Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent duurzaamheid Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent duurzaamheid Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2018
CiteertitelNadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Helmond/60358/60358_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201901-01-2021artikel 1.2, 1.4

15-01-2019

gmb-2019-30184

33920339
15-03-201809-02-2019nieuwe regeling

27-02-2018

gmb-2018-52253

33665498

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent duurzaamheid Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Collegevoorstel 33665498

 

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 

 

b e s l u i t :

 

 • -

  Vast te stellen de Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2018;

 • -

  In te trekken de Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2017.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 • c.

  incidentele subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 1.1 onder h ASV Helmond 2009;

 • d.

  inwoner: de natuurlijke persoon die volgens de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven staat als woonachtig in de gemeente Helmond;

 • e.

  niet inwoner: de natuurlijke persoon die niet woonachtig is in de gemeente Helmond, maar wel op een andere manier een band heeft met de gemeente. Een band met de gemeente wordt in ieder geval aanwezig geacht bij:

  • -

   lidmaatschap van een in Helmond gevestigde vereniging;

  • -

   verbondenheid met een Helmondse stichting of ander organisatorisch verband;

  • -

   het verrichten van werkzaamheden als werknemer in dienst van een in Helmond gevestigde rechtspersoon.

 • f.

  Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond: Alle lichten op groen (2016);

 • g.

  Adviesteam: het adviesteam versnellingsagenda duurzaamheid zijnde een team van personen die werkzaam zijn bij de gemeente Helmond en dat als collectief aanvragen om subsidie beoordeelt, verleent en verstrekt en het college adviseert voor zover een daartoe strekkend mandaat ontbreekt. Het adviesteam bestaat uit een ambtelijk opdrachtnemer (tevens voorzitter) en twee leden zijnde: de ambtelijk opdrachtgever (programmamanager duurzame en gezonde stad) en een juridisch adviseur;

 • h.

  programmaperiode: de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021;

 • i.

  Cofinanciering: financiering van het project anders dan de subsidie vanuit het duurzaamheidsfonds. Deze financiering kan worden verstrekt door de initiatiefnemer of derden en kan bestaan uit een financiële bijdrage, of bijdrage in natura.

 • j.

  Sportaccommodatie: locatie gericht op binnen- of buitensport welke actief gebruikt wordt door beheerstichting en/of sportvereniging.

 • k.

  Beheerstichting: een stichting, statutair gevestigd in Helmond, die hoofdzakelijk is belast met het beheer van de bij één of meer sportverenigingen in gebruik zijnde sportaccommodatie, gelegen op Helmonds grondgebied.

 • l.

  Sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het in clubverband beoefenen van een sport, statutair gevestigd is in Helmond, op Helmonds grondgebied ligt, geen onderneming drijft als bedoeld in artikel 2 eerste lid onder de van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en aangesloten is bij een sportbond die lid is van de vereniging NOC*NSF.

 • m.

  EPA: Energie Prestatie Advies

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1.

  Het doel van deze subsidieregeling is om initiatieven en/of fysieke maatregelen te stimuleren die bijdragen aan:

  • a.

   De behartiging van het algemeen belang. Onder het ‘algemeen belang’ wordt in dit verband verstaan dat een project in ieder geval niet het individu of de aanvrager mag verrijken en dat het geen overwegend commerciële doeleinden betreft. De initiatieven moeten betrekking hebben op de beleidsdoelstelling ‘Helmond Klimaatneutraal in 2035’ of vallen binnen de duurzaamheidskapitalen People, Planet , Profit. Deze regeling stimuleert deze initiatieven door middel van een eenmalige financiële bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie met een maximum van € 50.000,- per initiatief. Initiatieven die betrekking hebben op de verduurzaming van gebouwen om energiebesparing en toepassingen van duurzame energie ten gunste van het individu of de aanvrager te realiseren, worden in dit verband niet gezien als een initiatief dat het algemeen belang behartigd. Deze initiatieven kunnen niettemin vallen onder de reikwijdte van deze regeling (zie onder b van dit artikel). Initiatieven die betrekking hebben op het aanplanten van bomen, struiken of planten, of het anderszins vergroenen van locaties en aan voornoemde vereisten voldoen, worden afgehandeld op grond van sub c van dit artikel.

  • b.

   Energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties, als bedoeld in artikel 1.1 onder j, behartigen weliswaar niet het algemeen belang, echter de verbinding met onze duurzaamheidsdoelstellingen maakt dat wij deze initiatieven ondersteunen door middel van een eenmalige financiële bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie met een maximum van € 10.000,- per sportaccommodatie.

  • c.

   Initiatieven die betrekking hebben op het aanplanten van bomen, struiken of planten, of het anderszins vergroenen van locaties die bijdragen aan de behartiging van het algemeen belang en die betrekking hebben op de beleidsdoelstelling ‘Helmond Klimaatneutraal in 2035’ of vallen binnen de duurzaamheidskapitalen People, Planet, Profitbetrekking als bedoeld in sub a van dit artikel, komen in aanmerking voor een eenmalige financiële bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie met een maximum van € 10.000,- per locatie.

 • 2.

  Voor subsidie op basis van deze regeling komen uitsluitend in aanmerking:

  • a.

   inwoners;

  • b.

   niet inwoners;

  • c.

   privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende artikelen niet van toepassing:

 • -

  artikel 2.1, eerste tot en met het vierde lid;

 • -

  artikel 2.2, indien de aanvrager een rechtspersoon betreft;

 • -

  artikel 2.3, tweede en derde lid;

 • -

  artikel 3.1, eerste tot en met derde en vijfde tot en met het zevende lid en

 • -

  artikel 3.2, voor zover het de beslistermijnen betreft.

Artikel 1.4 Algemene en bijzondere subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het initiatief aan de volgende algemene eisen te voldoen:

  • a.

   het initiatief past binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling;

  • b.

   het initiatief is - ter beoordeling van het Adviesteam - realiseerbaar binnen de programmaperiode;

  • c.

   het initiatief is - ter beoordeling van het Adviesteam - voorzien van een reële begroting.

  • d.

   indien de aanvrager niet de eigenaar is van de eigendommen waarop het initiatief betrekking heeft, is de aanvraag voorzien van een stuk waaruit toestemming voor de uitvoering van het initiatief van de eigenaar blijkt.

 • 2.

  Subsidies die worden verstrekt op basis van het bepaalde in artikel 1.2, eerste lid onder a van deze nadere regels, dienen aan de volgende bijzondere subsidievoorwaarden te voldoen.

  • a.

   bij aanvragen tot en met € 1.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar;

  • b.

   bij aanvragen van meer dan € 1.000,- tot en met € 5.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar en er is sprake van tenminste 25% cofinanciering;

  • c.

   bij aanvragen van meer dan € 5.000,- tot en met € 25.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar en er is sprake van tenminste 50% cofinanciering;

  • d.

   bij aanvragen van meer dan € 25.000,-: het initiatief is aantoonbaar financieel haalbaar en er is sprake van tenminste 75% cofinanciering.

 • 3.

  Subsidies die worden verstrekt op basis van het bepaalde in artikel 1.2, eerste lid onder b van deze nadere regels, dienen aan de volgende bijzondere subsidievoorwaarden te voldoen.

  • a.

   Alvorens subsidie wordt aangevraagd voor de financiering van energiebesparingsmaatregelen, dient een EPA bij de desbetreffende sportaccommodatie te zijn uitgevoerd;

  • b.

   Enkel voor de maatregelen die staan opgenomen in de “maatregellijst Energieadvies Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” zoals opgesteld door de RVO en die vanuit de EPA worden geadviseerd, is subsidiering mogelijk. Eventuele arbeidskosten en/of montagekosten zijn ook subsidiabel. De aanvraag dient gebaseerd te zijn op een uitgebrachte offerte.

  • c.

   Het initiatief is in alle gevallen aantoonbaar financieel haalbaar en de bijdrage bedraagt maximaal 30% van de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 10.000,- .

 • 4.

  Subsidies die worden verstrekt op basis van het bepaalde in artikel 1.2, eerste lid onder c van deze nadere regels, dienen aantoonbaar financieel haalbaar te zijn waarbij de subsidie maximaal 50% bedraagt van de daadwerkelijk gemaakte kosten, waarbij subsidiëring tot een maximum van € 10.000,- mogelijk is.

Artikel 1.5 Beslissingsbevoegdheid

 • 1.

  Het Adviesteam besluit namens het college over verlening en verstrekking van subsidies die betrekking hebben op projecten waarvan de subsidie niet meer bedraagt dan € 25.000,--.

 • 2.

  Ondertekening van besluiten zoals genoemd in lid 1 geschiedt door de programmamanager duurzame en gezonde stad en bij diens afwezigheid door één van de leden van het adviesteam.

 • 3.

  De bevoegdheid als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt uitgeoefend met inachtneming van de beperkingen en restricties zoals weergegeven in de Algemene mandaatregeling Helmond.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 met betrekking tot de aanvraagtermijn kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele kalenderjaar bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Bij het aanvragen van subsidie dient door aanvrager gebruik te worden gemaakt van een van collegewege beschikbaar gesteld format.

 • 3.

  De aanvraag wordt vergezeld van een projectplan. In het projectplan staat in ieder geval beschreven:

  • a.

   de omschrijving van het project;

  • b.

   de beoogde doelstelling van het project;

  • c.

   de planning;

  • d.

   de deelnemers;

  • e.

   de (deel)resultaten die worden verwacht;

  • f.

   of en in welke mate wordt bijgedragen aan CO²-besparing en

  • g.

   de wijze van financiering met inbegrip van het onderdeel cofinanciering.

 • 4.

  Aanvragen in verband met het verduurzamen van een sportaccommodatie worden ingediend door de desbetreffende sportvereniging tenzij er sprake is van een beheerstichting. Indien er sprake is van een beheerstichting dient deze stichting namens alle daarbij aangesloten sportverenigingen de aanvraag in.

Artikel 2.2 Weigering subsidieverlening

In aanvulling op de in de ASV Helmond 2009 genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1.4;

 • c.

  de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd aantoonbaar zijn afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;

Artikel 2.3 beslistermijnen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009, wordt binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag over de aanvraag beslist, voor zover de aanvraag niet meer bedraagt dan € 25.000,-.Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.

 • 2.

  Binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag wordt over de aanvraag beslist voor zover de aanvraag betrekking heeft op een bedrag van meer dan € 25.000, -. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 2.4 Subsidieverlening en -vaststelling ineens

 • 1.

  Voor zover de aanvraag gedaan in het kader van artikel 1.2, eerste lid onder a niet meer bedraagt dan € 1.000,- kan de subsidie ineens vastgesteld worden zonder separaat subsidieverleningsbesluit.

 • 2.

  Voor aanvragen die worden gedaan in het kader van artikel 1.2, eerste lid onder b geldt dit artikel niet.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen tien weken nadat de activiteit is afgerond een aanvraag om subsidievaststelling in bij het college.

 • 2.

  Bij het aanvragen van subsidievaststelling dient door aanvrager gebruik te worden gemaakt van een van collegewege beschikbaar gesteld format.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing voor zover in de verleningsbeschikking anders is bepaald of voor zover artikel 2.4 van toepassing is.

Artikel 3.2 Verantwoording en administratie

 • 1.

  Voor subsidies die worden verleend op grond van artikel 1.2, eerste lid onder a, gelden ten aanzien van de verantwoording en het voeren van de administratie de volgende vereisten:

  • a.

   Bij verleende subsidies tot en met € 5.000,- is de subsidieontvanger verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling een verkort activiteitenverslag te overleggen. Er geldt geen verplichting om een administratie te voeren en om financiële verantwoording af te leggen.

  • b.

   Bij verleende subsidies van meer dan € 5.000,- tot en met € 25.000,- is de subsidieontvanger verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling een verkort activiteitenverslag en een beperkt financieel verslag te overleggen. Er geldt geen verplichting tot het voeren van een administratie.

  • c.

   Bij verleende subsidies van meer dan € 25.000,- is de subsidieontvanger verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling een verkort activiteitenverslag en een financieel verslag te overleggen.

  • d.

   Voor de genoemde verantwoording zoals genoemd onder a, b en c dient door aanvrager gebruik te worden gemaakt van een van collegewege beschikbaar gesteld format.

 • 2.

  Voor subsidies die worden verleend op grond van artikel 1.2, eerste lid onder b, gelden ten aanzien van de verantwoording en het voeren van de administratie de volgende vereisten:

  • a.

   Bij verleende subsidies tot en met € 10.000,- is de subsidieontvanger verplicht om bij de aanvraag tot vaststelling een verkort activiteitenverslag en een beperkt financieel verslag te overleggen. Voorts geldt de verplichting om financiële verantwoording af te leggen in de vorm van het overleggen van facturen waaruit de daadwerkelijk gemaakte kosten blijken.

  • b.

   Voor de verantwoording zoals genoemd onder a dient door de aanvrager gebruik te worden gemaakt van een van collegewege beschikbaar gesteld format.

Artikel 3.2 Beslistermijnen

De beslistermijnen als genoemd in artikel 2.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om vaststelling behoudens in de situatie dat subsidie ineens met in achtneming van artikel 2.4 wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Inwerkingtreding, evaluatie en werkingsduur regeling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking. De werking van deze regeling wordt uiterlijk 1 januari 2019 door of namens het college tussentijds geëvalueerd.

 • 2.

  Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2021.

Besloten in de vergadering van 27 februari 2018.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de secretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert