Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Eerste wijziging van de Tarieventabel, behorend bij de legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de Tarieventabel, behorend bij de legesverordening 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-9310.html
 3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-282830.html
 4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-270789.html
 5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-256078.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201901-01-2019Aanpassing bestaande regeling

15-01-2019

gmb-2019-12356

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de Tarieventabel, behorend bij de legesverordening 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

overwegende dat de colleges van de per 1 januari 2019 opgeheven gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum op 18 december 2019, met verwijzing naar artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 10, aanhef en onderdeel a en b, van de Legesverordeningen 2019 van genoemde gemeenten, hebben besloten tot wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordeningen, zoals die door de raad van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum op respectievelijk 8 november 2018, 6 november 2018, 8 november 2018 en 6 november 2018 zijn vastgesteld;

 

besluiten de wijziging van de Tarieventabel behorende bij de legesverordeningen 2019 van de genoemde gemeente, bekend te maken, als volgt

Artikel 1 Tarieven

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten van titel 1 van de bij de Legesverordening 2019 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35;

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95;

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35;

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95;

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35;

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95;

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95;

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80;

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95;

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 48,60;

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen van titel 1 van de bij de Legesverordening 2019 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

bij een aanvraag in verband met [beschadiging of] vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

€ 18,55

1.3.4

De verhogingen genoemd in onderdelen 1.3.2 en 1.3.3 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekking uit de basisregistratie personen behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verificatie van gegevens, per verstrekking

€ 8,35

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekzaken van titel 1 van de bij de Legesverordening 2019 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35*

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 13,40*

1.9.1.3

voor verklaringen van inwoning, van oorsprong, bewijs van in leven zijn, nationaliteitsverklaringen en alle andere verklaringen welke in het bijzonder belang der aanvrager worden opgemaakt, per stuk

€ 8,35

1.9.1.4

voor een uittreksel uit de Basisregistratie personen

€ 8,35

1.9.1.5

voor een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

€ 13,40*

1.9.1.6

voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 23,60*

1.9.1.7

tot het legaliseren van een handtekening, per handtekening

€ 5,00

1.9.1.8

tot het legaliseren van een foto, per foto

€ 5,00

1.9.1.9

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 13,40

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzoek om naturalisatie:

 

1.9.2.1

enkelvoudig naturalisatieverzoek

€ 881,00*

1.9.2.2

meervoudig naturalisatieverzoek

€ 1124,00*

1.9.2.3

meenaturaliserende minderjarige

€ 130,00*

1.9.2.4

enkelvoudig naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel

€ 655,00*

1.9.2.5

meervoudig naturalisatieverzoek indien staatloos of in bezit van een verblijfsvergunning asiel

€ 899,00*

1.9.2.6

enkelvoudig optieverzoek

€ 187,00*

1.9.2.7

meervoudig optieverzoek

€ 319,00*

1.9.2.8

mede opterende minderjarige

€ 21,00*

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De datum van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ¨eerste wijziging tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2019¨.

 

Uitgegeven 15 januari 2019