Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening elektronische berichten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische berichten
CiteertitelVerordening elektronische berichten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 74

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2004nieuwe regeling

02-03-2004

Gemeenteblad, 2004, 20

Raadsbesluit, 2004, 34
16-04-200418-01-2013nieuwe regeling

02-03-2004

Gemeenteblad, 2004, 20

Raadsbesluit, 2004, 34

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ELEKTRONISCHE BERICHTEN

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2004.

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de Verordening elektronische berichten.

Artikel 1

Berichten aan het gemeentebestuur kunnen ingediend worden langs elektronische weg voorzover het betrokken bestuursorgaan bepaald heeft, dat die weg openstaat voor de betreffende categorie van aanvragen.

Artikel 2
 • 1.

  Berichten langs elektronische weg ingediend, worden voor zoveel mogelijk gelijk behandeld als berichten ingediend op papier.

 • 2.

  De beantwoording ervan zal doorgaans ook langs elektronische weg plaats vinden, tenzij het bestuursorgaan aanleiding ziet om anders te handelen.

Artikel 3

De burgemeester bepaalt op grond van artikel 74 van de Gemeentewet door middel van welk adres elektronische berichten ingediend moeten worden en door middel van welk adres beantwoording hiervan plaats zal vinden.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent het met de gemeente te voeren elektronische berichtenverkeer.

Artikel 5
 • 1.

  Bij indiening van berichten als bedoeld in artikel 1 wordt terstond langs elektronische weg een bevestiging van de ontvangst van het bericht aan de afzender gestuurd.

 • 2.

  Na ontvangst daarvan mag de afzender er eerst vanuit gegaan, dat een bericht is ingediend.

 • 3.

  Indien het bericht, ondanks aanwijzing krachtens artikel 1 zich naar het oordeel van het bestuursorgaan niet leent voor elektronische indiening wordt aan verzoeker daarvan mededeling gedaan. De redenen wordt vermeld. Zonodig wordt aangegeven wat van betrokkene verlangd wordt om het bericht in te dienen op papier.

Artikel 6

Het betrokken bestuursorgaan kan bij indiening van berichten als bedoeld in artikel 1 nadere gegevens verlangen of aanwijzingen geven omtrent de methodiek van elektronisch verkeer.

Artikel 7

Indien een handtekening is vereist kan er een elektronische handtekening worden verlangd of nadien een geschreven handtekening, tenzij het ontbreken daarvan in het elektronisch verkeer geen problemen oplevert.

Artikel 8
 • 1.

  Ten aanzien van deze verordening kan een raadgevend correctief referendum worden gehouden. Gelet hierop treedt deze verordening in werking 6 weken na bekendmaking, tenzij een inleidend verzoek tot het houden van een referendum over deze verordening onherroepelijk is toegelaten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor bepaalde onderdelen een later tijdstip vaststellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 maart 2004, bijlage 34.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. A.A.M. Jacobs

De griffier,

mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

5 maart 2004

De gemeentesecretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon.