Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Beleidsregel handhavingsprotocol seksinrichtingen Helmond 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel handhavingsprotocol seksinrichtingen Helmond 2008
CiteertitelBeleidsregel handhavingsprotocol seksinrichtingen Helmond 2008
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare zedelijkheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel handhavingsprotocol seksinrichtingen 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, hoofdstuk 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

30-10-2007

Gemeenteblad, 2007, 82

Burgemeester, 2007, 0756187

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel handhavingsprotocol seksinrichtingen Helmond 2008

De burgemeester van Helmond;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk 3 (Seksinrichtingen, escortbedrijven, sekswinkels, straatprostitutie e.d.) van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

b e s l u i t:

 • I.

  Vast te stellen de Beleidsregel Handhavingsprotocol Seksinrichtingen Helmond 2008

 • II.

  In te trekken de Beleidsregel handhavingsprotocol seksinrichtingen, zoals vastgesteld op 22 februari 2005 (Gemeenteblad, 2005, 13)

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2008.

1 Inleiding

Op 1 oktober 2000 is door wijziging van het Wetboek van Strafrecht het algemeen bordeelverbod opgeheven. Vanaf die tijd is de bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie toegestaan, mits het gaat om prostituees die meerderjarig zijn, die over een voor het verrichten van arbeid geldige verblijfstitel beschikken en die vrijwillig in de prostitutie werken.

Het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie wordt nagestreefd onder andere door het invoeren van een gemeentelijk vergunningenbeleid. Voorts worden o.a. nagestreefd

het verbeteren van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie en het terugdringen van de omvang van prostitutie door illegalen (personen zonder geldige verblijfstitel).

Op 1 januari 2008 is hoofdstuk 3 (Seksinrichtingen, escortbedrijven, sekswinkels, straatprostitutie e.d.) van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond in werking getreden. Daarin wordt ondermeer de vergunningplicht voor exploitanten van seksinrichtingen geregeld. Het is gewenst dat er een adequate coördinatie en afstemming van de handhaving plaatsvindt. M.b.t. de seksinrichtingen kent de gemeente Helmond een maximum- stelsel. Er kan voor maximaal 2 prostitutiebedrijven (bordelen), waaronder begrepen een erotische-massagesalon en/of- sauna, vergunning verleend worden. Eerder is vergunning verleend voor een bordeel aan de Bakelsedijk 264 (Club Boszicht). Een tweede vergunning is niet verstrekt op dit moment. Dit protocol geldt uiteraard ook voor een mogelijk in de toekomst te verlenen vergunning. Dit protocol geldt niet voor escortbedrijven als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008. Daarvoor wordt een apart protocol opgesteld.

2 Handhavingstappenplan

Voor een effectieve en efficiënte handhaving is samenwerking tussen de diverse met handhaving belaste instanties noodzakelijk.

Hiertoe is het wenselijk om afspraken te maken met betrekking tot de handhaving van het seksinrichtingenbeleid, tussen de met de uitvoering van de diverse regelingen belaste instanties omtrent het uitvoeren van toezicht, informatie-uitwisseling en sanctionerend optreden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een stappenplan. De belangrijkste deelnemers hierin zijn de gemeente en de politie (specifiek het Prostitutie Controle Team). Het gaat er om dat duidelijk wordt aangegeven welke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen kunnen worden verwacht van de burgemeester c.q. politie en justitie bij de handhaving van de regelgeving en de vergunningen.

Hieronder zijn ten aanzien van mogelijke overtredingen de te volgen stappen voor handhaving weergegeven, waarbij de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures voor zover mogelijk gelijktijdig en gekoppeld worden doorlopen.

 

Stappenplan

a. Exploitatie van een seksinrichting zonder vergunning

1. Exploitatie past niet binnen het beleid of paste wel maar vergunning is ingetrokken

2. Exploitatie past binnen het beleid

 

Overtreding

Politie/toezicht

houder

Gemeente

Politie/Openbaar

Ministerie

Anderen

informeren

a.1. Exploitatie past niet

binnen het

prostitutiebeleid of paste wel maar vergunning is ingetrokken

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken (verder B.J.Z.) en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering:

Schriftelijke waar- schuwing door het bevoegd bestuurs-

orgaan met termijn waarbinnen exploitatie dient te worden beëindigd

Tweede constatering:

Bestuursrechtelijke dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

Derde en volgende constateringen:

Invordering dwangsom

Bij eerste constatering vervolging o.g.v. art. 6.1 APV Helmond 2008

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel inschakeling van bijv. de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

a.2. Exploitatie past binnen het prostitutiebeleid

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering:

Schriftelijke waarschuwing door het bevoegd be-stuursorgaan met termijn waarbinnen vergunning moet worden aangevraagd.

Tweede constatering:

Bestuursrechtelijke dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

Derde en volgende constateringen:

Invordering dwangsom

 

Bij eerste constatering vervolging op grond van art. 6.1 APV Helmond 2008

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel inschakeling van bijv. de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

 

b. Exploitatie in strijd met de vergunning

1. Handelen in strijd met de gedragseisen

2. Overschrijding sluitingsuur

3. Ontbreken van toezicht door exploitant

4. Schijnbeheer

5. Wijziging van de inrichting zonder toestemming/vergunning

6. Gebruik van de inrichting in strijd met de vergunning

7. Openbare orde, overlast en woon- en leefklimaat

8. Illegale of minderjarige prostituees

9. Strafbare feiten exploitant of beheerder

 

Overtreding

Politie/toezichthouder

Gemeente

Politie/Openbaar Ministerie

Anderen informeren

b.1. Handelen in strijd met de gedragseisen o.a. slecht levensgedrag (art.3.2.2, lid 1, sub a. of b APV Helmond 2008)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering:

Intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

Bij eerste constatering (b.v. in geval van strijd met art. 250a Sr (mensenhandel)) vervolging

-

b.2. Overschrijding sluitingsuur (art.3.2.3 APV Helmond 2008.)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering:

Schriftelijke waarschuwing door het bevoegd bestuursorgaan

Tweede constatering: 1. Tijdelijke sluiting (art.3.2.4, lid 1, sub b. APV Helmond 2008) of

2. bestuursrechtelijke dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

Derde en volgende constateringen:

1. Intrekking vergunning (art 1.6 APV Helmond 2008)

2. Invordering dwangsom en indien het maximumbedrag is verbeurd intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

Bij tweede constatering vervolging o.g.v. de APV Helmond 2008

Afhankelijk van de feitelijke situatie (bijv. te lange arbeidstijden) eventueel inschakeling van de Arbeidsinspectie (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

b.3. Ontbreken van toezicht

door de exploitant (art. 3.2.5, lid 1 juncto art. 3.2.1 APV Helmond 2008)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering:

Schriftelijke waarschuwing door het bevoegd bestuursorgaan

Tweede constatering: 1. Tijdelijke sluiting (art.3.2.4, lid 1, sub b. APV Helmond 2008) of

2. bestuursrechtelijke dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

 

Derde en volgende constateringen:

1. Intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

2. Invordering dwangsom en indien het maximumbedrag is verbeurd intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

Bij tweede constatering vervolging o.g.v. de APV Helmond 2008

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel Inschakeling van bijv. de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

b.4. Schijnbeheer

(art.3.2.5 APV Helmond 2008)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering:

Schriftelijke waarschuwing door het bevoegd bestuursorgaan

Tweede constatering: 1. Tijdelijke sluiting (art.3.2.4, lid 1, sub b. APV Helmond 2008) of

2. bestuursrechtelijke dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

Derde en volgende constateringen:

1. Intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

2. Invordering dwangsom en indien het maximumbedrag is verbeurd intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

Bij tweede constatering vervolging o.g.v. de APV Helmond 2008

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel Inschakeling van bijv. de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

b.5. Wijziging van de inrichting zonder toestemming/ vergunning (art. 3.2.1 APV Helmond 2008)

Is exploitatie zonder vergunning, zie onder a.2

Zie onder a.2

Zie onder a.2

Zie onder a.2

b.6. Gebruik van de inrichting in strijd met de vergunning of vergunnings-

voorschriften (artikel 1.4 APV Helmond 2008)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering:

Schriftelijkewaarschuwing door het bevoegd bestuursorgaan

Tweede constatering: 1. Tijdelijke sluiting (art.3.2.4, lid 1, sub b APV Helmond 2008) of

2. bestuursrechtelijke dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

Derde en volgende constateringen:

1. Intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

2. Invordering dwangsom en indien het maximumbedrag is verbeurd intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

 

Bij tweede constatering vervolging o.g.v. de APV Helmond 2008

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel inschakeling van de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

b.7. In strijd met belangen genoemd in art. 3.3.2, lid 2 APV Helmond 2008 (o.a. openbare orde; overlast; aantasting woon- en leefklimaat)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z.

Eerste constatering:

Schriftelijke waarschuwing door het bevoegd bestuursorgaan

Tweede constatering: 1. Tijdelijke sluiting (art.3.2.4, lid 1, sub b. APV Helmond 2008) of

2. bestuursrechtelijke dwangsom per dag dat de overtreding voortduurt

 

Derde en volgende constateringen:

1. Intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

2. Invordering dwangsom en indien het maximumbedrag is verbeurd intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

 

Geen strafbaarstelling

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel inschakeling van de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

b.8 Aanwezigheid illegale of minderjarige prostituee(s) of prostituee(s) die in strijd met art. 250a Wetboek van Strafrecht (mensenhandel) werkzaam zijn (art. 1.4, lid 6 en 3.3.2, lid 1, sub c APV Helmond 2008 en vergunning)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering

Intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008)

Bij eerste constatering vervolging o.g.v. APV Helmond 2008 en W.v.Sr.

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel inschakeling van de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

b.9 Exploitant of beheerder pleegt strafbare feiten in de inrichting dan wel staat toe of gedoogt dat in de inrichting strafbare feiten worden gepleegd (art. 3.3.2 lid 1, sub b APV Helmond 2008)

Signaleren/rapporteren aan burgemeester t.a.v. B.J.Z. en proces verbaal opmaken t.b.v. Openbaar Ministerie

Eerste constatering

Schriftelijke waarschuwing door het bevoegd bestuursorgaan

Tweede constatering

Tijdelijke sluiting (art.3.2.4, lid 1 sub b APV Helmond 2008)

Derde constatering

Intrekking vergunning (art. 1.6 APV Helmond 2008).

Bij eerste constatering vervolging o.g.v. APV Helmond 2008

Afhankelijk van de feitelijke situatie eventueel inschakeling van de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst (ontvangen in ieder geval afschriften van gemeentelijke correspondentie)

 

Bij een aantal overtredingen zijn meerdere maatregelen mogelijk. Welke maatregel zal worden ingezet is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en zal voor het specifieke geval moeten worden beoordeeld door het bestuursorgaan. Hetzelfde geldt voor de zwaarte van de maatregel (hoogte dwangsom en lengte sluiting).

 

Afhankelijk van het dossier kan de fase van schriftelijke waarschuwing overgeslagen worden, b.v. in geval van ernstige strafbare feiten (zoals mensenhandel, wapenhandel, harddrugs).

Een waarschuwing van het bevoegd bestuursorgaan blijft ook achterwege in geval van spoedeisendheid.

Vanwege het belang van de bestrijding van mensenhandel c.q. onvrijwillige prostitutie, wordt tegen de aanwezigheid van illegale en minderjarige prostituees streng opgetreden. Er is noch een waarschuwing noch een tijdelijke sluiting, maar er volgt onmiddellijke intrekking van de vergunning.

Daar waar intrekking van de vergunning plaats vindt, zal de exploitatie beëindigd moeten worden. Gelijktijdig met de intrekking zal a.1 van het Stappenplan in gang gezet worden.

 

c. Opsporing en vervolging van strafbare feiten

Bij de exploitatie van seksinrichtingen kan sprake zijn van strafbare feiten. Naast artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht, welk artikel toeziet op de bestrijding van mensenhandel, is er diverse andere regelgeving van toepassing. Indien zich overtredingen of misdrijven voordoen op grond van b.v. het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de economische delicten, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid Vreemdelingen ligt de verantwoordelijkheid voor de vervolging en de opsporing door de politie bij het Openbaar Ministerie. Van belang is dat het Openbaar Ministerie de gemeente tijdig inlicht over zaken die zich hebben voorgedaan zodat indien mogelijk ook bestuurlijke maatregelen kunnen worden getroffen.

3 Overleg en afstemming

De gemeente dient goede afspraken te maken met de daartoe bevoegde instanties met betrekking tot de gewenste handhaving.

Dit betekent dat het stappenplan is afgestemd in het driehoeksoverleg (overleg tussen burgemeester, de officier van justitie en de politiechefs). Elk van de partijen committeert zich aan de uitvoering van de afspraken en draagt er zorg voor dat binnen de eigen organisatie zorg wordt gedragen voor effectuering van de afspraken.

T.a.v. het houden van controles zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen diverse actoren (zie bijlage).

 

In deze beleidsregel is vastgelegd hoe ten aanzien van seksinrichtingen de handhaving van Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 is geregeld.

Het Driehoeksoverleg heeft ingestemd met deze beleidsregel.

 

Besloten door de burgemeester van Helmond op 30 oktober 2007

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

Bekend gemaakt op:

03 december 2007

De gemeentesecretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon

Afspraken controle seksinrichting Bakelsedijk 264  

Een 3-tal controletrajecten is afgesproken:

 

1. Controles Prostitutie Controle Team (P.C.T.).

Het P.C.T. (waarvoor de Politie afdeling Helmond-Oost capaciteit heeft vrijgemaakt) gaat vooralsnog 1 keer per maand een controle uitvoeren tijdens de openingsuren van de seksinrichting. Met name wordt gecontroleerd op mensenhandel, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Aan de hand van de omstandigheden c.q. de feiten die zich voordoen kan het aantal controles vermeerderd of verminderd worden. Minimum is 6 keer per jaar.

 

2. Jaarlijkse integrale controle.

Op initiatief van de gemeente (afdeling B.J.Z.) zal er jaarlijks een integrale controle worden verricht. Voor 1 september van enig jaar verzoekt B.J.Z. de betrokken afdelingen en diensten om voor het daarop volgend jaar voor deze controle capaciteit vrij te maken (b.v. in het kader van het jaarplan).

Aan de controle doen mee de afdeling Bouwen en Wonen, de afdeling Preventie van de Brandweer, de G.G.D., de M.D.R.E., de Stadswinkel (met de Stadswinkel is afgesproken dat ook zij deelneemt aan deze controle i.v.m. de mogelijke bewoning van het pand) en de afdeling B.J.Z. Deze controle betreft de naleving van regelgeving en vergunningen m.b.t. de Woningwet/ bouwverordening, bestemmingsplan, Wet milieubeheer, Drank- en Horecawet, Overlastverordening horeca- en aanverwante bedrijven 2006, hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 en de Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie.

 

3. Overige controles.

Aan de hand van klachten of signalen zullen afdelingen/diensten c.q. instanties individueel controles uitvoeren. De Brandweer zal op basis van het Preventie Activiteitenplan (Brandweerbeleidsplan 2002-2005) een jaarlijkse controle uitvoeren. De Brandweer zal daarbij aan de hand van een checklist ook de regelgeving voor seksinrichtingen en de horecaregelgeving meenemen.

De G.G.D. zal een aantal keren per jaar preventiebezoeken (voorlichting S.O.A.) afleggen.

 

4. Stroomlijning informatie t.b.v. bestuur.

De burgemeester dient op de hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen en dus ook van de resultaten van de gehouden controles. Om de informatie te stroomlijnen zal B.J.Z. een coördinerende rol vervullen. Daartoe zal alle informatie, de resultaten van de controles vervat in verslagen of processen-verbaal en de eventuele vervolgacties, aan B.J.Z. worden doorgespeeld, met behoud uiteraard van ieders verantwoordelijkheid voor het eigen taakveld (m.a.w. voor aanschrijvingen op b.v. milieugebied blijft de M.D.R.E. volgens de reguliere afspraken verantwoordelijk). Het P.C.T. zal, i.v.m. het grote aantal controlebezoeken, halfjaarlijks aan de burgemeester rapporteren en indien daartoe aanleiding bestaat onmiddellijk na een controle.

B.J.Z. draagt er steeds zorg voor dat de andere betrokken afdelingen/diensten aan de hand van de aangereikte informatie geïnformeerd worden.