Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Ondermandaatbesluit Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-7485.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-202001-07-201905-02-2020Gewijzigde regeling

01-07-2019

gmb-2020-2501

01-08-201904-01-2020Gewijzigde regeling

24-07-2019

gmb-2019-188186

10-04-201901-08-2019Gewijzigde regeling

05-04-2019

gmb-2019-84263

01-04-201910-04-2019Gewijzigde regeling

11-03-2019

gmb-2019-74908

12-01-201901-04-2019Nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-7496

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Het Hogeland

 

De gemeentesecretaris van de gemeente Het Hogeland;

overwegende dat bij besluit van 3 januari 2019 het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Het Hogeland het Algemeen Mandaatbesluit Het Hogeland hebben vastgesteld;

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit Het Hogeland.

 

Artikel 1 begrippen

 • a.

  ambtenaar: degene die is aangesteld zoals bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet. Voor de toepassing van dit mandaatbesluit betreft het ook uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten en zzp-ers en anderen die contractueel in opdracht van de gemeente Het Hogeland werkzaam zijn;

 • b.

  besluit: besluit zoals bedoel in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  directeur: lid van het directieteam;

 • d.

  concerncontroller: de ambtenaar die als zodanig is aangesteld;

 • e.

  functionaris gegevensbescherming: de ambtenaar die als zodanig is aangesteld;

 • f.

  gemandateerde: de functionaris die de bevoegdheid heeft om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om het genomen besluit namens het bestuursorgaan te ondertekenen;

 • h.

  programmamanager: de ambtenaar die als zodanig is aangesteld;

 • i.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen, inclusief alle voorbereidende handelingen en beslissingen;

 • j.

  machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die een besluit noch privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • k.

  teamcoach: de ambtenaar die als zodanig is aangesteld, inclusief de teammanager/directeur Werkplein Ability;

 • l.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Schakelbepaling mandaat, volmacht en machtiging

Onder mandaat wordt ook verstaan: ondertekeningsmandaat, machtiging en volmacht.

Artikel 3. Open ondermandaat en bevoegdheid mandaat te verlenen

 • 1.

  Aan de directeuren, teamcoaches, concerncontroller, functionaris gegevensbescherming en programmamanagers wordt mandaat verleend voor de aangelegenheden die vallen binnen hun werkgebied met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.

 • 2.

  Ondermandaat van de functionarissen genoemd in het eerste lid is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 4. Uitgezonderd van mandaat

Van mandaat zoals bedoeld in artikel 2 zijn uitgezonderd:

 • a.

  het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel, inclusief de functionarissen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1;

 • b.

  besluiten over een ontslagvergoeding naast de transitievergoeding;

 • c.

  het verlenen van mandaat aan derden.

Artikel 5. Instructie

 • 1.

  De gemandateerde neemt de instructies zoals bedoeld in artikel 4 en 5 van het Algemeen mandaatbesluit in acht.

 • 2.

  De teamcoach mag ondermandaat verlenen voor besluiten over inkoop of aanbesteding mits en voor zover de gemandateerde budget heeft zoals bedoeld in de budgethoudersregeling.

Artikel 6. Mandaat verleend aan derden.

Mandaat dat aan derden is verleend, is opgenomen in bijlage 2.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door de gemeentesecretaris van Het Hogeland op 3 januari 2019

P.P.M. van Vilsteren

Bijlage 1 Ondermandatering ex artikel 3, lid 2

Teamcoach Samenleving en sociaal (besluit 4 maart 2019)

Aan

Voor

met als instructie

Kwaliteitsmedewerker jeugd

beslissingen en verzoeken op grond van de Jeugdwet

 

Kwaliteitsmedewerker Wmo

beslissing op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het sluiten van overeenkomsten als gevolg van de

beslissingen

 

 

 

 

 

Teamcoach Beheer en onderhoud (besluit 11 maart 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

Medewerker begraafplaatsen

Administratief medewerker(s) begraafplaatsen

 

Aanbrengen gedenkteken

Verlenen & reserveren grafrecht

Vergunning grafbedekking (aanvragen en verlenen)

Bijzetting asbus in bestaand graf

Overschrijving graven en facturering (nota wordt in concept naar financiële administratie gestuurd)

Vergunning as strooien

Ondertekening van de brieven en besluiten over het bovenstaande

1. Als er risicovolle

consequenties uit

voortvloeien dan via

teamcoach;

2. Hanteren van het

4-ogenprincipe

 

Teamcoach Ruimtelijke ordening VTH (besluit 2 april 2019, terugwerkend tot 3 januari 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het weigeren van de omgevingsvergunning in overleg met de teamcoach

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over vrijstelling van voorschriften Bouwbesluit

 

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet,

Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Drank- en horecawet, Wet op de

Kansspelen, de Algemene wet bestuursrecht en de algemene maatregelen van bestuur, verordeningen

(zoals de APV) en aan de vorenstaande genoemde wetten verwante regelgeving

Uitgezonderd bestuurlijk gevoelige zaken. Bij een vooraankondiging in

overleg met teamcoach

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over ontheffingen en/of vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

Het Hogeland

Het weigeren van een ontheffing en/of weigering in overleg met de

teamcoach

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en de Wet op de Kansspelen

Het weigeren van een vergunning in overleg met teamcoach c.q.

portefeuillehouder

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het toe- of afwijzen van standplaatsen in het kader van de marktverordening en standplaatsverordening

 

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Beoordeling en afhandeling van ingekomen meldingen in het kader van de Wet milieubeheer en het

Besluit bodemkwaliteit (toepassingen hergebruik grond en bouwstoffen)

 

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over aanvraag op het wijzigen of het ambtshalve wijzigen of geheel of gedeetelijk intrekken

van een omgevingsvergunning

Uitgezonderd bestuurlijk gevoelige zaken

VTH Regisseur beleidsmedewerker milieu

Het beslissen over inkoop of aanbesteding voor zover het binnen de taakomvang van het team valt

 

 

Teamcoach team Gegevenshuis (besluiten 4 en 5 april 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

Medewerker basisregistratie A (BAG)

Het opstellen en ondertekening van verklaringen en nummerbeschikkingen op grond van de Wet basisregistratie

adressen en gebouwen (BAG)

Uitvoeren adresonderzoeken Wet basisregistratie personen (BRP)

Collegiale toets op inhoud

 

Collegiale toets op inhoud

Medewerker basisregistratie B (BAG)

Het opstellen en ondertekening van verklaringen en nummerbeschikkingen op grond van de Wet basisregistratie

adressen en gebouwen (BAG)

Uitvoeren adresonderzoeken Wet basisregistratie personen (BRP)

Collegiale toets op inhoud

 

Collegiale toets op inhoud

 

Teamcoach team Beheer en onderhoud (besluit 24 juli 2019)

 

Aan

Voor

met als instructie

Planner / voorbereider

Het tekenen van documenten t.b.v. materieel beheer (zoals RDW, keuringen, verzekeringen, offertes)

Offertes tot een bedrag van maximaal € 15.000,00 en passend binnen het beschikbare budget binnen de exploitatiebegroting.

 

Teammanager Werkplein Ability (besluit 1 juli 2019)

Aan

Voor

met als instructie

Controller Werkplein Ability

Volledig ondermandaat voor alle onderdelen Werkplein Ability

 

Teamcoach Werkplein Ability werkspoor

Alle onderdelen met betrekking tot uitkeringen en re-integratie

Extra: digitale ondertekening van alle beschikkingen via Civision Samenleving

Teamcoach Werkplein Ability leer/werkspoor

Alle onderdelen met betrekking tot uitkeringen en re-integratie

 

Teamcoach Werkplein Ability industrie & diensten

Alle onderdelen met betrekking tot SW, Beschut Werk, Afspraakbanen en Ability BV

Inclusief tekenen offertes

Teamcoach Werkplein Ability Groen

Alle onderdelen met betrekking tot SW, Beschut Werk, Afspraakbanen en Ability BV

Inclusief tekenen offertes

Adjunct teamleider

Alle onderdelen met betrekking tot SW, Beschut Werk, Afspraakbanen en Ability BV

Inclusief tekenen offertes