Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad het Bildt 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad het Bildt 2015
CiteertitelVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad het Bildt 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Gemeentewet, art. 147 jo.
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 2015, onbekend

Onbekend.

Tekst van de regeling

BESLUIT:

De raad van de gemeente het Bildt heeft,

Artikel 1. Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van de fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter leidt het gesprek.

 • 4.

  De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

 • 5.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

Artikel 2. Taak

De commissie heeft tot taak een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester.

Artikel 3. Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de raadsgriffier wordt deze vervangen door diens plaatsvervanger.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4. Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De commissie legt bij functioneringsgesprekken in elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, behoudens het bepaalde in de artikelen 6, vierde lid en 7 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van artikel 8 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5.

  De commissie en de gemeenteraad zullen de geheimhouding waartoe het tweede lid van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris van de commissie.

Artikel 5. Voorbereiding gesprek

 • 1.

  Leden van de commissie en de burgemeester krijgen ter voorbereiding op het gesprek de gelegenheid om, voorzover van toepassing, het voorgaand verslag in te zien.

 • 2.

  Leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3.

  Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; die bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en bespreekpunten.

 • 4.

  Betrokkenen die niet in staat zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig mee.

 • 5.

  Bij verhindering van meer dan één lid van de commissie zorgt de griffier voor een nieuwe afspraak.

Artikel 6. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De commissie houdt minimaal eens in de twee jaar een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 2.

  Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt de commissie tussentijds een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 3.

  De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het functioneringsgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige functioneringsgesprek in te zien.

 • 4.

  Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van, en de afspraken uit, het vorige functioneringsgesprek.

 • 5.

  In het laatste functioneringsgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

Artikel 7. Verslag

 • 1.

  Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 2.

  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek. Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene. Het verslag behoeft de instemming van de commissie en de burgemeester, alvorens het wordt vastgesteld.

 • 3.

  Een afschrift van het verslag van het functioneringsgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koning.

Artikel 8. Archivering

 • 1.

  De raadsgriffier draagt bij functioneringsgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag.

 • 2.

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de raadsgriffier vernietigd.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014

G. KrolF. Meijerink
voorzittergriffier