricia Maureen) Clausing

Ilona (Ilona Geertruida Maria) Maatman

Richard Meijer