Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

31-01-2019

gmb-2019-39260

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

 

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar van de gemeente Het Hogeland;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 253 van de Gemeentewet en het bepaalde over de belastingplicht in:

- De verordening onroerende-zaakbelasting;

- De verordening roerende-zaakbelasting;

- De verordening rioolheffing;

- De verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;

- De verordening forensenbelasting.

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Het Hogeland 2019

1. Inleiding

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig zijn voor één belastingobject (onroerende of roerende zaak, roerende woon- of bedrijfsruimte, perceel).

In de gevallen waarin dat voorkomt, mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

2. Voorkeursvolgorde

Roerende of onroerende-zaakbelasting en rioolheffing van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

1. Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van

genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er

met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 

1.1 de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2 de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

1.1.3 de erfpachter dan wel de beklemde meier;

1.2 de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

1.3 degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

2. Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

2.1 indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in gemeente Het Hogeland wonen of gevestigd zijn:

2.1.1 degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

2.1.2 degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

2.1.3 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.1.4 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.1.5 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.1.6 degene die bij het Team Financiële Administratie – Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.1.7 de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

 

2.2 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Het Hogeland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

2.2.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.2.2 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.2.3 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.2.4 degene die bij Team Financiële Administratie – Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.2.5 de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

 

2.3 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

2.3.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.3.2 degene die bij Team Financiële Administratie – Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.3.3 de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt.

Roerende of onroerende-zaakbelasting van gebruikers

3. Met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten die worden geheven van gebruikers van niet-woningen respectievelijk bedrijfsruimten, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

3.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt

3.2 degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

3.3 degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

3.4 degene die bij Team Financiële Administratie – Belastingen al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

3.5 degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 

Afvalstoffenheffing

4. Met betrekking tot de afvalstoffenheffing wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

4.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt

recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

4.2 degene die volgens de basisregistratie personen het langst staat

ingeschreven op het adres van het belastingobject;

4.3 de oudste, in geval van gelijktijdige inschrijving op het adres;

4.4 degene die bij het Team Financiële administratie – Belastingen al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

4.5 degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 

Forensenbelasting

5. Met betrekking tot de forensenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

5.1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

5.2 de oudste in leeftijd;

5.3 degene die bij Team Financiële Administratie – Belastingen al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

5.4 degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 

Meer dan één aanslag verenigd op één aanslagbiljet

6. Indien aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

6.1 ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

6.2 ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

6.3 ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen;

6.4 ingevolge onderdeel 5 kan worden aangewezen.

 

Uitzonderingen op voorgaande criteria

7. De onderdelen 1 tot en met 6 vinden geen toepassing indien:

7.1 de aanslag kan worden opgelegd aan degene die over het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en diegene

gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is

7.2 bij Team Financiële Administratie – Belastingen bekend is dat één van de

belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil

hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald

dan wel ingevorderd.

 

Tijdvakbelasting

8. Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

Andere keuze

9. Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 

Ingangsdatum wijzigingen

10. Indien al een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, kunnen wijzigingen pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 

Belastingheffing op andere wijze dan bij wege van aanslag

11. Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, zijn de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

4. Citeertitel

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige gemeente Het Hogeland 2019.

2. De citeertitel wordt afgekort tot: BAB Het Hogeland 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 31 januari 2019.

De Heffingsambtenaar van de gemeente Het Hogeland,

Mevrouw G. Smedinga