Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente HetHogeland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201901-01-2019Nieuwe regeling

10-04-2019

gmb-2019-97268

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

De gemeenteraad van Het Hogeland,

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

Besluit vast te stellen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

Artikel 1. Beperking kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen kan kwijtschelding worden verleend:

 • a.

  Onroerende zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende zaakbelastingen;

 • c.

  Afvalstoffenheffing (uitgezonderd extra containers);

 • d.

  Rioolheffing

 • 1.

  Bij de invordering van de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2.

  Per belastingverordening wordt geregeld of de gemeente een beperking toepast op de te verlenen kwijtschelding voor betreffende belastingsoort. 

Artikel 2. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen van de gemeente Eemsmond van 10 maart 2016, het Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Bedum van 13 december 2012 en het Kwijtscheldingsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 van de gemeente Winsum van 8 november 2012, vervallen met ingang van 1 januari 2019, doch zij behouden hun rechtskracht voor de daaraan voorafgaande jaren.

 • 2.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Het Hogeland.

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 april 2019

Henk Jan Bolding,

voorzitter

Pieter Norder,

griffier