Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingGemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelGemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200315-12-2011nieuwe regeling

19-12-2002

Bildtse Post

02.12.13
01-01-200315-12-2011nieuwe regeling

19-12-2002

Bildtse Post

02.12.13

Tekst van de regeling

No. 021213

De Raad van de gemeente het Bildt;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2002;

Gehoord de Commissie Middelen en Dienstverlening van 25 november 2002;

Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Besluiten vast te stellen:

De verordening “Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeven”

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a wet : de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b verordening : de Verordening Gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens

c verantwoordelijke : het college van burgemeester en wethouders;

d beheerder : diegene die op grond van de beheerregeling GBA is

aangewezen als beheerder;

e bewerker : degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke

organisatie, het geheel of een gedeelte van het

geaumatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt

gevoerd;

f ingeschrevene : degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in

artikel 1 van de Wet, in de Gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

g afnemer : bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1 Algemene wet

bestuursrecht;

h derde : elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een

afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de eerste ambtenaar Burgerzaken of bij diens afwezigheid zijn/haar plaatsvervang (st ) er.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Artikel 3 Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

a. de beheerder;

b. de medewerkers die werkzaam zijn op de afdeling Dienstverlening, cluster Burgerzaken;

c. de systeembeheerder van de afdeling Middelen, cluster Financiën en Automatisering;

d. met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet in de bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers.

Artikel 4 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden versterkt

Ingevolge artikel 96 van de wet worden aan de in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers systematisch de in deze bijlage genoemde gegevens versterkt.

Artikel 5 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden versterkt

Op grond van artikel 100, eerste lid van de wet kunnen gegevens worden verstrekt aan de in bijlage 3 genoemde derden.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeldt in het Beveiligingsplan gemeente het Bildt.

Artikel 7 Slotbepaling

1. Het reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie vastgesteld d.d. 06-06-1995 wordt ingetrokken bij het in werking treden van deze verordening.

2. Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking, tenzij artikel 22, derde lid van de Tijdelijke referendumwet van toepassing is.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: “Privacyverordening GBA”.

4. De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Gemeente basisadministratie persoonsgegevens.

Vastgesteld op 19 december 2002 door de raad van de gemeente het Bildt.

De raad voornoemd,

voorziteer

secretaris