Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019Nieuwe regeling

24-04-2019

gmb-2019-103666

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019

De gemeenteraad van Het Hogeland,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet

 

Besluit vast te stellen de ‘Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019 ‘

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 6.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid onder c, van de wet vervatte verbod (werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur)

 • 2.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften en voorwaarden worden verbonden

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechthebbende dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordeningen en overgangsrecht

 • 1.

  Ingetrokken worden de navolgende verordeningen:

 • a.

  Verordening winkeltijden gemeente Winsum 2013, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 oktober 2013.

 • b.

  Verordening winkeltijden gemeente Bedum 2012, vastgesteld op 15 december 2011.

 • c.

  Verordening winkeltijden gemeente De Marne 2013, vastgesteld op 24 september 2013.

 • d.

  Verordening winkeltijden gemeente Eemsmond 2016, vastgesteld op 24 maart 2016.

 • 2.

  Aanvragen op grond van de Verordening winkeltijden gemeente Winsum 2013, de Verordening winkeltijden gemeente Bedum 2012, de Verordening winkeltijden gemeente De Marne 2013 en de Verordening winkeltijden gemeente Eemsmond 2016, waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 april 2019.

Henk Jan Bolding

voorzitter

Pieter Norder

griffier