Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GEMEENTERAAD HET HOGELAND 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GEMEENTERAAD HET HOGELAND 2019
CiteertitelVerordeningen werkgeverscommissie het Hogeland 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201902-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-13074

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GEMEENTERAAD HET HOGELAND 2019

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelezen het voorstel van de tijdelijke/beoogde raadsgriffier en de waarnemend burgemeester,

gelet op artikel 107 Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Het Hogeland 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtelijke organisatie: de organisatie van ambtenaren die op grond van art. 160, eerste lid, onder c, Gemeentewet valt onder verantwoordelijkheid van het college;

 • b.

  griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

 • c.

  griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad en bestaat uit de griffier en de onder diens verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

 • d.

  werkgeverscommissie: een commissie ex art. 83 Gemeentewet.

Artikel 2 Werkgeverscommissie

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de werkgeverscommissie.

 • 2.

  De werkgeverscommissie treedt op als bevoegd gezag voor de griffier, met uitzondering van het benoemen, schorsen en ontslaan van de griffier, zoals bedoeld in artikel 107 resp. 107d, eerste lid, van de Gemeentewet.

 • 3.

  De raad delegeert met het vaststellen van deze verordening aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden van artikel 107e, tweede lid van de Gemeentewet om de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet.

 • 4.

  Van de in het voorgaande lid genoemde delegatie van bevoegdheden zijn uitgezonderd de bevoegdheden die voortvloeien uit artikel 107a lid 2 Gemeentewet en het in het tweede lid gestelde ten aanzien van de griffier zijn uitgezonderd.

 • 5.

  De raad delegeert aan de werkgeverscommissie met het vaststellen van deze verordening het besluit op bezwaar van griffieambtenaren tegen besluiten van de griffier.

 • 6.

  De voorzitter van de werkgeverscommissie tekent namens de raad de besluiten als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden van de raad afkomstig uit zowel coalitie- als niet-coalitiepartijen.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  De voorzitter van de raad is als adviseur toegevoegd aan de werkgeverscommissie.

 • 4.

  Functioneringsgesprekken en of beoordelingsgesprekken met de griffier worden door de voltallige werkgeverscommissie gevoerd.

 • 5.

  De werkgeverscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt voor de griffier.

 • 6.

  De werkgeverscommissie wordt terzijde gestaan door een door haar in overleg met de griffier benoemde persoon, bij voorkeur een medewerker HRM van de ambtelijke organisatie. Deze draagt zorg voor het secretariaat en verslaglegging van vergaderingen en functioneringsgesprekken en biedt naar behoefte verdere ondersteuning.

 • 7.

  De griffier is bij de bijeenkomsten van de werkgeverscommissie aanwezig, tenzij de commissie anders beslist.

 • 8.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is het lidmaatschap te vervullen.

Artikel 4 Taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan

 • e.

  het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie

 • f.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de werkgeverscommissie worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering minimaal twee van de hebbende leden aanwezig zijn.

Artikel 6 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst worden ter inzage gelegd voor de eerstvolgende vergadering van het fractievoorzittersoverleg.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 7 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1.

  De werkgeverscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 • 2.

  Zij kan dit doen door opname van een onderdeel in het Jaarverslag raad en griffie.

Artikel 9 Griffier

 • 1.

  De griffier is eindverantwoordelijke voor de griffie. De werkgeverscommissie kan de aan haar gedelegeerde bevoegdheden op haar beurt delegeren aan de griffier, met uitzondering van het benoemen van griffieambtenaren en de bevoegdheden die betrekking hebben op de griffier zelf.

 • 2.

  De stukken en besluiten die van de werkgeverscommissie uitgaan worden mede ondertekend door de griffier.

 • 3.

  Wanneer en zo lang niet minimaal twee raadsleden zijn benoemd als lid van de werkgeverscommissie oefent de griffier de bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 2, lid 3 van deze verordening, met uitzondering van het benoemen van griffieambtenaren en de bevoegdheden die betrekking hebben op de griffier zelf.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet pleegt de griffier overleg met de werkgeverscommissie en brengt hij/zij desgewenst advies uit.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Werkgeverscommissie gemeenteraad Het Hogeland 2019.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 2 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 2 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder